Kommuneplan forsiden

7 Butikker

Introduktion

Hovedstrukturen skal skabe rammerne for fremtidens butiksudbygning i Aalborg Kommune. Gennem bestemmelserne i hovedstrukturen samt de tilhørende retningslinier om detailhandel fastlægges principperne for detailhandelsforsyningen i Aalborg Kommunes byer og bydele.

I Planlovens detailhandelsbestemmelser opereres der med en centerhierarki, hvor der kan etableres butikker indenfor afgrænsede

 • Bymidter
 • Aflastningsområder
 • Bydelscentre
 • Lokalcentre

Endvidere kan der etableres butikker i afgrænsede

 • Områder til særlig pladskrævende varegrupper

Udenfor de afgrænsede områder til butiksformål kan der kun opføres

 • Enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning
 • Mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler
 • Butikker ved trafikanlæg, forlystelser m.v.

Der er udarbejdet specifikke retningslinier for detailhandelsområdet, der dels afgrænser de konkrete bymidter, aflastningscentre, bydelscentre og lokalcentre, og dels definerer maksimale butiksstørrelser og rammer for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i de afgrænsede områder.

Endvidere er der udarbejdet retningslinier for særligt pladskrævende varer og for enkeltstående butikker.

Aalborg Kommune har fået udarbejdet en Detailhandelsanalyse 2009 (se her). Analysen ligger til grund for indholdet i de udarbejdede retningslinier.

Emner der beskrives i dette afsnit:

 


Bredgade i Aalborg
Mål og visioner
 • Aalborg City og City Syd skal i gensidig synergi udvikle Aalborg som regionens handelsmæssige kraftcenter.
 • Butikker skal placeres i overensstemmelse med detailhandelsstrukturen (bymidter, aflastningscenter, bydelscentre og lokalcentre) for at understøtte intentionerne i den bypolitiske strategi og de definerede byroller i den balancerede bymønsterstruktur.
 • I Aalborg Kommunes byer og bydele skal der sikres grundlag for en forsyning med dagligvarer tæt ved folks bopæl.
Det vil Byrådet

I forlængelse af de overordnede mål for detailhandlen og den bypolitiske strategi foretages en afgrænsning af Aalborg Midtby samt bydelscentre og lokalcentre i Aalborg og Nørresundby. Endvidere afgrænses bymidter og evt. lokalcentre i de største af byerne udenfor Aalborg.

City Syd er afgrænset som eneste eksisterende aflastningsområde til Midtbyen. Planloven giver ikke mulighed for at udlægge nye aflastningsområder.

Det er en del af strategien at tilpasse butiksstørrelser og udvidelsesmuligheder for butiksarealet til de enkelte bymidter/bydelscentre ud fra deres rolle i Aalborg Kommunes bymønster og ud fra deres opland.


Gammeltorv i Aalborg
Bymidter, aflastningsområdet, bydelscentre og lokalcentre
 • For at styrke centerområderne i de enkelte byer og bydele skal butikker som hovedregel ligge inden for de afgrænsede bymidter, aflastningsområdet, bydelscentre og lokalcentre.
 • Dagligvarebutikker skal ligge i tilknytning til boligområder.
 • Der skal sikres en god trafikal tilgængelighed for alle trafikarter til butiksområderne, og i de små lokale områder er det fodgængere og cyklister, der prioriteres højst. 
 • Bymidter, aflastningscenteret, bydelscentre, lokalcentre er afgrænset som det fremgår af ovenstående kort.

Af Detailhandelsanalyse 2009 fremgår, at det forventes, at forbruget i Aalborg Kommune vil stige med ca. 9 % for dagligvarer og ca. 14 % for udvalgsvarer frem til 2021. Dette svarer til, at der frem til 2021 som minimum bør udlægges yderligere ca. 110.000 m² butiksareal til dagligvarer og udvalgsvarer i Aalborg Kommune.

Den samlede ramme for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i de afgrænsede områder i Aalborg Kommune er udvidet med ca. 110.000 m² frem til 2021, da byrådet finder det væsentligt, at man i planlægningen tilfører detailhandlen i Aalborg Kommune mulighed for dynamik og udlægger arealer med beliggenheder, hvor detailhandlen vil efterspørge dem. Endvidere er udviklingsperspektiverne for detailhandelsområdet en meget væsentlig faktor i virkeliggørelsen af den bypolitiske strategi, der siger,
- at Aalborg er drivkraften i regionens udvikling - en nordjysk hovedstad, der er attraktiv at besøge, bo og arbejde i,
- at byerne i Aalborg Kommune skal indgå i et dynamisk samspil, og
- at byudvikling og service baseres på behov og muligheder i den enkelte by og bydel.

Store udvalgsvarebutikker på over 2.000 m²
Planlovens § 5q, stk. 2 giver byrådene i de større byer - herunder Aalborg - mulighed for i forbindelse med, at der hvert 4. år udarbejdes en strategi for kommuneplanlægningen, at træffe beslutning om at revidere kommuneplanen, så den kan rumme max. 3 nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m² i bymidter og/eller i aflastningscentre.

Byrådet har vedtaget i forbindelse med Planstrategi 2007 og Kommuneplanrevision 09, at muligheden for etablering af 3 nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m² i planperiode 2007-2009 skal udnyttes følgende steder:

 • 1. store udvalgsvarebutik - etablering af IKEA i aflastningscentret City Syd (30.000 m²).
 • 2. store udvalgsvarebutik - Udvidelse af Salling med 5.000 m².
 • 3. store udvalgsvarebutik - forhandles i øjeblikket og har en selvstændig planproces.

Afgrænsede områder til butiksformål
Arealer til butiksformål skal som udgangspunkt udlægges i den centrale del af en by - Bymidten.

I større byer (over 20.000 indbyggere) kan der udlægges bydelscentre. I Aalborg Kommune kan der således udlægges bydelscentre i Aalborg/Nørresundby. Bydelscentre udgør et centrum i en større bydel og betjener bydelen med dagligvarer og de mest almindelige udvalgsvarer.

I et lokalt center i en begrænset del af en by eller bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende kan der udlægges et lokalcenter, som først og fremmest betjener et mindre lokalområde med dagligvarer evt. suppleret med mindre butikker med udvalgsvarer.

Hensigten med såvel bydels- som lokalcentre er at sprede indkøbsmulighederne for at opnå en mere
bæredygtig detailhandelsstruktur med begrænsede afstande til indkøb.

Hverken bydelscentre eller lokalcentre må blive så store, at de reelt udgør en konkurrent til bymidten.

I Aalborg Kommune er følgende områder afgrænset som enten bymidte, aflastningsområde, bydelscenter eller lokalcenter.

 

Betegnelse

Bymidte, Aflastningscenter, Bydelscenter og Lokalcenter

 

Aalborg City

Bymidte

 

City Syd

Aflastningsområde

 

Nørresundby Midtby

Bymidte

 

Bouet

 

 

Lindholm

Bydelscenter

 

Løvvangen

Bydelscenter

 

Nørre Uttrup

Bydelscenter

 

Vestbyen

Bydelscenter

 

Ø-gadekvarteret

Bydelscenter

 

Vejgård

Bydelscenter

 

Eternitten

Bydelscenter

 

Grønlandskvarteret

Bydelscenter

 

Grønlandskvarteret, Byplanvej

Lokalcenter

 

Gug

Bydelscenter

 

Hobrovejskvarteret

Bydelscenter

 

Hasseris

Bydelscenter

 

Mølholm

Bydelscenter

 

Sofiendal, Skelagervej

Lokalcenter

 

Indkildevej

Bydelscenter

 

Universitetsomr. Føtex

Bydelscenter

 

Universitetsomr. Einsteins Boulev.

Bydelscenter

 

Tornhøj

Bydelscenter

 

Smedegård

Bydelscenter

 

 

 

 

Nibe

Bymidte

 

Svenstrup

Bymidte

 

Gistrup

Bymidte

 

Klarup

Bymidte

 

Storvorde

Bymidte

 

Kongerslev

Bymidte

 

Hals

Bymidte

 

Hou

Bymidte

 

Ulsted

Bymidte

 

Gandrup

Bymidte

 

Vester Hassing

Bymidte

 

Vodskov

Bymidte

 

Vadum

Bymidte

 

Særlig pladskrævende varegrupper
 • Butikker med særlig pladskrævende varegrupper skal placeres, hvor der er god trafikal tilgængelighed.
 • Afgrænsningen af områder til særligt pladskrævende varegrupper fremgår af ovenstående kort.

I dag er der 66 butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper i Aalborg Kommune. Disse har et samlet bruttoareal på ca. 155.200 m². Af Detailhandelsanalyse 2009 fremgår det, at behovet for udlæg af yderligere arealer til særlig pladskrævende varegrupper vil være på omkring 75.000 m² frem til 2021.

Nogle butikskoncepter vil satse på discount og efterspørge arealer på 1.000-1.500 m² og for andre går efterspørgslen i retning af skarpere koncepter og større butikker på op til 20.000 m². Kommunerne kan selv definere max. størrelsen for butikker med særlig pladskrævende varegrupper.

Byrådet i Aalborg Kommune ønsker som udgangspunkt ikke at begrænse størrelsen for butikker med særlig pladskrævende varegrupper. Den generelle max-grænse fastsættes derfor meget  højt (20.000 m²)med en bemærkning om, at den specifikke max-grænse defineres i de konkrete rammebestemmelser ud fra en vurdering af de enkelte områders karakter. De afgrænsede områder til særlig pladskrævende varegrupper i City Syd, Håndværkerkvarteret og langs Hjørringvej er særligt egnede til meget store butikker.

Særlig pladskrævende varer:

Biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt evt. møbler

Enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning
 • Enkeltstående dagligvarebutikker skal ligge i tilknytning til et boligområde og have et lokalt opland.
 • Butikkens størrelse tilpasses det lokale opland.
 • Bebyggelsens udformning og placering tilpasses den omgivende arkitektur.
 • Støj, parkering og adgangsforhold skal afklares.
 • For at undgå en utilsigtet udvidelse (udvanding) af bymidter, aflastningsområdet, bydelscentre og lokalcentre bør enkeltstående butikker som udgangspunkt holde afstand til områder udlagt til butiksformål.
 • For at undgå en utilsigtet dannelse af et nyt bydelscenter eller lokalcenter bør enkeltstående butikker som udgangspunkt holde afstand til andre butikker.
Mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler
 • Det forudsættes, at der er tale om mindre butiksarealer i tilknytning til produktionslokalerne, samt at kun virksomhedens egne produkter forhandles fra stedet.
Butikker ved trafikanlæg, forlystelser m.v.
 • I tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, turistattraktioner og lignende kan der udlægges arealer til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion.

 

Miljøvurdering

Der vurderes, at der hverken er direkte negative eller positive miljøpåvirkninger.

23-11-2009
Se også