Kommuneplan forsiden

6.4.B2 Sønderholm Vest

Mål

Målet er at skabe et boligområde i den vestlige del af Sønderholm med gode fælles opholdsarealer og stiforbindelser til skolen og den øvrige del af Sønderholm.

Nedenstående billede viser områdets placering i den vestlige del af Sønderholm

Foto2

Anvendelse

Hovedanvendelsen er boliger.

Byggemuligheder

Området får tilsvarende byggemuligheder som den øvrige del af Sønderholm. Byggemulighederne er ligeledes tilsvarende standarden for åben-lav byggeri.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er målet at området udvikler sig til et klassisk parcelhuskvarter med grønne fælles opholdsarealer der indbyder til leg og ophold.

Med hensyn til bebyggelsens udseende er der spillerum ift. at sikre en mangfoldighed i den åben-lave bebyggelse.

31-08-2020
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.

 

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 % for åben-lav
Etager: Max. 1 etage med udnyttet tagetage for åben-lav
Højde: Max. 8,5 m for åben-lav
Fælles opholdsareal: Min. 10 % af områdets areal for åben-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
De grønne karaktertræk skal bevares og understreges.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Byzone