Kommuneplan forsiden

7.7.B1 Vissevej m.m.

Mål

Målet er at sikre en fortsat udvikling af attraktive boligmiljøer med et varieret udbud af boligtyper.


Hovedparten af Visses boliger er parcelhuse - heraf mange med udsigtskvaliteter.
Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre institutioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Enkelte steder er der tilstræbt en tilpasning til historiske byggetraditioner
Arkitektur - Byrum og landskab

Noget af det særlige ved Visse er rigeligheden af udsigtskvaliteter. Det er hensigten, at dette karaktertræk skal udnyttes bedst muligt ifht. en fortsat udvikling af kvalitetsfulde boligmiljøer.

Fra grusgraven opleves Himmelhøj som en meget markant bebyggelsesstruktur - let sløret i diffus beplantning.


Tæt-lav bebyggelserne er karakteriserede ved homogene enklaver med indbyrdes variation.
13-09-2004
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Højspændingsledninger føres som kabler
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Kig til englandskabet skal sikres.
Beplantning, hvor Vissevej møder Brådalvej, skal markere en byport mod det åbne land.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg afstemmes efter den bebyggelsesstruktur, den indgår i.
Hegn i skel kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Vejreservation, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Højspændingstracé.
Højspændingsledninger føres som kabler.
Zoneforhold
Byzone
Del af vejareal er i landzone
Andre planer