Kommuneplan forsiden

Redegørelse til tillæg H-021 for udpegede lavbundsarealer

Vådområder

For at forbedre kvaliteten af Limfjorden skal tilledningen af næringsstoffer nedbringes i de kommende år. Etablering af vådområder er et af virkemidlerne. Ved etablering af vådområder kan der på begrænsede områder fjernes kvælstof fra et stort landbrugsareal. Vådområder indgår derfor i vandoplandsplanen for Limfjorden, og der er allerede nu tilskudsmuligheder til at gennemføre projekter.

Kommuneplantillæg

I kommuneplanen for Aalborg Kommune er der i retningslinie 12.1.4 udpeget lavbundsområder, hvor der er mulighed for at etablere vådområder med henblik på at reducere næringsstoffer. Udpegningen omfatter ca. 3.400 ha eller 3 % af kommunens areal og er typisk beliggende i de større ådale. I forbindelse med vandplanen for Limfjorden har Aalborg Kommune også set på muligheden for at etablere vådområder i andre mindre områder. Det skyldes ønsket om begrænsning af næringsstoffer særligt til Halkær og Nibe Bredning. Områderne ved Starkæret og Vøvelbæk i alt 9 ha indgår ikke i kommuneplanens nuværende udpegning af lavbundsområder. En udpegning i kommuneplanen forpligter ikke lodsejere til at indgå i et projekt men det giver muligheden for, at der kan indgås aftaler om kompensation.

Frivillighed

Etablering af vådområder bygger på lodsejernes frivillige medvirken i projekterne. Et projekt starter med en forundersøgelse af muligheden for at etablere et vådområde, i forhold til fjernelsen af næringsstoffer, andre arealinteresser samt om der kan skabes lodsejerinteresse. Lodsejerne vil blive kompenseret enten ved tilskud eller ved at de sælger deres projektarealer.

Der er også mulighed for at koble en jordfordeling til projekterne så lodsejerne kan sælge eller købe andre arealer.

Hvis udfaldet af forundersøgelsen er positivt starter en fase med projektering, lodsejerforhandlinger og etablering af projektet.

Ved Starkæret og Vøvelbæk er der gennemført forundersøgelser som viser, at der er grundlag for at arbejde på projektrealisering.

Limfjordsrådet og vådområdeindsatsen

Som led i aftalen om Grøn Vækst er det besluttet, at etableringen af ca. 10.000 ha vådområder frem til 2015 skal sikre en reduktion på 1.130 ton kvælstof til det danske vandmiljø. Efterfølgende er det aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet, at det er kommunerne, der er ansvarlig for gennemførelse af denne vådområdeindsats. Indsatsen er i Statens Vandplaner fordelt på 23 hovedvandoplande, hvoraf et af disse er Limfjorden - Ca. 1/3 (415 ton) af den samlede indsats skal ske her. Limfjordsrådet er et tværkommunalt samarbejde, der er styregruppe for dette hovedvandopland. Som sådan har Limfjordsrådet til opgave at udarbejde en vandoplandsplan, der koordinerer vådområdeindsatsen imellem de 18 kommuner med opland til fjorden. Vandoplandsplanen er således et projektkatalog over planlagte eller påtænkte vådområdeprojekter i oplandet til Limfjorden. Vandoplandsplanen opdateres løbende og er vigtig i styringen af vådområdeindsatsen, så det samlede mål nås på tværs af Limfjordskommunerne og indenfor den af Staten afsatte beløbsramme. Ønsker du yderligere oplysninger om Limfjordsrådet og fremdriften i vådområdeindsatsen i oplandet til Limfjorden, kan du besøge Rådets hjemmeside: www.limfjordsraadet.dk.

Limfjordsrådet hjemmeside.

Projekter

Vådområdeprojekter etableres ved at hæve vandstanden i et lavbundsområde, således at vand fra oplandet ledes gennem jordlagene frem for gennem dræn og grøfter direkte til vandløbet. Projekterne vil typisk omfatte afbrydelse af dræn eller hævning af vandløb, så vandstanden ligger tæt ved terræn og går over sine bredder ved store afstrømninger. Nogle projekter vil blive til våde enge, der kan bruges til ekstensiv afgræsning, andre vil mere få karakter af mose eller sø. Områderne vil udvikle sig til naturområder, men som følge af tilledningen af næringsholdig vand, vil det ikke blive næringsfattige naturtyper.

Projekterne etableres så afvandingen af arealer udenfor projektområdet er uændret.

Aktuelt har Aalborg Kommune gennemført forundersøgelser i områderne Starkæret og Vøvelbæk. Resultaterne af disse forundersøgelser indgå i afgrænsningen af de udvidelser, der udpeges i kommuneplantillægget.

Udover tillæg til kommuneplanen skal projekterne behandles efter øvrig lovgivning herunder vandløbslov, naturbeskyttelseslov og planlov.

Overordnede bindinger

I kommuneplanen er de nye områder øvrig landområde, og ligger indenfor kystnærhedszonen. Områderne indgår i udpegningen af større uforstyrrede landskaber.

De nye områder indgår ikke i Natura2000 udpegning, men afvander til Nibe og Halkær Bredning i Natura 2000 område nr. 15. Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, og Fuglebeskyttelsesområde F1. Begrænsning af tilledningen af næringssalte vil have en gunstig virkning på dette område.

I forbindelse med forundersøgelserne er der spurgt til om vådområdet betyder nye krav til ammoniakfordampning fra nærliggende husdyrbrug. Den ny natur der opstår ved et vådområdeprojekt til kvælstoffjernelse vil ikke være næringsfølsom natur. Vådområdet vil derfor ikke være årsag til yderligere krav til ammoniakfordampningen. I kommuneplanens bemærkninger til retningslinien er der indarbejdet en tekst der præsicere dette.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der efter lovens bestemmelser gennemføres en miljøvurdering Kommuneplantillægget omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 10g: dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.

Det vurderes dog samtidig, at planen er omfattet af lovens § 3, stk. 2, idet den fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der skal således kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet Planen er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2.

Det vurderes, at følgende miljøforhold bliver påvirket ved gennemførelsen af planen: biologisk mangfoldighed, flora og fauna, landskab, grundvand, overfladevand og jordbund, klimapåvirkning og luftkvalitet, befolknings levevilkår, menneskers sundhed og materielle goder samt kulturarv. Påvirkningen er nærmere beskrevet i det følgende.

Samlet vurderes det, at påvirkningerne ikke er væsentlige, og planen er således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering.

MV-screening af KP-tillæg for lavbundsområde.pdf

26-03-2012