Kommuneplan forsiden

7.7.O1 Visse Lade­gård m.m.

Mål

Målet er at sikre gode rammer for kultur- og fritidsaktiviteter, institutioner og andre almennyttige aktiviteter. Det er også et mål at bevare Visse Ladegaard, som et historisk vidnesbyrd, og sikre områdets grønne karakter.


Visse Ladegaard er omdrejningspunktet for et væld af byaktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab

Visse Ladegaard er et karakteristisk bygningskompleks, som er vigtigt for byidentiteten. Området rummer også fine grønne parkarealer og en bevaringsværdig randbeplantning.


De nyere institutionsbygninger mod vest virker fremmede i sammenhængen med dominerende trådhegn mv. Bedre afskærmnede beplantning omkring legearealer mv. var ønskelig.
13-09-2004
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for området som helhed
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan
Miljø
Miljøklasse: 1-2, se Bilag A
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materealevalg tilpasses eksisterende bebyggelse.
Forarealer, p-pladser, opholdsarealer mv. skal fremstå grønne

Hegn i skel og mod veje kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.

Markant beplantning skal bevares.

Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Der skal sikres areal til busholdeplads.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Der skal indpasses synlige affaldsløsninger i bybilledet.
Zoneforhold
Byzone