Kommuneplan forsiden

7.4.L1 Gl. Ellidshøj

Mål

Den ældre del af Ellidshøj skal fastholdes som et blandet byområde, hvor boliger og erhverv er integreret. Målet er at skabe et levende bymiljø med fleksible udviklingsmuligheder. Det er også et mål at medvirke til at forbedre bymiljøet omkring Ellidshøjvej og Mjels Brovej.


På strækningen mellem skolen og Mjels Brovej understreges hovedgadens forløb af bebyggelsens placering tæt på gadelinie.
Byggemuligheder

En udbygning med boliger på de nuværende boldbaner ved Ny Skolevej kræver at der etableres tilsvarende muligheder for boldspil ved skolen.

Ved lokalplanlægning for boligudbygning ved Våsevej skal der tages de nødvendige sikkerhedshensyn ifht. eksisterende naturgastransmissionsledning øst for området (class location 1 og 2).


Der er skabt nye bynære byggemuligheder. For arealet ved skolen stilles der særlige krav til bebyggelsen pga. beliggenhed ved kirken.
Miljø

Området er belastet af støj fra jernbanen og Hobrovej. Eksisterende boliger langs banen kan anvendes til boligformål og udstykkes - yderligere udstykning kræver dokumentation for forsvarlige forhold hvad angår støj og vibrationer.

Arkitektur - Byrum og landskab

Behovet for at skabe ny mening omkring den centrale del af Ellidshøjvej er påtrængende. Gaderummet virker diffust og vejens bredde/udformning indbyder til høje hastigheder. Hensigten er, at der gennem en mere detaljeret planlægning skal tages hul på en nytænkning af Ellidshøjvej mht. udformning af gaderum, klart definerede arealer til bløde trafikanter, fartdæmpende foranstaltninger, nye opholdsarealer, beplantning som visuelt opstrammer gadeforløbet, parkering/af- og pålæsning ved skolen mv.

Krydset Ellidshøjvej-Mjels Brovej er - med sin relation til kirken oppe på bakken og en tidligere station - et særligt centralt punkt i byen, som bør markeres. Det grønne areal foran kirken berøres af provst-exner fredningen omkring kirken.


Der lægges vægt på at bevare den tidligere stationsbygning, som et vigtigt kulturspor i byen.
Trafik - Veje og stier

Staten har planlagt en opgradering af jernbanestrækningen mellem Århus og Aalborg. Det indebærer en nedlægning af alle overkørsler i niveau. Der lægges vægt på, at man ved etablering af en niveaufri skæring sikrer en fortsat sammenhæng i byen.


Der lægges vægt på at skabe bedre overensstemmelse mellem vejarealets bredde/udformning og de trafikale behov.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger
(åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Beskyttelseslinie: Kirke (300 m)
Class location zone omkring naturgasledning (200 m)
Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
I den vestlige del af byen skal bebyggelse og anlæg indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Knudepunkt i krydset Ellidshøjvej/Mjels Brovej skal markeres.
Kig til kirken skal sikres.
I de kirkenære omgivelser skal bebyggelsens udtryk underordne sig kirken.
Kulturspor skal sikres.
Provst Exner-fredning
Bebyggelsens placering ifht. gadelinie skal tilpasses gadebilledet.
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning.
Afskærmende beplantning langs jernbanen og Hobrovej.
Markant beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Den centrale del af Ellidshøjvej skal indrettes på de svage trafikanters præmisser.
Niveaufri skæring mellem jernbanen og Mjels Brovej
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone