Kommuneplan forsiden

Redegørelse for Nye Vejanlæg i Aalborg Syd

Indledning

Dette Kommuneplantillæg omhandler planlægning for nye vejanlæg i Aalborg Syd. Vejanlægget omfatter anlæg af Ny Dallvej fra Hobrovej til E45 og Egnsplanvej fra E45 til Hadsund Landevej samt tilhørende stikveje og tilslutningsanlæg. Som et alternativ til Ny Dallvej er motorvejsindføring fra E45 ved Dall til City Syd også vurderet.

Realiseringen af vejanlægget er blevet aktualiseret på baggrund af den generelle trafikudvikling og de senere års store byudvikling i bl.a. Gug Øst, Universitets-området og City Syd. Et nyt sygehus i Aalborg Øst forudsætter også, at dele af vejanlægget er realiseret.

Det aktuelle planlægningsarbejde blev indledt med indkaldelse af ideer og forslag i perioden 24. september - 3. november 2008 og adskillige af de indkomne indlæg er indgået i det videre arbejde. Kommuneplantillæg og den tilhørende VVM-redegørelse og Miljøvurdering har været offentliggjort i perioden 1. juli - 14. september 2009. I debatperioden blev der modtaget 90 skriftlige indlæg.

Planforslagets indhold

Dette Kommuneplantillæg indeholder optagelse af vejanlægget i Kommuneplanens retningslinier og kortdel i relation til den udarbejdede VVM/MV-miljørapport og de heri beskrevne afbødende foranstaltninger og kompensationsanlæg. Selve rapporten er i særskilt hæfte. Kommuneplantillægget redegør for de planlægningsmæssige begrundelser for vejanlæggets etablering, herunder sammenhængen med Kommuneplanens hovedstruktur og rammer.

I planforslaget indgår to alternativer for vejanlæggets forbindelse mellem Hadsund Landevej-E45-City Syd:

  • Dels et alternativ med Egnsplanvej, tilslutningsanlæg ved Mariendalsmølle og Ny Dallvej, der tilkobles Dallvej/Hobrovej.
  • Dels et alternativ med Egnsplanvej, tilslutningsanlæg ved Mariendalsmølle og den sydlige motorvejsindføring, der tilkobles City Syd/Hobrovej.

Tilslutningsanlægget ved Mariendalsmølle indføringen kan udføres i to varianter - dels ved lokalvejssystem og dels ved ekstra motorvejsspor.

Ny samlet Kommuneplan 2009

Miljøvurderingen af vejanlægget har tidsmæssigt forløbet sideløbende med udarbejdelsen af ny samlet Kommuneplan 2009 for Aalborg Kommune.

Derfor er dette Kommuneplantillæg udarbejdet som et tillæg til den gældende Kommuneplan 2005. Den endelige plan for vejanlægget vil blive indarbejdet i den nye Kommuneplan 2009.

Sammenhæng med kommuneplanen

Egnsplanvej har siden midten af 1970'erne indgået i Aalborg Kommunes planer for det fremtidige vejnet. Vejanlægget er tæt knyttet til planerne for byvækst i Gug Øst, Universitets-området og Gistrup, som siden har været under løbende realisering. I 2007 blev der tinglyst byggelinier til sikring af Egnsplanvej. Ved Ny Dallvejs tilslutning til Hobrovej blev der i 2000 sikret byggelinier til en evt. rundkørsel.

Den sydlige motorvejsindføring kan indgå i en evt. vestlig motorvejsløsning for den 3. Limfjordsforbindelse.

Ny Dallvej løsningen og planerne om et ændret tilslutningsanlæg ved Mariendalsmølle indføringen er udsprunget af arbejdet med den 3. Limfjordsforbindelse og Vejudbygningsplanen for Aalborg-området.

Hovedstrukturen

Vejanlægget er et led i den samlede bypolitiske strategi om at skabe gode forbindelser mellem byens funktionelle knudepunkter: Lufthavnsområdet, Nørre Uttrupområdet, Østhavnen, Universitetsområdet, City Syd og Midtbyen. Forbindelsen mellem knudepunkterne er vigtig for den indbyrdes synergi og byudviklingens drivkraft.

Vejanlægget støtter op om de overordnede byudviklingsområder, og indgår som forudsætning for en del af den igangværende udbygning af bl.a. Universitetsområdet og City Syd, nye boligområder i Gug Øst og for planlægningen af et nyt sygehus i Aalborg Øst.

I Vejudbygningsplanen fra 2005 indgår vejanlægget som et vigtigt led i målsætningen om at styrke tilgængeligheden fra Aalborg Syd til resten af kommunen. Dette mål er blevet yderligere aktualiseret efter kommunesammenlægningen.


Vejanlægget i sammenhæng med det overordnede vejnet, den grønne struktur, og berørte byområder/funktioner.

Overordnet skaber det planlagte vejanlæg forbindelse mellem en række væsentlige byudviklingsområder i Aalborg, der forventes at ville rumme betydelige arealer til nye boliger og erhverv fremover.

Boliger og arbejdspladser i Svenstrup-området, i Aalborg Øst og i Storvorde-området, knyttes sammen via det nye vejanlæg, ligesom forbindelsen til det overordnede vejnet fra Aalborgs vækstområder i Gug Øst og Universitetsområdet styrkes.

Derudover vil vejanlægget have betydning for Gug, Sønder Tranders, Visse, Gistrup og hele Aalborgs sydøstlige opland. I mange sammenhænge vil disse byområder få lettere adgang til E45, til City Syd via Ny Dallvej og til Aalborg Midtby via Sønderbro indføringen.

Rammedelen

Nedenfor er angivet hvilke af kommuneplanens rammeområder, som det planlagte vejanlæg berører.

I flere tilfælde vil der være tale om at foretage justeringer af rammegrænserne i forhold til den projekterede linjeføring. Der er tale om mindre justeringer, der ikke i sig selv medfører væsentlige ændrede udnyttelsesmuligheder i rammeområderne.

Ramme

Anlæg

Vejens forløb

Justering

7.9.A3 / 4.4.D10

Egnsplanvej

I rammegrænse

Ingen

4.10.N5 / 4.4.D10

Selma Lagerløfsvej

I rammegrænse

Justering < ca. 10 m til ny vejmidte

4.4.D10 / 4.4.B7

Selma Lagerløfsvej

I rammegrænse

Justering < ca. 10 m til ny vejmidte

4. 4.D10 / 4.4.D9

Selma Lagerløfsvej

I rammegrænse

Justering < ca. 10 m til ny vejmidte

4.4.D9 / 4.4.D11

Selma Lagerløfsvej

I rammegrænse

Justering < ca. 10 m til ny vejmidte

7.9.A3 / 7.9.N2

Selma Lagerløfsvej (syd)

I rammegrænse

Ingen

7.9.N2 / 7.2.H2

Selma Lagerløfsvej (syd)

I rammegrænse

Ingen

7.9.N2 / 4.10.N5

Egnsplanvej

I rammegrænse

Ingen

4.10.N5

Sønder Trandersvej (ny)

Nord-syd - tilkobling til Egnsplanvej

Ingen

4.10.N.4

Sønder Trandersvej (ny)

Sydøstligt hjørne

Ingen

4.10.N6

Sønder Trandersvej (ny)

Varierende forløb

Ingen

4.10.N6 / 4.10.L3

Sønder Trandersvej (ny)

Delvist i rammegrænse

Justering < ca. 10 m til kant vejanlæg

4.4.B2 / 4.10.L3

Sønder Trandersvej (ny)

I rammegrænse

Justering < ca. 10 m til kant vejanlæg

4.10.N5

Zeusvej (ny)

Nord-syd - tilkobling til Egnsplanvej

Ingen

4.10.N4

Zeusvej (ny)

Nord-syd - tilkobling til Egnsplanvej

Ingen

4.3.B4

Zeusvej (ny)

Nord-syd - tilkobling til Egnsplanvej

Ingen

7.9.N2

Vissevej forlægning

Afskæring nordvestligt hjørne

Ingen

7.9.N2 / 4.3.R5

Egnsplanvej

I rammegrænse

Ingen

7.7.B1 / 4.3.B6

Egnsplanvej

I rammegrænse

Ingen

7.9.N1 / 4.3.R4

Egnsplanvej

I rammegrænse

Ingen

7.9.O1 / 4.3.R4

Egnsplanvej

I rammegrænse

Ingen

7.9.T2 / 4.3.D1

Egnsplanvej

I sydlig del / i rammegrænse

Justering < ca. 30 m til fod af vejanlæg

4.3.D1

Indkildevej tilslutning

Afskæring østlig del

Ingen

3.1.R3

Tilslutningsanlæg

Afskæring sydøstligt hjørne

Justering ift. 3.1.T3 til fod af vejanlæg

3.1.T3

Tilslutningsanlæg

Varierende forløb

Se ovenfor - justering ift til 3.1.R3

3.6.T2

Tilslutningsanlæg

Varierende forløb

Ingen

3.6.R2

Tilslutningsanlæg

Afskæring i østlig kant v/ ekstra spor

Justering < 5 m ift 3.6.T2

3.6.N4

Ny Dallvej

Varierende forløb

Ingen

3.6.A1

Dallvej forlægning

Varierende forløb

Ingen

3.6.A1 / 3.6.H5

Ny Dallvej

I rammegrænse

Ingen

7.9.N3 / 7.9.A1

Sydlig motorvejsindføring

Varierende forløb

Justering < 85 m med 7.9.A1, så rammegrænse følger forlægning af Dallvej

7.9.L1

Sydlig motorvejsindføring

Afskæring sydvestligt og nordvestligt hjørne

Justering < ca, 25 m til fod af vejanlæg

6.6.N7

Sydlig motorvejsindføring

Afskæring østlig del

Ingen

6.6.N7 / 3.6.N4

Sydlig motorvejsindføring

I rammegrænse

Ingen

3.6.A1 / 6.6.A2

Sydlig motorvejsindføring

I rammegrænse

Ingen

3.6.N3

Sydlig motorvejsindføring

Afskæring sydlig del - tilkobling til Hobrovej

Ingen

14-12-2009