Kommuneplan forsiden

7.4.R2 Ellidshøj Stadion

Mål

Målet er at området også fremover skal rumme idrætsanlæg m.m. Områdets indretning og de enkelte faciliteter skal til stadighed udvikles, så de lever op til lokalsamfundets behov.

Arkitektur - Byrum og landskab

Randbeplantningen skaber et veldefineret rum til idrætsudfoldelser.
13-09-2004
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantningsbælte langs områdets afgrænsning
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone