Kommuneplan forsiden

Klimatilpasningsplan

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Med Kommuneplantillæg H.029 tilføjes kommuneplanens retningslinjer et afsnit 15 Klimatilpasningsplan. I afsnittet samles dels hidtidige klimarelevante retningslinjer, dels suppleres med 3 nye retningslinjer, 2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning, 12.8 Miljømål og 13.8 Veje som ekstremregnreservoirer.

Planforslagets baggrund

Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2013 indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle kommuner til at gennemføre risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner.

Klimatilpasningsplanen skal indarbejdes direkte eller som et tillæg til kommuneplanerne, så et planforslag kan være offentliggjort inden udgangen af 2013. Planen skal skabe overblik over kommunens udfordringer vedr. oversvømmelser og prioritere indsatsen.

Når Aalborg Kommune har valgt at lade klimatilpasningsplanen indgå som tillæg til kommuneplanen, hænger det sammen med, at seneste revision af kommuneplanens Hovedstruktur 2013 (en Fysisk Vision 2025) allerede forventes vedtaget af byrådet i dette efterår.

Kommuneplantillægget er en del af Aalborg Kommunes samlede planlægning af klimatilpasning.  Mens kommuneplantillægget primært bruges som prioriteringsværktøj, skal særskilte handlingsplaner, herunder sektorplanerne, afdække de potentielle udfordringer som følge af klimaændringerne og fastsætte konkrete mål og virkemidler for de konkrete klimatilpasningsprojekter. Handlingsplanerne forventes udarbejdet i løbet af 2014.

Klimatilpasningsretningslinjerne
På baggrund af risikokortlægningen samles i retningslinjerne for klimatilpasning op på Aalborg Kommunes politik for området.

Klimatilpasning er et emne, der kobler sig til kommuneplanlægningen på tværs af geografier og emner. Derfor består klimatilpasningsretningslinjerne af en række henvisning til retningslinjer, der er indplaceret i andre retningslinjeafsnit, fx 2 Byomdannelse – byudvikling, 6 Byliv, parker og byrum, 11 Det åbne land, 12 Vandmiljø og 13 Infrastruktur og trafik. Klimatilpasningen indarbejdes på denne måde for at fastholde tilpasningsfokus i den relevante kontekst. Fx vil vi med diger kunne undgå oversvømmelser – men risikere, at vi ikke kan fastholde dynamiske kystprocesser og den natur, der hører til. Eller vi kunne hæve sokkelkoterne i midtbyen med henblik på at undgå oversvømmelser af stueetagerne – men risikere at sætte det gode bymiljø og bylivet over styr.

Byrådet ønsker mindre belastning af vandmiljøet og har derfor opstillet miljømål på området. Lokal afledning af regnvand og flere våde regnvandsbassiner er blandt de tiltag, som byrådet åbner mulighed for at forbrugerne kan medfinansiere gennem spildevandsafgifterne.

Klimatilpasning og plansammenhænge
Aalborg Kommunes Klimastrategi 2012-15, der blev vedtaget ultimo 2012, indeholder strategier, mål og handlingsforslag for Vandløb, Kyster, Regnvand, Kloak, Byudvikling, Infrastruktur, Natur, Landbrug, Forurenede grunde og grundvand. Klimatilpasningsplanen supplerer Klimastrategi 2012-15 med værdisætningskort og skybrudskort, og skaber dermed grundlag for udarbejdelsen af konkrete handlingsplaner.

For kloakerede områder udgør Spildevandsplan 2008 – 19 det væsentligste plangrundlag. Det primære indsatsområde vedr. klimatilpasning af kloaksystemet er separatkloakering af spildevandssystemet, hvor målsætningen er, at separatkloakering skal være gennemført i hele kommunen inden år 2100 (Vision 2100).

Forslag til ny generel revision af Spildevandsplan 2008-19, med øget fokus på klimatilpasning, afventer statens afgørelse på de nationale vandplaner.

Sammen med skybrudskortlægning og registreringer de seneste 20 år af skybrudshændelser i Aalborg Kommune, er der overblik over kloakbetingede oversvømmelser og dermed skabt grundlag for en prioritering.

Klimatilpasning, kloak og ekstremregn
Siden de store oversvømmelser i Vejgaard i 1994 har Aalborg Kommune indtænkt klimatilpasning i kloaksaneringen og spildevandsplanlægningen. Gennem risikoanalyser er der foretaget vurdering af forekomst og udbredelse af eventuelle fremtidige oversvømmelser i lokalområderne som følge af ekstreme nedbørshændelser.

Spildevandsplan 2008-2019, og Vision 2100 (at alle fælleskloakerede områder skal være separatkloakeret inden år 2100) har således samlet udgjort klimatilpasningsstrategien for kloaksystemerne med det resultat, at der samtidig er sket en væsentlig forbedring af vandmiljøet i kommunen.

Der kan forventes mere nedbør – især om vinteren. Somrene er vanskeligere at forudsige, men de vil sandsynligvis blive præget af længere tørre perioder samtidig med, at der vil blive kraftigere skybrud. Som gennemsnit forventes årsmiddelnedbøren at stige med ca. 7 % frem mod 2050. I 2100 forventes årsmiddelnedbøren at være vokset med ca. 14 %, jf. Naturstyrelsens høringsudkast til vejledning til klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner.

På trods af klimaændringerne vil årsnedbøren i år 2100 være mindre i Aalborg, end årsnedbøren er i dag i Vestjylland (f.eks. i Esbjerg, Ringkøbing og Holstebro). Kloaksystemerne i Vestjylland håndterer således allerede denne større mængde regnvand. I Aalborg har den gældende dimensioneringspraksis siden 1994 taget højde for større årsnedbør.

Med hensyn til regnhændelser om sommeren, hvor det forventes, jf. ovennævnte høringsudkast, at der sker en stigning i nedbørsmængden på 5 % frem til år 2100, gælder det i relation til kloaksystemet, at Aalborg Kommune allerede har indtænkt håndteringen af denne forøgede regnvandsmængde i kloaksaneringen, idet den er medregnet i gældende dimensioneringspraksis for kloaksystemet i overensstemmelse med det bedst foreliggende vidensgrundlag om ekstremregn.

Løsningsmetoden i Aalborg er en fortsat separatkloakering i takt med, at kloaksystemet skal fornyes og med decentral håndtering af overfladevand.

Der er usikkerhed om, hvordan klimaændringerne vil blive på længere sigt. Der kommer løbende ny viden, og modellerne for fremtidens klima forbedres. Men der er ikke præcise svar, og det vil der sandsynligvis ikke komme foreløbigt. Det er derfor vigtigt at lave en planlægning, som er robust over for usikkerhed.

Umiddelbart vurderet er det skybrud om sommeren, der kræver overvejelser i forhold til håndteringen af regnvandet. Alle andre regnhændelser, herunder vinternedbøren, som forventes at stige ca. 25 %, vurderes Aalborgs kloaksystem kapacitetsmæssigt at kunne håndtere uden nævneværdige problemer.

De allermest ekstreme regnhændelser (skybrud) vil fortsat overstige kloakkernes kapacitet, og disse forventes gradvist at blive kraftigere. Ved skybrud vil områder oversvømmes, idet kloaksystemet ikke vil have kapacitet til at aflede vandet hurtigt nok. Udfordringen for Aalborg Kommune er derfor at håndtere de kraftigere skybrud således, at der så vidt muligt ikke sker utilsigtede oversvømmelser. Dette sker ved risikoanalyser, hvor systematisk registrering og afhjælpning af terrænoversvømmelser har været anvendt igennem 20 år – og systematisk registrering af alle kælderoversvømmelser igennem 10 år.
Klimatilpasning i forhold til afløbssystemerne vurderes at skulle ske via en langsigtet indsats, hvor de vigtigste nøgleord er:

 • Central håndtering af spildevand.
 • Decentral håndtering af regnvand.
 • Klimatilpasning via planlægning, herunder lokal/decentral håndtering af regnvand.

De 2 førstnævnte løses ved separatkloakering, som medfører, at spildevand og regnvand adskilles. Risikoen for oversvømmede kældre direkte fra kloaksystemet bliver dermed elimineret, da kælderafløb er tilsluttet spildevandssystemerne. Klimatilpasningsudfordringen centrerer sig derfor omkring regnvandshåndteringen, der i separate regnvandssystemer normalt foregår decentralt med udledninger til naturen i nærområdet.

Klimatilpasning og grundvand
Ændringer i terrænnært grundvand er meget afhængige af lokale forhold. Ændringerne kan bl.a. skabe vandlidende områder, hvilket har indflydelse på mulighederne for den nuværende eller fremtidige anvendelse af arealerne, afledning af spildevand og regnvand, ligesom det vil have en vis indflydelse på den overfladiske regnvandsafstrømning og vandføringen i vandløbene.

Den terrænnære grundvandsstand er bl.a. afhængig af vandstanden i havet, vandføringen i vandløbene, jordbundsforholdene, nedbør, fordampning og underliggende grundvandsforhold. Den eksisterende grundvandskortlægning er utilstrækkelig til at sige noget detaljeret om klimaændringernes konsekvenser for det terrænnære grundvand i Aalborg Kommune. Men det er klart, at står grundvandet allerede højt (som det gør mange steder i kommunen), er risikoen for yderligere problemer også høj. Højt grundvand kan sænkes vha. dræning, grøfter, kanaler og evt. pumpning.

Klimatilpasning og vandløb
Tilstanden i de danske vandløb er allerede og ventes at blive yderligere påvirket af klimaforandringer som højere temperatur og øgede nedbørsmængder. Konsekvenserne ved de øgede nedbørsmængder vil give sig udslag i oversvømmede arealer langs vandløbene, øgede udledninger af næringsstoffer og pesticider og erosion af åbrinker. Højere temperaturer i vandløbene betyder, at væksthastigheden for grøden øges, hvorved vandløbets vandføringsevne hurtigere nedsættes.

Aalborg Kommune har i dag viden om, at der langs flere af kommunens vandløb kan opstå problemer med oversvømmelser af ånære arealer, ved bygværker, broer og rørføringer. Årsagerne til oversvømmelserne er forskellige alt afhængig af, hvilket vandløbssystem der er tale om, men fælles for dem alle er, at oversvømmelserne generelt giver anledning til interessekonflikter. Interessekonflikter der bl.a. spænder fra dyrkningssikkerhed til egnethed for beboelse.

Størstedelen af arealerne langs kommunens vandløb opdyrkes. Mange af disse arealer holdes tørre ved udgrøftninger eller dræninger, hvilket giver anledning til jordsætninger. Jordsætninger betyder, at afstanden mellem vandspejlet i vandløbet og de omkringliggende jord mindskes, og dermed øges risikoen for hyppigere oversvømmelser. Såfremt der ikke reageres på de eksisterende problemer, vil fremtidige jordsætninger fortsætte med at bidrage til oversvømmelser. Klimaændringer med øget nedbør, og i forlængelse heraf større tilledninger af regnvand til vandløbene, vil forværre den nuværende situation.

I forbindelse med implementeringen af Vandplanen skal Aalborg Kommune sikre, at kommunens vandløb overholder kravet om god økologisk tilstand. Et forhold, som indebærer, at planlægningen af f.eks. vandløbsrestaureringsprojekter fremover skal være baseret på Aalborg Kommunes klimatilpasningsplan i forhold til vurderinger af de fremtidige vandmængder.

Den stigende mængde grøde i vandløbene som følge af den stigende temperatur vil indebære et behov for en forøget vandløbsvedligeholdelse for at fastholde den nuværende vandføringsevne. Vandplanens krav om god økologisk tilstand i vandløbene indebærer, i modsætning hertil, en reduceret og/eller mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse ligesom Vandplanen udpeger vådområder som et effektivt virkemiddel til at reducere næringsstofbelastningen til Limfjorden.

I de vandløb, hvor der i dag eksisterer problemer med afvanding, vil der være et behov for at gennemgå alle regnvandsbetingede udledninger. En konsekvens af denne gennemgang kan være, at der til disse udledninger vil blive stillet krav om yderligere tiltag for at minimere den udledte vandmængden, til et niveau svarende til naturlig afstrømning (1 l/s∙ha).

Klimatilpasning og havstandsstigninger
Med en havvandsstigning følger risiko for oversvømmelse af lavtliggende kystarealer som f.eks. strandenge og beskyttet natur, udsatte landbrugsarealer, byer og bygninger, veje og anden infrastruktur. Noget af kyststrækningen i Aalborg Kommune er i dag beskyttet af diger, bl.a. Nørkjær Enge og Lindenborg Ådal, der sikrer de lavt liggende områder mod oversvømmelser. Det stigende havniveau i Limfjorden og Kattegat vil løbende reducere denne sikkerhed mod oversvømmelser. I andre ubeskyttede områder vil der oftere ske oversvømmelser i takt med havstandstigningen. Det gælder også Aalborg By, selvom eksisterende kajkanter beskytter byen op til en vis højde (1,9m). Enkelte steder er der foretaget supplerende højtvandssikring, det gælder bl.a. langs Mellem Broerne i Nørresundby. Desuden er flere nyere bebyggelser langs havnefronten højtvandsikrede bl.a. med højere sokkelhøjde, det gælder f.eks. hovedparten af Utzon Centeret.

Med udgangspunkt i IPPC´s klimascenarie A1B forventes havniveauet ved alle danske kyster i år 2050, at stige med 0,3 m +/- 0,2 m i forhold til i dag. Stigningsraten er forbundet med en del usikkerhed, især på grund af usikkerhed i bidraget fra smeltende gletsjere og iskapper. Frem mod år 2100 forventes havspejlet omkring Danmark at stige med 0,8 m +/- 0, 6 m og maksimalt med 1,5 m i forhold til i dag. I Nordjylland kompenseres havvandsstigningen delvist af landhævning, med op til hhv. 10 cm i år 2050 og 20 cm i år 2100.

Kyster og ådale, der påvirkes af vandstandsstigninger skal som hovedregel overlades til fri succession, dvs. at man skal lade udsatte områder oversvømme.

Etablering af diger til beskyttelse mod oversvømmelse vil kun kunne ske, hvor det er nødvendigt af hensyn til samfundsinteresser, herunder beskyttelse af mennesker, bebyggelser og større tekniske anlæg, samt hvor det medvirker til opfyldelse af målsætninger for natur og miljø. Tiltag, som indføres for at klimasikre de kystnære områder, må ikke indebære en forringelse af områdets nuværende og fremtidige naturværdi og skal i muligt omfang styrke mulighederne for forøget biodiversitet.

Klimatilpasning og natur
Al værdifuld natur i Aalborg Kommune er ved at blive kortlagt og kvalitetsvurderet. Dette arbejde, som vil kvalificere den grundlæggende planlægning, er færdig i løbet af 2014. Alle de arealer, som tidligere har været registreret som beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, bl.a. på baggrund af vurderinger af luftfotos, vil blive gennemgået i felten og værdisat på en skala fra 1 til 5.

Denne værdisætning er, i modsætning til andre samfundsværdier som bygninger og infrastruktur, omsat til et pointsystem til brug for den kommende klimastrategi og – handleplan.

Den natur, som ligger i de områder, som gennem international lovgivning er udpeget som NATURA 2000 områder, strandengene og de øvrige naturområder, som har fået de højeste værdikategorier nemlig 1 og 2, har fået pointværdien 9. De områder, som ikke endnu er blevet kortlagt og de arealer, som er værdikortlagt til klasse 3 har fået pointværdien 5. De områder, som er værdikortlagt til klasse 4 og 5 har fået pointværdien 2.

Denne progressive pointskala skal understrege værdien af nogle naturarealer og dermed behovet for særlig opmærksomhed. Når strandengen som naturtype har fået pointværdien 9 skyldes det tre forhold:

 • Aalborg kommune har forholdsmæssig meget lange både kyst- og fjordstrækninger med strandenge af forskellig værdi og robusthed.
 • Strandengsarealerne bliver komprimeret, fordi havvandet stiger samtidig med at de på landsiden ofte er begrænset af diger, marker eller veje.
 • Mange danske strandenge er sammen med de lavvandede kystarealer og mudderflader unikke i international sammenhæng, fordi de er hjemsted for tusindvis af ynglende, fouragerende og trækkende fugle.

Med undtagelse af strandengene er det vurderingen, at de værdifulde naturarealer i Aalborg Kommune vil nyde godt af klimaforandringerne under forudsætning af, at den øgede påvirkning fra stigende vandniveauer overlades til fri dynamik og ikke begrænses af dræning m.m. For strandengene gælder derimod det forhold, at de bliver presset af stigende vandstande på den ene side og diger på den anden og dermed vil forsvinde. Derfor vil det være nødvendigt at vurdere, hvilke strandenge, der vil forsvinde, og i forlængelse heraf vurdere, hvordan der kan inddrages erstatningsarealer, som på sigt kan udvikle sig til samme naturtilstand og dermed til vigtige lokaliteter for fuglelivet.

Aalborg Kommunes strategi for behandling af registrerede terrænoversvømmelser
Som en del af kommunernes klimatilpasningsindsats kan byrådet, jf. bekendtgørelse nr. 1222 af 14. december 2012 anmode spildevandforsyningsselskabet om for egen regning at udarbejde og udlevere et oversvømmelseskort.

Oversvømmelseskortet skal i henhold til retningslinjer som fremgår af bekendtgørelse nr. 1222 af 14. december 2012 udarbejdes ved hjælp af en beskrevet simuleringsmodel. Intentionen med udarbejdelse af oversvømmelseskortet er at få angivet områder, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelse på terræn som følge af kapacitetsproblemer i områdets separate regnvandsledninger og fællesledninger.

Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning, Kloak A/S har faktisk siden midten af 1990’erne haft forøget fokus på de lokaliteter, hvor kloaksystemet ikke har kapacitet til at aflede fremtidens regnhændelser, samt gennemført risikoanalyser for fremtidige skybrud.

I Aalborg opsamles informationer om terrænoversvømmelser under ekstremregn ud fra borgerindmeldinger, egne kontroller og driftspersonalets tilbagemeldinger. Vandskader i ejendomme opsamles i database gennem samarbejde med 4 skadesservicefirmaer. Ved hver ekstremregn udarbejdes en liste over de steder, hvor der konstateres vand på terræn.

Den første screening af disse registreringer indeholder en analyse af, om terrænoversvømmelsen med overvejende sandsynlighed er forårsaget af begrænset kapacitet i det lokale kloaksystem. Her frasorteres f.eks. terrænoversvømmelser, som skyldes begrænset kapacitet eller driftsstop på Vejafdelingens ledninger og pumper (f.eks. i viadukter), overfladeafstrømning fra højere beliggende markarealer til byområder (f.eks. som i Sønderholm), stigende grundvandsspejl (lukkede vandindvindinger) samt vandstandsstigninger fra vandløb og fjord. Altså forhold, der ikke er betinget af kloaksystemets kapacitet og funktion.

Den anden screening indeholder en gennemregning af det lokale kloaksystem med den hydrodynamiske afløbsmodel, Mike Urban, hvor den konkrete regnhændelse målt på en af spildevandsselskabets 9 regnmålere anvendes som input til en analyse af den simulerede terrænoversvømmelses udbredelse og sammenhæng med det reelt observerede. Afhængigt af de heraf registrerede konsekvenser vurderes,

 • om kloakken skal have øget kapacitet,
 • om regnvandet skal forsinkes,
 • om regnvandet kan afskæres til andet kloaksystem med uudnyttet kapacitet, eller
 • om regnvandet skal håndteres decentralt.

På denne måde er der arbejdet systematisk med følgevirkningerne af skybrud siden 1994 (vi har oplevet særligt kraftige skybrud i 1994, 1996, 2002, 2006 og 2012) – og der er investeret ca. 500 mio. kr. (2012-niveau) i disse forebyggende foranstaltninger.

De seneste 3 største skybrudsår (2002, 2006 og 2012) har været meget forskellige i intensitet og udbredelse. I 2002 oplevede Aalborg Kommune den 19. juni to 30 års regnhændelser på samme dag, som berørte hele forsyningsområdet. Det gav selvsagt en betydelig andel af borgerhenvendelser, men i langt overvejende grad på grund af kælderoversvømmelser.

I august 2006 blev Aalborg-området ramt af to markante skybrud. Den 15. august 2006 faldt der 92 mm på 12 timer, og 21. august 2006 faldt der 50 mm på 1½ time. Regnhændelserne dækkede hele byområdet i Aalborg og Nørresundby. Begge regn var 140 års hændelser, men de var meget forskellige, og derfor var effekten også spredt over flere områder. Specielt 5 lokaliteter oplevede markante oversvømmelser på terræn. Efterfølgende er alle områder sikret ved enten etablering af større magasineringsvoluminer, nye større regnvandsledninger eller separatkloakering. Læs mere om hændelserne her.

Den 6. august 2012 blev Aalborg ramt af en 36 års regn. Denne regn dækkede også hele byområdet i Aalborg og Nørresundby. Kloak A/S fik 38 henvendelser, der omhandler oversvømmede kældre, afskudte kloakdæksler, fyldte vandløb og andre henvendelser om gener fra regnen. Skadeservicefirmaerne Falck, ISS, Skadeservice Danmark og Polygon har registreret samlet 324 udrykninger til primært kælderoversvømmelser. Læs mere om hændelsen her. Alle er dog ikke foranlediget af opstigende spildevand. Således kunne de 38 henvendelser efter første screening reduceres til 19, der med overvejende sandsynlighed var kloakrelateret. I disse 19 områder blev der i 2012 igangsat projekter til udbedring af afledningsproblematikken. 10 af områderne er udmeldt til klimaprojekter efter den særlige lånepulje, som blev muliggjort i 2012-2013 ud over det sædvanlige prisloft. De øvrige 9 områder er enten afviklet eller under afvikling ved hjælp af simple omlægninger.

Klimakort 2013lille

Skybrudsbetingede forstærkninger af kloaknettet. Røde/brune linjer angiver afskærende ledninger, de røde prikker pumpestationer.

De sidste 20 års skybrud har således påvirket hele forsyningsområdet med regnhændelser, der forekommer med hyppigheder, som fint matcher grundlaget for oversvømmelseskortene. Der er således en overvejende sandsynlighed for, at vi allerede nu, på baggrund af vores behandling af de seneste 20 års skybrud, er godt rustet til at afvikle de næste 20 års skybrud. Forventeligt i takt med, at vi afvikler de oversvømmelser, der iagttages, vil der løbende opstå færre og færre terrænoversvømmelser, hvilket må være intentionen bag kravet om udarbejdelse af oversvømmelseskortene.

Kloak A/S dokumenterer endvidere regnen gennem 9 regnmålere samt en vejrradar. Kloak A/S arbejder på at forecaste skybrudssituationer ved hjælp af vejrradar.

Aalborg Kommune og Kloak A/S anser ovenstående model som værende en meget sikker metode til bestemmelse af de påvirkninger, der må forventes i de kommende år som følge af klimaændringer. Denne antagelse bygger primært på, at Kloak A/S’ model tager udgangspunkt i de konkrete skadesvoldende begivenheder, der konstateres i virkeligheden – og dermed ikke i resultaterne fra en simuleringsmodel.

Risiko ved anvendelse af en simuleringsmodel er, at det ikke er muligt 100% at beskrive virkeligheden i modellen. Jo simplere model, jo større usikkerhed. Fortolkning på modelsimuleringernes resultater vil på grund af usikkerheder medføre udpegning af flere steder, hvor der faktisk ikke vil forekomme terrænstuvning og manglede udpegning af steder, hvor der reelt forekommer terrænstuvning. Det vurderes, at disse fejlagtige udpegninger vil forekomme i et ikke uvæsentligt omfang, hvilket vil give et voldsomt ressourceforbrug til behandling af modellens resultater.

Dette ressourceforbrug anvendes efter Aalborg Kommunes og Kloak A/S’ opfattelse mere optimalt ved fortsat anvendelse af den allerede anvendte, her beskrevne model, der baserer sig på virkelige hændelser og dermed giver et mere sikkert billede af i hvilke områder, der er risiko for terrænstuvning som følge af manglende kapacitet i kloaksystemet, og hvilke områder der har en robust regnvandsafvikling ved skybrud.

Risikokortlægning - havvandsstigning
For at få overblik over konsekvenserne af klimaforandringerne har COWI for Aalborg Kommune foretaget en screening og kortlægning af den forventede havvandsstignings betydning for Aalborg Kommune. Der er udarbejdet et oversvømmelseskort over potentielle oversvømmelsestruede områder og et værdikort, der viser hvilke by-, landbrugs- og naturområder, der er mest værdifulde og derfor kræver den største beskyttelse. Oversvømmelseskortet og værdikortet er samlet i et risikokort, der viser, hvor den samlede risiko (sandsynlighed for oversvømmelse og risiko for tab af værdi) er størst. Risikokortet bruges til at udpege og prioritere, hvilke arealer det samfundsøkonomisk kan betale sig at sikre og fremadrettet sikre, at der ikke bindes unødige store værdier i områder, der på sigt må opgives på grund af klimaforandringerne.

Screeningen er foretaget med en forventet havvandsstigning på 0,3 m i år 2050 og 0,8 m i år 2100. I tabellen fremgår de forventede vandstande i år 2050 og 2100, udtrykt i hvor hyppigt de vil forekomme. Værdierne er baseret på de til dato målte højvandsstande i Limfjorden, hvortil der er lagt en forventet havvandsstigning på henholdsvist 0,3 og 0,8 meter. Fratrukket er en forventet landhævning på 10 cm i år 2050 og 20 cm i år 2010.

Lokation  2012   1 år  20 år  50 år  100 år   2050   50 år   100 år   2100    50 år 100 år 
Nibe/Sebbersund    0,93m  1,34m  1,41m  1,47m    1,61m  1,67m     2,01m   2,07m
Nørresundby    0,91m  1,30m  1,39m  1,46m    1,59m  1,66m     1,99m   2,06m
Hals    1,01m  1,40m  1,50m  1,58m    1,70m  1,78m     2,10m   2,18m

Kilde: Kystinspektoratets højtvandsstatestikker 2012

Byerne rummer de privat- og samfundsøkonomiske største værdier i form af bygninger, vejanlæg samt infrastruktur til energi, vand, kloak, kommunikation, som vil kunne være truet ved oversvømmelser. Lavtliggende byer vil både kunne være truet af oversvømmelser fra Limfjorden og Kattegat, men også fra vandløb i baglandet eller stigende grundvandsstand. For at mindske risikoen for oversvømmelser indtænkes klimatilpasning i byplanlægningen, så der ikke planlægges byudvikling i områder, der på sigt vil blive oversvømmet og for eksisterende byområder fastlægges beskyttelsesniveauet.

Risikokortlægning – Skybrud
Vurdering af hyppigheden og omfanget af oversvømmelser som følge af kraftige nedbørshændelser er indledningsvist foretaget ved brug af COWIs Skybrudskort.

Skybrudskortet bygger på en hydrologisk tilpasset højdemodel, idet der er indlagt højder på huse, skabt passage ved underføringer af veje og vandløb m.v.. Herved sikres at vandets strømning på terræn bliver så realistisk som muligt.

I beregningerne anvendes en 4 timers CDS-regn med forskellig gentagelsesperiode (hyppighed), som er bestemt ud fra en statistisk vurdering af historiske regn. Beregningerne er udført for nedbørssituationer i 2050 og regndata er derfor korrigeret med en forventet klimafaktor i henhold til Vejledningen i udarbejdelse af klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Nedenstående oversigt viser sammenhæng mellem hyppighed og regndybde i 2013 og 2050.

Hyppighed 5 år 10 år 20 år 50 år 100 år
2013 30,3 37,6 45,5 57,7 68,1
2050 33,7 42,8 52,4 67,5 80,3

 

 

Anvendte regndybder i mm ved skybrudskortlægningen (2050)


Ved at inkludere viden om de enkelte kloakoplande, er det muligt at give et kvalificeret bud på oversvømmelsers udbredelse når kapaciteten i kloakken er opbrugt, idet det er forudsat, at denne opfylder servicemålene for de enkelte kloakeringsformer.

Kortlægningen af oversvømmelserne er derfor baseret på Spildevandsplanens oplysninger om kloakoplandenes størrelse og kloakeringsform. Data for befæstelsesgraden i de enkelte oplande samt oplysninger om nedsivningskapaciteten i områder, der ikke er befæstede er hentet fra Naturstyrelsens datagrundlag.

Ved at sammenholde oplysningerne omkring kloakoplandene, terrænmodellen, jordens nedsivningsevne samt nedbørsdata for regn med gentagelsesperioderne 5, 10, 20, 50 og 100 år er der ved hjælp af GIS-værktøjer udarbejdet oversigtskort/temaplaner for de enkelte bysamfund, som viser oversvømmelsernes udbredelse.

De viste oversvømmelser består derved af det vand som ikke kan afledes af kloakken eller nedsive i jorden.


Risikokortlægning – Oversvømmelser fra vandløb
Stigende vandstand i vandløbene vil blive forårsaget af en kombination af især:

 • Stigende grundvandstand
 • Stigende havvandstand
 • Forøget udledning fra regnvandsbetingede udløb

Derudover kan oversvømmelser langs vandløbene blive forværret i områder med jordsætninger.

Til brug for en indledende screening af hvor der potentielt er fare for oversvømmelser er der foretaget en grov vurdering af hvorledes oversvømmelserne ved forskellige stationære vanddybder i vandløbene vil udbredes.

På baggrund af COWIs generelle erfaringer fra vandløbsberegninger vil en maksimal afstrømningshændelse som i gennemsnit optræder hvert andet år (median maks.) ofte svare til en vandstand til brinken. Endvidere er der skønnet følgende sammenhæng mellem vandstand og hyppighed for en situation i 2050:

Hyppighed (år) Vandstandsstigning (cm)
5 10
10 20
20 40
50 70
100 100

Skønnet sammenhæng mellem vanddybde og gentagelsesperiode


Ovennævnte vandstande må forventes at kunne variere lokalt afhængig af bl.a. vandløbets fysiske karakter, opland (urbant og ruralt) samt specifik afstrømning.

En mere nøjagtig vurdering af omfang og hyppighed vil kræve omfattende vandløbsberegninger for det enkelte vandløb, hvor alle betydende faktorer tages i regning. Det nødvendige datagrundlag for sådanne modeller foreligger ikke på nuværende tidspunkt.

Model for håndtering af oversvømmelsestruede områder, skybrud, og byggemodningsområder i lavtliggende arealer
For at mindske skaderne under ekstremregn er det afgørende, at risici identificeres, samt at der efterfølgende planlægges med henblik på at kunne gennemføre afledning og magasinering med et minimum af skadesvoldende episoder. I forbindelse med den igangværende revision af Aalborg Kommunes Spildevandsplan 2008-13 er der sat fokus på regn- og spildevandshåndteringen under skybrud.

 1. Som et centralt element i dette arbejde vil der indledningsvist blive foretaget en afdækning af de potentielle udfordringer som følge af klimaændringer i følgende tre områdetyper:
  Særlige oversvømmelsestruede områder, jf. Aalborg Kommunes Klimastrategi 2012-15 og Risikokortlægning i Aalborg Kommune oktober 2013.
  Der er i Klimastrategien udpeget 6 områder, der på baggrund af screening vurderes at være de potentielt mest udsatte områder for oversvømmelse langs kommunens Kattegat-kyst og Limfjorden. I Risikortlægningen er klarlagt risikoen ved oversvømmelse i hele Aalborg Kommune ud fra sandsynlighed for oversvømmelse og den økonomiske konsekvens ved oversvømmelse.
 2. Kloakerede områder med registrerede terrænoversvømmelser under skybrud
  Aalborg Kommune er inden for de seneste 20 år blevet ramt af en række skybrudshændelser, især i 1996, 2002, 2006 og 2012. Skybruddet i 2002 var en 140-års regn, der især ramte Aalborg Øst og Klarup. Terrænoversvømmelserne er alle blevet løst successivt, og der er igangsat afværgeforanstaltninger for skybruddet i 2012.
 3. Potentielle byggemodningsområder på lavtliggende arealer
  Områder udlagt eller påtænkt udlagt til bebyggelse i lavtliggende områder er særligt oversvømmelsestruede, hvilket nødvendiggør overvejelser i forhold til f.eks. anvendelsen af arealet, krav til byggeri etc.

Afdækningen af de potentielle udfordringer som følge af klimaændringer i de tre områdetyper (pkt. 1-3) er således allerede igangsat i et samarbejde mellem Aalborg Forsyning, Kloak A/S og Aalborg Kommune. I første række er der især fokus på kloakerede områder med registrerede terrænoversvømmelser under skybrud.

Spildevandsplanen vil redegøre for de potentielle udfordringer som følge af klimaændringerne i relation til spildevandshåndteringen og fastsætte konkrete mål og virkemidler for de konkrete klimatilpasningsprojekter.
Med henblik på tilpasning til klimaændringer, som beskrives i spildevandsplanen, har Aalborg Kommune bland andet fastsat miljømål, om at afdække de potentielle udfordringer for afledning af spildevand og overfladevand som følge af klimaændringer og gennemførelse af indsatser til at minimere eller fjerne væsentlige negative konsekvenser.

Ved miljømål forstås mål, som opnås ved at gennemføre særlige aktiviteter til gavn for sundhed og miljø, herunder mål fastsat med henblik på tilpasning til klimaændringer.

For at spildevandsselskabet har mulighed for at driftsomkostningerne til udmøntning af kommunens miljømål kan indregnes i vandselskabets prisloft, er det en betingelse, at målet er besluttet af enten staten eller kommunalbestyrelsen.

Som baggrund for klimatilpasnings­planen er der udarbejdet et oversvømmelses­kort, et værdikort og et risikokort. Læs mere om baggrunden for og indholdet af risikokort­lægningen her

Læs mere om regnen d. 15. august 2006 her.

Læs mere om regnen d. 6. august 2012 her.

Anden kommunal planlægning

Klimatilpasning og plansammenhænge
Regeringen og KL har har som en del af økonomiaftalen for kommunerne i 2013, indgået en aftale om klimatilpasning , som forpligter alle kommuner til at gennemføre risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner.

Klimatilpasningsplanen skal indarbejdes direkte eller som et tillæg til kommuneplanerne, så et planforslag kan være offentliggjort inden udgangen af 2013. Planen skal skabe overblik over kommunens udfordringer vedr. oversvømmelser og prioritere indsatsen.

Når Aalborg Kommune har valgt at lade klimatilpasningsplanen indgå, som tillæg til kommuneplanen, hænger det sammen med at seneste revision af kommuneplanens Hovedstruktur 2013 (en Fysisk Vision 2025) allerede forventes vedtaget af byrådet i dette efterår.

Kommuneplantillægget er en del af Aalborg Kommunes samlede planlægning af klimatilpasning.  Mens kommuneplantillægget primært bruges som prioriteringsværktøj, skal særskilte handlingsplaner fastsætte konkrete mål og virkemidler for de konkrete klimatilpasningsprojekter. Handlingsplanerne forventes udarbejdet i løbet af 2014.

Aalborg Kommunes Klimastrategi 2012-15, der blev vedtaget ultimo 2012, identificerer 6 særligt oversvømmelsestruede områder i Aalborg Kommune, som følge af havvandsstigning og mere nedbør. Strategien beskriver hvilke problemstillinger der er i de enkelte områder og  indeholder retningsliner og beskrivelser af hvilke yderligere undersøgelser der er nødvendige for at kunne tage stilling til konkrete klimatilpasningstiltag. Klimatilpasningsplanen supplerer Klimastrategi 2012-15 med værdisætningskort og skybrudskort, og skaber dermed grundlag for  udarbejdelsen af konkrete handlingsplaner.

For kloakerede områder udgør Spildevandsplan 2008 – 19 væsentligste plangrundlag. Væsentligste indsatsområde vedr. klimatilpasning af kloaksystemet er  separatkloakering af spildevandssytemet, hvor målsætningen er at separatkloakering skal være gennemført i hele kommunen inden år 2100 (Vision 2100).
Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24, med øget fokus på klimatilpasning, afventer statens afgørelse på de de nationale vandplaner.

Sammen med skybrudskortlægning og registreringer de seneste 20år af skybrudshændelser i Aalborg Kommune, er der overblik over kloakbetingede oversvømmelser og dermed skabt grundlag for en prioritering.

12-05-2014
Planforslag