Kommuneplan forsiden

6.4.O2 Sønderholm Kirke

Mål

Området omfatter Sønderholm Kirke og kirkegård. Anvendelsen fastholdes uændret. Målet er at skabe smukke og velfungerende rammer for kirkelige handlinger og rekreation.


Sønderholm Kirke er en smuk middelalderkirke med mange tilbygninger.
Arkitektur - Byrum og landskab

Kirken og kirkegården ligger lidt tilbagetrukket på bakkeskråningen syd for Nibevej, ophøjet og fredfyldt omgivet høje gamle træer.

Kirken er meget synlig i byen, og området som helhed har store rekreative kvaliteter.


Kirken er et vigtigt fikspunkt i bybilledet.
12-01-2004
Anvendelse
Kulturelle formål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Området kan ikke bebygges yderligere, bortset fra mindre bygninger som er nødvendige for kirkens og kirkegårdens drift.
Der kan ikke uden fredningsnævnets tilladelse opføres bygninger med større højde end 8,5 m.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kirketårnet fungerer som landemærke.
Området er fredet.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Landzone.
En lokalplan skal overføre området til byzone.