Kommuneplan forsiden

7.7.D1 Bymidten

Mål

Målet er at skabe rammerne for at udvikle et centermiljø med mindre butikker, serviceerhverv, restaurant mv. med udgangspunkt i den historiske bymidte.

Der lægges også vægt på at sikre bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesstrukturer.


Især bygningen på hjørnet af Poulstrupvej og Himmelhøj er vigtig for den historiske identitet.
Arkitektur - Byrum og landskab

Langs Poulstrupvej finder man en sammenhængende struktur af ældre byhuse, som er bevaringsværdig.

Ved Visse Ladegård findes byens busholdeplads. Husrækken langs Vissevej bærer præg af, at der tidligere har været erhvervsformål tilknyttet de nuværende boliger. Målet er, at bymidten skal rumme en blanding af centerorienterede erhverv og boliger i fremtiden.

Områdets bymæssige karakter ønskes fastholdt


Åbent facadeudtryk - med butiksruder eller lignende - skal medvirke til at forstærke den bymæssige karakter.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Byggelinie: Facade max. 5 m. fra gadelinie langs Vissevej, Poulstrupvej og Engkildevej.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå tæt og bymæssigt.
Knudepunkt i krydset. Hjørnebygninger skal markeres med særlig udformning.

Åbent facadeudtryk mod vej.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning.
Parkering og udendørs oplag kun på bagarealer
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Der skal indpasses synlige affaldsløsninger i bybilledet.
Zoneforhold
Byzone