Kommuneplan forsiden

9.2.O1 Borgergade

Mål

Det er målet at fastholde og udvikle området til offentlige formål med en bynær placering og let tilgængelighed.

Anvendelse

Området anvendes til offentlig administration med tilhørende servicefunktioner.

30-04-2012
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: max. 40.
Etager: max. 2
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, se retningslinie 4.1.3
Ingen Grundvandstruende aktiviteter
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone