Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg H-007 for højhuse

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre mulighed for at indpasse højhuse i Aalborg. Der er udarbejdet et tillæg til den gældende hovedstruktur, der udpeger de områder, hvor højhuse efter en nærmere vurdering og efterfølgende planlægning eventuelt kan placeres. Herudover er der udarbejdet et nyt bilag (Bygherrevejledningen), der fastlægger principperne for, hvordan ansøgninger om højhusbyggeri skal håndteres.

Planforslagets baggrund

I Aalborg har man som i mange andre byer oplevet en stigende interesse for at bygge høje, markante bygninger, der bryder med byens traditionelle skala.

I forbindelse med kommuneplanrevisionen for Midtbyen ultimo 2006 blev arbejdet med højhuse nævnt som et indsatsområde. Siden har bl.a. planerne for Østre Havn, Musikkens hus og andre konkrete områder aktualiseret behovet for en egentlig strategi vedrørende højhuse.

Byrådet ønsker at bygge videre på Aalborgs tradition for markant og stor skala ved at åbne mulighed for højhuse inden for udvalgte områder. Det drejer sig om Godsbanearealet, området ved "Katedralen" på Lindholm Brygge og områderne ved Østre Havn og Musikkens


Områder hvor højhuse evt. kan indpasses.

Opførelse af højhuse kræver dog stor omtanke. Det høje hus påvirker i kraft af sit bygningsvolumen sine omgivelse i langt højere grad end traditionelt byggeri. Derfor har byrådet besluttet, at et vurderingsredskab (Bygherrevejledningen) skal tages i anvendelse ved behandling af ansøgninger om højhusbyggeri. Vurderingsredskabet skal sikre, at indpasning af højhusbyggeri er velbegrundet og tilfører stedet og byen noget positivt. Bl.a. skal emner som byens skyline, arkitektur, byrum, klima og trafik analyseres grundigt med henblik på at afklare de positive og/eller de negative konsekvenser for byen og nærområdet, bl.a. ved udstrakt brug af 3D.

Først efter dokumentation i henhold til bygherrevejledning og efterfølgende politisk stillingtagen til, om det er et projekt der skal søges fremmet, vil almindelig planlægningsprocedure med offentlige høringer igangsættes.

Den lokale debat

Den forudgående debat fandt sted i perioden fra den 17. oktober til den 14. november 2007. Under offentlighedsperioden (den 7. november 2007) blev der afholdt et borgermøde i Byrådssalen i Medborgerhuset, hvor ca. 50 borgere var fremmødt.

I perioden blev der fremsendt 23 skriftlige henvendelser. Henvendelserne blev behandlet på byrådets møde d. 23. juni 2008 (punkt 9)

Miljøvurdering

"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" - lov nr. 316 af 5. maj 2004 opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Formålet med loven er at fremme en bæredygtig udvikling. Derfor skal offentlige myndigheder udarbejde en miljøvurdering, hvis gennemførelse af en plan eller program kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det fremgår af vejledningen til loven, at miljøvurderingen skal afpasses efter planens detaljeringsniveau.

Aalborg Kommune har screenet planen og vurderet, at den er omfattet af loven og skal miljøvurderes, idet planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet (§3, stk. 3). Kommuneplantillægget fastlægger ikke konkrete rammer for højhuse, men udpeger dog potentielle højhusområder, hvor der efter en grundig analyse, miljøvurdering og planlægningsproces for det konkrete projekt evt. kan opføres højhusbyggeri.

Der er således forudsat en mere detaljeret miljøvurdering af eventuelle højhusprojekter senere i processen, når der foreligger et konkret projekt. Denne vurdering vil foregå i forbindelse med den aktuelle planlægningsproces for det konkrete højhusprojekt, og emner som arkitektur, byrum, trafik, klima (f.eks. skygger og vind) samt bæredygtighed - som også belyses i bygherrevejledningen - vil indgå i miljøvurderingen.

Miljørapport
Kommunen har jf. lovens §7 og bilag 1 vurderet, at følgende er relevant at beskrive på planens nuværende, overordnede niveau:

Planen indeholder dels et afsnit i hovedstrukturen, der introducerer emnet, definerer begrebet et højhus i Aalborg, fastlægger mål og strategi og præsenterer områderne samt intentionerne i arbejdsmetodikken ved bygherrevejledningen (se bilag N). Hovedformålet med planen er således at sikre at højhuse inden for veldefinerede områder er en mulighed, men også at den store interesse for højhusbyggeri udmøntes i projekter, der planlægningsmæssigt er velbegrundede, og som på flere måder tilfører stedet og byen noget positivt.

Kommunen har vurderet områderne egnede, idet de alle er byomdannelsesområder beliggende inden for kommunens midtbyområde. Dvs. at kommunens mål om at understøtte storbykarakteren, udnytte eksisterende anlæg og infrastruktur, give korte afstande og markere kontrasten mellem by og land understøttes. For de tre områder langs havnefronten har et væsentligt parameter ligeledes været områdernes historik og nuværende skyline - der er tale om områder, hvor der historisk har været eller stadig er markante bygningsvolumener i nærheden, som eventuel nyt højhusbyggeri vil kunne spille sammen med. For Godsbanearealet har et parameter for udpegningen været områdets beliggenhed ved et af byens vigtige trafikknudepunkter i overgangen mellem by og ådal, og muligheden for at skabe et pejlemærke i dette centrale område.

Bygherrevejledningen skal sikre beslutningstagerne et godt grundlag til at vurdere, om et projekt vil tilføre det eksisterende område noget positivt. Det er tanken at denne arbejdsmetodik skal kunne medvirke til at imødegå nogle af de eventuelle problemstillinger - f.eks. klimatiske gener for omkringboende - et højhus kan foranledige. Først når der foreligger et projekt, der er godkendt i henhold til bygherrevejledningen, kan almindelig planlægningsprocedure, herunder miljøvurdering af det konkrete projekt igangsættes.

23-02-2009