Kommuneplan forsiden

14.2.5 Visualisering

Ved lokalplanlægning for vindmølleparker skal der laves visualiseringer. Hvis der afstanden mellem parken og eksisterende vindmøller er mindre end 28 gange totalhøjden for de største møller – eller hvis der er tale om store, åbne landskaber, hvor parken kan opleves sammen med andre (eksisterende eller planlagte) parker, skal dette fremgå af visualiseringen.

Bemærkninger til retningslinien

Visualiseringer skal benyttes til at vurdere en kommende vindmølleparks visuelle effekt på landskab, boliger og omgivelser.
Visualiseringer skal udformes, så de giver et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere projektets påvirkning i forhold til arealinteresser (beboelse, naturområder, landskaber m.v.), infrastruktur (veje, højspændingsanlæg, bygningsanlæg), andre vindmøller, -parker m.v.

Møller vil påvirke landskabet i stor afstand, afhængig af blandt andet landskabets form og højdeforhold.

Møllerne vil være højere end landskabselementerne, og selv i forbindelse med tekniske anlæg og industrianlæg vil de fremtræde markante i landskabet. Møllerne vil i det forholdsvis flade nordjyske landskab ofte kunne ses over store afstande - også ud over kommunegrænsen. Det kræver derfor en nøje planlægning, der i det enkelte tilfælde skal søge at reducere fjernvirkningen såvel på landskabet som på nærområdet.

23-09-2013