Kommuneplan forsiden

9.1.H1 Skovhusvej

Mål

Målet er at skabe et erhvervområde, hvor der kan etableres etableres butikker med særlig pladskrævende varegrupper samt industri, lager- og værkstedsvirksomhed mv. Samtidig hermed er målet at skabe udviklingsmuligheder for den eksisterende motorcykelforretning og -værksted i området.

Anvendelse

Området kan anvendes til erhvervsformål, herunder etablering af butikker med særlig pladskrævende varegrupper.

Den maksimale størrelse af butikker med særlig pladskrævende varegrupper er fastlagt på baggrund af bebyggelsesprocenten for området.

Området kan anvendes til en eksisterende motorcykelforretning med tilhørende værksted, men der kan også etableres andre typer erhverv som industri, lager- og værkstedsvirksomhed mv. i området.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger meget synligt ved Omfartsvejen, der er byens afgrænsning mod nord. Området skal fremstå både arkitektonisk og beplantningsmæssigt attraktivt. Se vejledningen om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder: "Din virksomhed - byens ansigt".

Der skal etableres et afskærmende beplantningsbælte langs rammeområdets afgrænsning mod syd. Hensigten hermed er at skabe en grøn adskillelse mellem erhvervsområdet og et eventuelt fremtidigt boligområde mod syd.

Trafik - Veje og stier

Området har gode adgangsforhold til det overordnede vejnet.

Området vejbetjenes fra Skovhusvej.

28-08-2017
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkeri o.l.
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 8.000 m² pr. butik  Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.4 
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.7
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning skal udformes og etableres i respekt for synlige beliggenhed ved Omfartsvejen.
En lokalplan skal fastlægge retningslinjer for udendørs udstilling og skiltning.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Afskærmende beplantningsbælte mod syd.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Skovhusvej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone.
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone.