Kommuneplan forsiden

7.4.B1 Doktorparken m.m.

Mål

Området skal videreudvikles som boligområde med vægt på udsigtskvaliteterne mod øst over Østerådalen. Der kan indpasses andre anvendelser, som naturligt passer ind i et boligområde.


Området rummer både pæne parcelhuse fra 70'erne og nyere tæt-lav boliger.
Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Udsigten til ådalen og kridtbjergene i horisonten gør området særligt.
Miljø

Området påvirkes af støj fra Hobrovej og jernbanen.

13-09-2004
Anvendelse
Boliger
(åben-lav /tæt-lav)
Klinikker
Kontorer
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger, max. 40 for øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Beskyttelseslinie: Kirke (300 m)
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Afskærmende beplantningsbælte mod jernbanen og Hobrovej.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Vejadgang via Ellidshøjvej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone