Kommuneplan forsiden

9.2.C1 Borgergade

Mål

Gandrup gennemskæres fra nord til syd af byens hovedgade, hvor hovedparten af byens butikker og serviceerhverv er beliggende. De fremtidige byfunktioner skal fortsat primært lokaliseres i centerområdet.

Anvendelse

Området udlægges til center- og boligformål, hvor der såvel kan opføres tæt-lav som åben-lav boligbebyggelse. Endvidere vil der indenfor området kunne etableres større og mindre butikker, arbejdende værksteder med tilhørende salg, servicefunktioner med publikumssøgning, restauranter, hotel (vandrerhjem)mindre spisesteder, samlingslokaler m.v.

Butikker* må kun placeres indenfor den afgrænsende bymidte, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsen langs centergaden fremtræder som en meget blandet bebyggelse med individuelle træk med enkelte nyere bebyggelser.

For at bevare og styrke kvaliteterne i bybilledet, skal den kommunale planlægning sikre, at større bygninger udformes, så de indpasses i gadebilledet.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

30-04-2012
Anvendelse
Boliger (åben- lav/tæt-lav)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
*Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max.30 for åben-lav.
Max. 40 for tæt-lav.
Max. 60 for øvrig bebyggelse.
Etager: 2
Højde Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 10% for åben-lav og min. 15% tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, se retningslinie 4.1.3
Ingen Grundvandstruende aktiviteter
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for indpasning af bebyggelsen i bymiljøet samt for skiltning.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone