Kommuneplan forsiden

7.4.H1 Ellidshøjvej

Mål

Målet er, at skabe fortsat mulighed for lokal erhvervsudvikling. Placeringen kan fx være interessant for håndværksvirksomheder o.l.

Miljø

Området er belastet af støj fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Beliggenheden ved Ellidshøjvej gør området meget synligt i bybilledet. Derfor lægges der vægt på, at områdets bebyggelse og udenomsarealer præsenterer byen på en god måde.
23-11-2009
Anvendelse
Mindre butikker til salg af egne produkter*
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.7
Bolig som er nødvendig for en virksomheds drift.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Beskyttelseslinie: Kirke (300 m)
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Forarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Afskærmende beplantningsbælte mod jernbanen
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone