Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg H.031 for letbane i Aalborg

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget tilføjer en ny "Retningslinje 13.10 Aalborg Letbane" til kommuneplanen, som muliggør etablering af Aalborg Letbane. Retningslinjen er tilføjet for at sikre reservation af arealer til etablering af letbanen og som følge af kravet om VVM-pligt for bybaner.

Ændringen af kommuneplanen betyder, at der kan arbejdes for etablering af letbanen, for etablering af tilhørende depot, kontrol og vedligeholdelses område og for en række sideudvidelser og arealerhvervelser langs tracéet. Letbanen er et skinnebåret sporvognssystem med ophængte køreledninger over banelegemet. Sporvognene er i færdselslovsforstanf køretøjer, som færdes i byen som andre køretøjer. Det vil sige de bruger blinklys og bremselys og i det hele taget opfører sig som busseri trafikken. På en stor del af tracéet kører sporvognene adskilt fra biotrafikken, og der kan dermed opnås højere regularitet og rejsehastighed end den traditionelle bybusdrift.

Kommuneplanens rammer ændres ikke i forbindelse med dette kommuneplantillæg. Eventuelle ændringer i rammerne vil blive indarbejdet i forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning. Kommuneplantillæggets formål er således at etablere den nødvendige reservation til letbaneanlægget, på linje med øvrige vejreservationer i kommuneplanen, samt at skabe ’ophæng’ for VVM-redegørelsen for Aalborg Letbane.

Oversigtskort -stop _500x 393

Aalborg Letbane fra Mølholm til den ny Aalborg Universitetshospital
Planforslagets baggrund

Aalborg er i forandring. Op gennem 1990’erne og ind i det nye årtusinde er der sket markante forandringer af byområdet. Industrier og tunge erhverv har forladt det centrale byområde og banet vejen for en ny udvikling for uddannelse, videnbaserede erhverv, kultur og boliger videre frem. Det har øget presset på vejnettet, hvor forsinkelserne gradvist er blevet større, og det har øget efterspørgslen på den kollektive trafik, hvor overfyldte busser er et stigende problem.

En letbane er et effektivt middel til at varetage rejserne mellem de forskellige mål, og for at løse denne opgave skal den tiltrække så mange passagerer som muligt. Derfor skal den betjene de korridorer, hvor der allerede i dag er en stor tæthed af beboere, studie- og arbejdspladser. En god blanding af bolig- og erhvervsfunktioner langs den korridor, som betjenes, vil give den bedste udnyttelse af den kollektive trafik hen over dagen og ugen.

Ønsket om at etablere en letbane i Aalborg skal ikke ses som et transportprojekt alene, men som et vigtigt led i Aalborgs samlede bystrategi og omstilling fra industriby til vidensby. En letbane er et integreret element i den bystrategiske vision for Aalborg Kommune, og dette afspejles i kommunes overordnede strategier.

Aalborg vil fortsætte sin vækst i de kommende år. Frem mod år 2025 forventes befolkningstallet i henhold til den seneste befolkningsprognose fra 2014 at stige fra 206.000 til 223.000 indbyggere.

Byvæksten ventes især at ske i Aalborgs vækstakse, der rækker fra lufthavnen i nordvest til Universitetsområdet og Aalborg Havn i øst. Det er hensigten, at en første etape af en letbane skal kunne servicere hovedparten af byudviklingsområderne i vækstaksen syd for fjorden.

Der vil derfor kunne opstå en positiv synergi mellem byudviklingen og projektet for letbanens første etape. Tilstedeværelsen af en højklasset kollektiv trafikløsning vil gøre det mere attraktivt at bo og drive erhverv i korridoren, hvilket vil styrke grundlaget for omdannelsen i byudviklingsområderne. Fortætningen vil på sin side øge passagergrundlaget for den kollektive trafik.

Projektet for en letbane i Aalborg rummer derfor også et langsigtet perspektiv både for den bymæssige udvikling og for udviklingen i den måde, hvorpå den interne transport i Aalborg by løses. Dette er særligt vigtigt set i lyset af Aalborgs rolle som center i en tyndt befolket region – et center hvortil søgningen udefra er stigende og i øjeblikket i høj grad er bilbaseret.

Læs mere om Aalborg Letbane her.

Kommuneplanen i dag

Letbanen er allerede indarbejdet i den overordnede kommuneplanlægning, hvor projektet udgør et vigtigt strategisk element i byens vækstakse. Letbanens linjeføring understøtter endvidere eksisterende byområder og flere store byomdannelses- og byudviklingsområder, herunder det nye Universitetshospital.

Samlet set giver realisering af letbanen ikke i sig selv behov for større planlægningsmæssige ændringer som følge af projektet. Dels forløber letbanen ad eksisterende veje og trafikkorridorer, og dels er letbanen allerede i vid udstrækning indarbejdet i den gældende planlægning.

Det vurderes, at letbanens realisering flere steder giver anledning til at revurdere og eventuelt overveje planlægningsmæssige ændringer med henblik på i højere grad at udnytte byudviklingspotentialerne. Disse områder beskrives i det følgende:

 • Placering af depotet ved Norden vurderes at kunne indpasses i den fremtidige planlægning for området, da der ikke p.t. er planlagt for forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger og lignende. Den konkrete sammenhæng med de kommende byfunktioner på Norden må vurderes i sammenhæng med den helhedsplanlægning, der pågår for området.
 • Letbanen kan eventuelt give anledning til at overveje planlægningsmæssige ændringer ved Haraldslunds forplads og i forbindelse med Nærbanestationen ved Kastetvej og tilgrænsende bebyggelse med henblik på at skabe konkrete byrumsforbedringer.
Vestbyens Station 500
Ved Vestbyens Station på Kastetvej bliver der skabt et knudepunkt med en station for letbanen og en styrket forbindelse til hele regionen.
 
 • Letbanens realisering vil ændre adgangsforhold og trafikale forbindelser på Østerågade og Boulevarden. De trafikale omlægninger vil ikke umiddelbart i sig selv give ændringer i de planlægningsmæssige udnyttelsesmuligheder, men kan eventuelt på sigt give anledning til at revurdere udnyttelses-, bebyggelses- og adgangsforhold på tilgrænsende ejendomme. 
 Boulevarden 500
Illustration af mulig udformning af Boulevarden med letbane.
 
 • På John F. Kennedys Plads bliver der behov for større omlægninger af pladsens udnyttelse og fordeling mellem de trafikale funktioner og de rekreative opholdsmuligheder, men det medfører ikke større planlægningsmæssige ændringer.
 • Letbanen kan eventuelt give anledning til at overveje planlægningsmæssige ændringer ved Karolinelund. Den tidligere forlystelsespark er lukket og fungerer i dag som grønt rekreativt område. På sigt forventes gennemført en planlægningsproces, der afklarer områdets fremtidige anvendelse og indretning.
 • Letbanen kan eventuelt give anledning til at overveje planlægningsmæssige ændringer omkring Gigantium og strukturplanen for Universitetsområdet med henblik på bl.a. at fortætte bebyggelsesstrukturerne op mod letbanen, bl.a. på baggrund af den gennemførte byplankonkurrence City In Between.

Gigantium 500
Illustration af fremtidig bydel omkring Gigantium fra Team Vandkunstens vinderprojekt i konkurrencen "City In Between".
 
 • Letbanen kan eventuelt give anledning til at overveje planlægningsmæssige ændringer i bybåndet gennem Universitetsområdet langs Bertil Ohlins Vej med henblik på at realisere kommuneplanens intentioner om et nyt og mere markant byrumsmiljø. Realisering af letbanen understøtter intentionerne i kommuneplanen om at dette bybånd skal udvikles og bearbejdes arkitektonisk, så det fremtræder som et sammenhængende markant byrum. Det er målet, at ny bebyggelse i bybåndet sammen med pladser, torve og lignende skal virke samlende og identitetsskabende for Universitet.

Fælles for de omtalte områder er, at et højklassificeret kollektivt transportmiddel skaber nye forudsætninger for såvel eksisterende som kommende bymæssige funktioner, og nye muligheder for at udvikle attraktive, moderne storbyområder, som samtidig kan forbedre letbanens passagergrundlag. Flere steder handler det også om at bearbejde de fysiske byrum omkring letbaneanlægget og stationerne, f.eks. ved at forbedre banens arkitektoniske samspil med det omgivende byinventar og at forbedre banens funktionelle samspil med færdselsårer og opholdsarealer.

Letbanen kan eventuelt enkelte steder give anledning til mindre, lokale justeringer af kommuneplanens rammeafgrænsninger, bl.a.

 • 3.4.H1 Norden i sammenhæng med kommende planlægning for området,
 • 3.4.R5 Marinaen
 • 3.4.O2 Vesterkæret
 • 1.3.T1 Banen ved Kastetvej
 • 1.1.D10 Banegården
 • 1.1.D4 Karolinelund i sammenhæng med kommende planlægning for området

Etablering af depotet på Norden vurderes umiddelbart ikke at kunne rummes inden for gældende lokalplan 05-017, men bør realiseres på baggrund af ny lokalplanlægning, f.eks. i sammenhæng med udviklingsplanerne for området ved Norden.

Letbanens realisering kan enkelte steder medføre behov for at justere på eller dispensere fra gældende lokalplaner, bl.a.

 • 05-057 Marinaen ved campingplads
 • 4-2-107 Eternitten ved Sohngårdsholmsvej.

Den alternative placering af depotet vurderes umiddelbart ikke at kunne rummes inden for gældende lokalplan 4-4-109 for Universitetshospitalet, men vil formentlig forudsætte udarbejdelse af ny lokalplan for depotet, hvor sammenhængen med udnyttelsen til hospitalsområde må vurderes nærmere.

Alternativet med busvarianter giver kun i meget begrænset omfang anledning til anlægsaktiviteter og vurderes at medføre færre planlægningsmæssige ændringer end letbanen, bl.a. i forhold til mindre anlægsbehov for stationer/stoppesteder og depot.

Øvrigt lovgrundlag
Lov om Aalborg Letbane
Anlæg og drift af letbaner ligger uden for det normale kommunale råderum. Derfor følges VVM-redegørelsen for Aalborg Letbane op med en anlægslov, der skaber de nødvendige lovhjemler til realisering af projektet. Loven forventes vedtaget i 2016.

Den lokale debat

Forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering (MV) er der i perioden fra den 2. april 2014 til og med 30. april 2014 gennemført en fordebat på planlægningsarbejdet. I fordebatten har Aalborg kommune modtaget 18 henvendelser, som alle er indgået i udarbejdelsen af miljørapporten (VVM og MV) og den politiske behandling af planerne.

Overordnede bindinger

Statslige planer
Projektet for en letbane i Aalborg er tæt knyttet til statens planer om opgradering af den landsdækkende togtrafik – Togfonden. Den lokale kollektive trafik – herunder letbanen – skal medvirke til at sikre sammenhængende kollektive trafikløsninger, som kan øge attraktivteten af det samlede kollektive trafiktilbud. Projektet er således i tråd med målsætningerne fra 2009 trafikforliget om, at hovedparten af den fremtidige vækst i trafikken skal ske i den kollektive trafik.

Natura 2000
Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne består af fuglebeskyttelsesområder, habitatområder og ramsarområder og skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i områderne.Det nærmeste Natura 2000-område er N15 - Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, der ligger 3 km vest/nordvest for projektområdet. Natura 2000-området omfatter habitatområde H15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal og fuglebeskyttelsesområde F1 Ulvedybet og Nibe Bredning.

Natura 2000 500
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000).

I Natura 2000-planerne er der fastsat mål og retningslinjer for Natura 2000-områderne. Habitatbekendtgørelsen  indeholder retningslinjer for kommunernes administration og planlægning m.v. med henblik på at sikre, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne.

Som det fremgår af VVM-redegørelsens kapitel 7, så vurderes det på grund af afstanden til Natura 2000-området, at projektet ikke kan medføre væsentlige påvirkninger, hverken direkte eller indirekte, i forhold til naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for N15 eller øvrige Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter
Bilag IV arter er en række arter, som er omfattet af en særlig beskyttelse i henhold til habitatdirektivet. Disse arters levesteder og yngle/rastepladser skal beskyttes mod ødelæggelse. Beskyttelsen er generel og gælder således ikke kun i udpegede områder, men alle de steder hvor arterne forekommer.

Habitatbekendtgørelsen3 indeholder retningslinjer for kommunernes administration og planlægning m.v. med henblik på at sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges.

Som det fremgår af VVM-redegørelsens kapitel 7, så vurderes det, at ingen leve-steder, yngle- og rastepladser for beskyttede arter vil blive direkte påvirket af projektet.

Grundvandsbeskyttelse
De statslige vandplaner udmønter den statslige interesse i at beskytte grundvandsressourcen i Danmark. Vandplanernes retningslinje 40 og 41 indeholder en række hensyn, der skal varetages i forhold til Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

OSD Letbane 500
Områder med drikkevandsinteresser, særlige drikkevandsinteresser (OSD), og Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Projektet ligger ikke i OSD eller NFI-områder. Det nærmeste OSD-område ligger umiddelbart syd for det planlagte nye Universitetshospital i Aalborg Øst. Det vurderes det, at grundvandsinteresser ikke påvirkes af projektet.

Den Regionale Udviklingsplan 2012
I den regionale udviklingsplan 2012 angiver Regionsrådet sine overordnede mål for udviklingen i Region Nordjylland. Regionsrådet har bl.a. som mål at Nordjylland skal være endnu bedre forbundet trafikalt, bl.a. som grundlag for at skabe vækst og arbejdspladser og at understøtte en god mobilitet for borgerne.

Konkret arbejder Regionsrådet for at fremme Nordjylland som en forbunden region ved at deltage i arbejdet omkring trafikbetjening af det nye Aalborg Universitetshospital, herunder ved at undersøge mulighederne for etablering af en letbane i Aalborg.

Derudover har Region Nordjylland besluttet at udvide Aalborg Nærbanes kørsel mellem Skørping og Hjørring to gange i timen uden skifte eller ventetid. Herved sikres bedre sammenhæng med den kollektive trafikbetjening på tværs af bus og tog. Aalborg Nærbane drives med fast halvtimesdrift Skørping-Aalborg-Hjørring uden skifte eller ventetid i Aalborg.

Letbanen i Aalborg vil forstærke den kollektive trafikbetjening i Aalborg og understøtte de regionale mål om en bedre forbunden region.

Miljøvurdering

Etablering af letbanen er omfattet af VVM-bekendtgørelsen om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1510 af 15. december 2010, idet Aalborg Kommune har anmeldt letbanen før 1. januar 2014.

Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 24) Sporveje, bybaner, høj- og undergrundsbaner eller lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring.

Der er ligeledes krav om, at kommuneplantillægget skal vurderes efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV)" af 22. oktober 2007. Denne miljøvurdering er indeholdt i miljørapporten med VVM og MV for etablering af Aalborg Letbane.

Natura 2000-områderne rummer ligeledes krav om udarbejdelse af en konsekvensvurdering, hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. I forhold til dette projekt er det vurderet, at der ikke er risiko for, at anlæg af letbanen, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Der er således ikke foretaget en egentlig Natura 2000-konsekvesvurdering.

Se hele miljørapporten (VVM og MV) her.

Se bilag til miljørapporten "Projektplaner" her.

09-11-2015