Kommuneplan forsiden

9.2.D1 Poul Smeds Vej

Mål

Målet er at skabe et blandet bolig- og erhvervsområde i Gandrup, hvor områdets anvendelse harmonerer med beliggenheden ved boligområder,  hovedgaden og det åbne land.

Anvendelse

Forud for placering af funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning (fx institutioner med mere end 6/8/10 beboere og 2/4 ansatte). Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.

DSC00728_bpe Red (1)
Erhverv, Poul Smeds Vej

DSC00727_bpe Red (2)
Erhverv, Poul Smeds Vej

DSC00741_bpe Red (2)
Bolig, Aalborgvej
Arkitektur - Byrum og landskab

Rammeområdet skal fremstå grønt, hvorfor hegn i skel skal være levende hegn.

Der skal være levende hegn mod Aalborgvej, enten ved bevaring af det eksisterende stedsegrønne hegn eller ved etablering af et nyt levende hegn.

21-06-2021
Anvendelse
Åben-lav boligbebyggelse
Tæt-lav boligbebyggelse
Kontor- og serviceerhverv
Let industri og håndværk
Publikumsorienterede serviceerhverv
Uddannelsesinstitutioner
Sundhedsinstitutioner
Daginstitutioner
Døgninstitutioner
Kulturelle institutioner
Nærrekreativt område
Tekniske anlæg
Butikker *
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger, max. 40 for tæt-lav  og max. 55 for øvrig bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max 8,5 m
Fælles opholdsareal (for boliger): Min. 10 % af områdets areal for åben-lav og 15 % for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning.
Hegn i skel og mod veje kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone