Kommuneplan forsiden

7.7.D2 Brådalvej

Mål

Målet er at sikre fortsatte udviklingsmuligheder for større butikker samt service- og håndværkserhverv mv. i Visse. Der lægges vægt på at bevare denne type erhverv i byen, da de vurderes at være vigtige for et velfungerende lokalsamfund.


Købmanden udgør et vigtigt knudepunkt i byen.
Anvendelse

Det maximale bruttoetageareal pr. butik er fastlagt med forbehold for en kommende samlet detailhandelsplan for Aalborg Kommune.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området udgør en væsentlig del af indgangspartiet til Visse. Derfor lægges der vægt på, at området præsenterer sig godt ud ad til.

Området rummer en i dag en blanding af erhverv, bolig og butik. Det er også hensigten fremover.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Store specialbutikker
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning, hvor Vissevej møder Brådalvej, skal markere en byport mod det åbne land.
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning.
Hegn i skel kun som levende hegn evt suppleret med trådhegn
Forarealer, p-pladser mv. mod Vissevej og Brådalvej skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Del af vejareal er i landzone