Kommuneplan forsiden

Ellidshøj

Mål og perspektiver

Byrådet ønsker at forbedre mulighederne for byudvikling i Ellidshøj. Dels ved at skabe nye attraktive byggemuligheder, dels ved at forbedre bymiljøet i den eksisterende by.

Den landskabeligt attraktive beliggenhed, skolen, den centrale beliggenhed ifht. motorvejen og - som et fremtidsperspektiv: egen nærbanestation - gør så absolut byen interessant som bosætningsby. Byens handicap i den henseende er det nedslidte og diffuse bymiljø, og at byens udvikling begrænses strukturelt af landevejen og banen. Derfor er der behov for at, udvikling og fornyelse går hånd i hånd i Ellidshøj.

Ellidshøj kunne være et fremtidigt indsatsområde for helhedsorienteret byfornyelse.

 
Ad Ellidshøjvej fra nord virker byen grøn og indbydende. Fra syd og i den centrale del af byen flyder gaderummet ud, med et diffust bymiljø til følge.
Byudviklings- og byomdannelsesområder

Ved at lægge op til mere fleksible anvendelsesmuligheder i den del af byen som i forvejen har en blandet karakter, er det målet at skabe nye bosætningsmuligheder inden for eksisterende strukturer. Fx er en del af det tidligere offentlige areal ved skolen nu ikke længere øremærket hertil, men vil også kunne komme i spil til nye boliger.

Interesseområdet til boligudvikling nord for byen frafaldes i planperioden - en udbygning her ville være en yderligere udbygning af byens i forvejen meget langstrakte struktur. I stedet er der kommet nye muligheder for byudvikling på den østlige side af banen, dog under hensyntagen til sikkerheden omkring naturgastransmissionsledningen.

Byrådet lægger også vægt på fornyelse af den eksisterende bebyggelse langs Ellidshøjvej. Helt centralt i denne forbindelse er det, at der gennem en mere detaljeret planlægning tages hul på en nytænkning af Ellidshøjvej mht. udformning af gaderum, klart definerede arealer til bløde trafikanter, nye opholdsarealer, beplantning, parkering/af- og pålæsning ved skolen mv.

En byudvikling til boliger på de nuværende boldbaner ved Ny Skolevej forudsætter, at der etableres tilsvarende arealer til boldspil i umiddelbar tilknytning til skolen.

 • Der skal skabes nye bynære byggemuligheder
 • Bymiljøet langs Ellidshøjvej skal forbedres.
Rummelighed
I alt
Boliger
Ca. 5 ved Stillekrogen
Ca. 5 ved skolen
Ca. 7 ved Ny Skolevej
Ca. 5 ved Ellidshøjvej syd
Ca. 20 ved Våsevej
Erhverv
1,6 ha


Rummeligheden i de viste byudviklingsområder overstiger det forventede boligbyggeri på 2 boliger pr. år. Boligudbygningsmuligheder skal ses i sammenhæng med fremtidsperspektivet om Ellidshøj som stationsby.
Byens struktur

Ellidshøj har en landskabeligt attraktiv beliggenhed på kanten mellem bakker og eng. Specielt i parcelhusområderne mod nord udnyttes de landskabelige kvaliteter godt med masser af fine kig over engene og kridtproduktionens surrealistiske "isbjergsformationer".

Ellidshøj er opstået som randlandsby, men det er landevejens og jernbanens forløb, der har haft størst betydning for byens nuværende struktur. De infrastrukturanlæg som tidligere var muligheder for byens udvikling er i dag mest en begrænsning. Hovedindtrykket er en indeklemt og opmærksomhedsforladt by, som ikke mere er relateret til infrastrukturen.

Til gengæld kan man sige at landevejens forlægning vest om byen også har givet byen nye muligheder, fordi trafikbelastningen af hovedgaden er reduceret. Behovet for at skabe ny mening omkring den centrale del af Ellidshøjvej er påtrængende. Krydset Ellidshøjvej-Mjels Brovej er - med sin relation til kirken oppe på bakken og den tidligere station - stadig et centralt punkt i byen.

Jernbanen som en strukturel grænse brydes naturligt i forbindelse med overkørslen ved den tidligere station. Her er der på et tidligt tidspunkt opstået sammenhængende boligbebyggelser langs Mjels Brovej og Våsevej. Også byens idrætsanlæg er placeret i denne sammenhæng - nede på de flade enge.

 • Kig til engene skal sikres.
 • Byens centrale punkt: krydset Ellidshøjvej-Mjels Brovej skal understreges.

De nordlige parcelhuse ligger attraktivt med udsigt over ådalen.

Landevejen og jernbanen har haft stor betydning for byens struktur.
Bebyggelsens karakter

Bebyggelsen kan opdeles i en homogen parcelhusbebyggelse mod nord og en blandet landsbybebyggelse mod syd.

Det nordlige parcelhusområde er udbygget i 70érne og virker attraktivt pga. en god indpasning i terrænet med knækkede vejforløb, der opdeler bebyggelsen i overskuelige enheder.

