Kommuneplan forsiden

Bilag F - Parkeringsnormer

På den enkelte ejendom skal der udlægges tilstrækkeligt areal til parkering af biler og cykler. Derfor har Aalborg Kommune fastlagt en norm der angiver hvad der kan betragtes som tilstrækkeligt areal til parkering, baseret på byggeriets anvendelse. Der er angivet en særlig parkeringsnorm for Aalborg Midtby, jf. kortet nedenfor. Parkeringsnormen danner udgangspunkt for at stille et parkeringskrav i en lokalplan og i en byggetilladelse.

Parkeringsnorm for biler
Som udgangspunkt, for at fastsætte det nødvendige antal parkeringspladser (benævnt P-plads i skema) til biler, benyttes følgende parkeringsnorm:

Bebyggelsens anvendelse P-norm for Aalborg Midtby Standard P-norm
Boligbyggeri    
Fritliggende enfamiliehuse (åben-lav) ½ P-plads pr. bolig 2 P-pladser pr. hus
Rækkehuse, dobbelthuse og lign. (tæt-lav) ½ P-plads pr. bolig 1½ P-plads pr. hus/lejlighed. P-pladser kan etableres i fælles P-anlæg
Etagehuse (Etage)

over 50 m² bruttoetageareal
under 50 m² bruttoetageareal

 

1 P-plads pr. 2 boliger*
1 P-plads pr. 8 boliger*

* dog minimum 1 P-plads

 

1½ P-plads pr. bolig*
1 P-plads pr. 8 boliger*

* dog minimum 1 P-plads

Ungdomsboliger, kollegier, enkeltværelser og ældreboliger. Bemærk at boligtyperne er omfattet af særlige regler mht. anvisningsret mv.

1 P-plads pr. 8 boligenheder*

* dog minimum 1 P-plads

1 P-plads pr. 8 boligenheder*

* dog minimum 1 P-plads

Erhvervsbyggeri    
Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger 1 P-plads pr. 100 m² 1 P-plads pr. 50 m² etageareal (excl. garageareal)
Lagerbygninger 1 P-plads pr. 100 m² 1 P-plads pr. 100 m²
Servicestationer 10 P-pladser 10 P-pladser
Hoteller 1 P-plads pr. 4 værelser 1 P-plads pr. 2 værelser
Feriecentre 1 P-plads pr. 2 overnatningsenheder 1 P-plads pr. overnatningsenhed
Restaurationer og lignende 1 P-plads pr. 20 siddepladser 1 P-plads pr. 10 siddepladser
Dagligvarebutikker, herunder supermarked, lavprisvarehus, discountbutik og kiosk 1 P-plads pr. 25 m² salgsareal og 1 P-plads pr. 50 m² øvrigt etageareal 1 P-plads pr. 25 m² salgsareal og 1 P-plads pr. 50 m² øvrigt etageareal
Udvalgsvarebutikker 1 P-plads pr. 25 m² salgsareal og 1 P-plads pr. 100 m² øvrigt etageareal 1 P-plads pr. 25 m² salgsareal og 1 P-plads pr. 50 m² øvrigt etageareal
Udvalgsvarebutikker til pladskrævende varegrupper, udvalgsvarebutikker med værksted 1 P-plads pr. 100 m² bruttoetageareal 1 P-plads pr. 50 m² bruttoetageareal
Klinikker, service og butikslignende formål, fx frisør og rejsebureau (se bilag A for eksempler) 1 P-plads pr. 100 m² bruttoetageareal 1 P-plads pr. 50 m² bruttoetageareal
Engroshandel (se bilag A for eksempler) 1 P-plads pr. 50 m² bruttoetageareal 1 P-plads pr. 50 m² bruttoetageareal
Andet byggeri    
Kulturelle formål, herunder teatre, biografer og lign. 1 P-plads pr. 16 siddepladser 1 P-plads pr. 8 siddepladser
Idrætshaller 1 P-plads pr. 10 personer som hallen må rumme 1 P-plads pr. 10 personer som hallen må rumme (dog mindst 20 pladser)
Sportsanlæg 1 P-plads pr. 5 siddepladser 1 P-plads pr. 5 siddepladser
Fitnesscenter 1-Plads pr. 100 m² 1 P-plads pr. 25 m²
Sygehuse 1 P-plads pr. 125 m² etageareal 1 P-plads pr. 125 m² etageareal
Skoler 1 P-plads pr. 2 ansatte samt 1 P-plads pr. 8 elever over 18 år 1 P-plads pr. 2 ansatte samt 1 P-plads pr. 4 elever over 18 år
Daginstitutioner 2 P-pladser pr. 20 normerede pladser 4 P-pladser pr. 20 normerede pladser
Plejehjem, døgninstitutioner og lign. 1 P-plads pr. 8 normerede institutionspladser samt 1 P-plads pr. 8 ansatte 1 P-plads pr. 4 normerede institutionspladser samt 1 P-plads pr. 8 ansatte

 

Parkeringsnorm for cykler
Som udgangspunkt for at fastsætte det nødvendige antal parkeringspladser til cykler benyttes følgende parkeringsnorm:

Bebyggelsens anvendelse Cykelparkeringsnorm for Aalborg Midtby Standard cykelparkeringsnorm
Krav Andel overdækket
Etagehuse, ungdomsboliger m.v. 2 pr. bolig 50 % 2 pr. bolig
Kontor 1½ pr. 100 m² 50 % 1 pr. 100 m²
Fabriks-, lager- og værkstedsbygning ½ pr. 100 m² 50 % ½ pr. 100 m²
Dagligvare- og udvalgsvarebutikker 2 pr. 100 m² 10 % 1 pr. 100 m²
Teatre, biografer og lign. 2 pr. 10 siddepladser 10 % 2 pr. 10 siddepladser
Idrætshaller/Sportsanlæg 3 pr. 10 personer hallen kan rummer/siddepladser 10 % 3 pr. 10 personer hallen kan rumme/siddepladser
Fitnesscenter 1 pr. 25 m² 10 % 1 pr. 50 m²
Hotel og restaurant 2 pr. 10 gæster 50 % 2 pr. 10 gæster
Skoler og uddannelsesinstitutioner 75 pr. 100 elever 50 % 5 pr. 10 elever
Institutioner

5. pr. 10 ansatte
2 pr. 10 besøgende

50 % 5. pr. 10 ansatte
2 pr. 10 besøgende
Offentlige transportanlæg, fx tog- og busstation Min. 5 % af det forventede passagerantal  25-50 % Sikres et passende antal i henhold til passagertilgang
Rekreative anlæg 2 pr. 10 gæster pr. dag 10 % 2 pr. 10 gæster pr. dag

 

Bebyggelsens anvendelse
Bebyggelsens anvendelse er udgangspunkt for, hvilken parkeringsnorm der skal anvendes ved fastlæggelsen af parkeringsbehovet. Ved blandet anvendelse fastsættes antallet af parkeringspladser som summen af kravet til de enkelte anvendelser. Hvis det ikke er muligt at placere bebyggelsen under en af de givne anvendelseskategorier fastsættes parkeringsbehovet på baggrund af en konkret analyse med efterfølgende politisk behandling, som beskrevet under ”Undtagelser fra Parkeringsnormerne”.

 

Undtagelser fra Parkeringsnormerne
I særlige tilfælde kan parkeringsnormen fraviges. Alle afvigelser fra parkeringsnormen skal godkendes af By- og Landskabsudvalget - enten direkte i sagbehandlingen, igennem en lokalplanproces eller igennem en tilsvarende planproces.

Ved ”særlige tilfælde” forstås:

  • Større områder med blandede funktioner, hvor summen af kravet til de enkelte funktioner ikke giver et retvisende billede af parkeringsbehovet
  • Større byomdannelsesprojekter, oftest i forbindelse med en lokalplanproces, hvor parkeringsnormen ikke giver et retvisende billede af parkeringsbehovet
  • Arealanvendelser med særlige forhold, hvor parkeringsnormen ikke giver et retvisende billede af parkeringsbehovet, fx produktionsvirksomheder med særlige pladskrav eller skifteholdsdrift.

Parkeringsnormen kan fx fastsættes på baggrund af registrering af udnyttelsesgraden på eksisterende parkeringspladser i lokalområdet, sammenligninger med parkeringsbehov/-krav i andre lokalområder med tilsvarende beliggenhed og ved vurdering af trafikkens fordeling mellem forskellige mobilitetsformer på baggrund af lokalområdets beliggenhed og indretning.

De forudsætninger der ligger til grund for at fastsætte parkeringskrav der afviger fra parkeringsnormen, skal tinglyses på relevante ejendomme.


Udlæg og Anlæg
Med udgangspunkt i parkeringsnormen fastsættes et parkeringskrav, der fastlægger hvor mange parkeringspladser der skal UDLÆGGES areal til. Som udgangspunkt skal alle parkeringspladser ANLÆGGES inden ny bebyggelse / ændret anvendelse kan tages i brug.

 

Parkeringsarealer
Parkeringsnormen regulerer antallet af parkeringspladser. Udformningen af parkeringsarealerne, herunder arealforbrug pr. parkeringsplads, skal følge vejreglerne.

Parkering for personer med nedsat funktionsevne indgår i det samlede antal parkeringspladser. Med hensyn til antal, udformning og placering af disse pladser henvises til bygningsreglement 15/SBI-anvisning 230, DS-håndbog 105: 2012 »Udearealer for alle – Sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø« og »Færdselsarealer for alle« fra Vejdirektoratet.

 

Afgrænsning af Midtbyen i relation til parkeringsnormen
I parkeringsnormen arbejdes der med følgende afgrænsning af Aalborg Midtby:

Midtby _parkeringsnorm
Afgrænsning af Aalborg Midtby i forhold til parkeringsnorm
08-05-2017
Andre planer