Den øvrige del af byen har en langt mere blandet karakter - både hvad angår byggestil og kvalitetsniveau. I tilknytning til kirken findes de bevaringsværdige gårdmiljøer med smukke gamle træer - ikke mindst i den gamle præstegårdshave. Side om side hermed findes en nedslidt landevejsbebyggelse langs Ellidshøjvej og Apotekervej samt enkelte nyere huse.

Den relativt nyopførte sognegård ved siden af den smukke landsbykirke er et godt eksempel på hvordan ny arkitektur kan tilføjes landsbymiljøet på en respektfuld måde.

Ad Ellidshøjvej mod syd har den blandede karakter et mere nutidigt præg: på den østlige side ligger enkelte utilpassede erhvervsejendomme med udendørs oplag og ledige arealer, på vestsiden solide men beskedne enfamilieshuse. Fremover lægges der vægt på at få byen afrundet mod syd med en sluttet bebyggelse langs Ellidshøjvej og afskærmende beplantning mod landevejen.

Stationsbyen kommer først og fremmes til udtryk i bebyggelsen på banens østside, med den tidligere stationsbygning som et markant eksempel. Bebyggelsen præges dog af manglende vedligehold, og en ny bebyggelse i området må kombineres med et løft til de eksisterende huse.

 • Det historiske bymiljø i byens midte skal bevares og fornyes.
 • Ny bolig- og erhvervsbebyggelse skal afrunde byen bedre mod syd.Et tværsnit af karakteristiske bebyggelsesformer i Ellidshøj: gårdstrukturen, stationsbybebyggelsen og parcelhuset.
Landskabet / De grønne områder

Den åbne grønne fælled mellem kirken og Ellidshøjvej er vigtig for oplevelsen af bymiljøet. Både som en centralt beliggende rekreativ plet og som et visuelt hvilested for øjet.

Den tidligere præstegårdshave på den anden side af Ellidshøjvej har status som fredsskov og er med sin skovkarakter et fint modstykke til det åbne areal ved kirken. En fremtidig omdannelse til et egentligt rekreativt område for byen er oplagt. I den forbindelse lægges der vægt på at sikre en god forbindelse over Ellidshøjvej via en aktivering af den grønne trekant mellem Ellidshøjvej og Apotekervej.

Byens idrætsanlæg øst for banen knytter de østlige bebyggelser sammen med den primære bydannelse vest for banen. De vurderes at være velfungerende og passende i udstrækning sammenholdt med antallet af potentielle brugere i byen.

 • Det grønne areal ved kirken skal sikres som et rekreativt og visuelt åndehul.

Det grønne område foran kirken sikrer blandt andet indblikket til kirken fra Ellidshøjvej.
Trafikken

Forlægningen af Hobrovej uden om Ellidshøj har haft stor betydning for byen mht. fredeliggørelse af hovedgaden. Der er dog fortsat en del tung erhvervskørsel ad Ellidshøjvej og Mjels Brovej til kalkproduktionen. Samtidig indbyder Ellidshøjvejs bredde og udformning til høje hastigheder.

Der er behov for at sætte fokus på trafiksikkerhed specielt i tilknytning til skolen, fx med fartdæmpende foranstaltninger. En ombygning af vejarealet ved skolen skal også sikre velfungerende forhold for af- og pålæsning.

Den nye nærbane mellem Skørping og Lindholm omfatter på nuværende tidspunkt ikke en nærbanestation i Ellidshøj. Der lægges vægt på at fastholde en nærbaneopkobling som udviklingsperspektiv.

I tilknytning til de nordlige parcelhusbebyggelser er der etableret stiforbindelser, som sikrer sammenhæng med den øvrige by. Disse forbindelser skal sikres, se illustrationsplan.

 • Der skal sættes fokus på trafiksikkerhed i tilknytning til skolen.
 • På længere sigt skal der etableres en nærbanestation i Ellidshøj.

Ellidshøjvej virker meget bred og grænserne flyder - hvor starter og slutter vejarealet?
Skoler og institutioner / Service / Butikker

Byrådet ønsker at styrke Ellidshøj, så byen formår at dække de nære behov i dagligdagen for byens borgere. Ved at sætte fokus på bymiljøforbedringer og nye udbygningsmuligheder er det også et håb, at der igen kan blive basis for en lokal dagligvarebutik. Desværre peger de generelle udviklingstendenser, hvad angår detailhandel, i en anden retning, og serviceudbudet i lokalområdet vil derfor på længere sigt være helt afhængigt af opbakningen fra byens borgere.

 • Der lægges ikke op til ændringer i det lokale serviceniveau.

Skolen er et vigtigt omdrejningspunkt for byens liv.
Indsatsmuligheder
 • Helhedsorienteret byfornyelse med vægt på forbedring af bymiljøet i den centrale del af byen
 • Boligudvikling på centralt beliggende arealer
 • Erhvervsudvikling mellem banen og Ellidshøjvej
 • Etablering af nærbanestation
 
13-09-2004