Kommuneplan forsiden

6.4.O1 Sønderholm Skole

Mål

Målet er at skabe tilfredsstillende rammer for undervisning og fritidsudfoldelser.


Sønderholm skole spiller en vigtig rolle for byen både som skole og i fritiden.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelser fastholdes - skoleområde til undervisning, børnepasning samt kultur- og fritidsformål uden for skoletiden, idrætspladsen til undervisningsformål for skolen og kultur- og fritidsformål uden for skoletiden. Det grønne område skal fortsat anvendes til rekreative formål.

I skoleområdet ligger også tre parcelhuse, som er tidligere lærerboliger. De kan både anvendes til undervisning, institution, kultur- og fritidsformål og som boliger.

Hvis områdets nuværende hovedanvendelser ophører, kan det anvendes til boliger, kontorer og service.

Arkitektur - Byrum og landskab

Skolens hovedbygning (centralskolen fra starten af 60'erne) har gennem årene fået en række tilbygninger placeret vinkelret på. Det har skabt en opdeling af skolegården i gårdrum af overskuelige dimensioner med hver deres udformning og anvendelse - nogle grønne andre med fast belægning. De intime rum er både rare at opholde sig i, og funktionelle i forhold til skolebørnenes forskelligartede behov for udfoldelser.


De overskuelige gårdrum er rare at opholde sig i.
Trafik - Veje og stier

Etableringen af en buslomme til skolebussen på Stadionvejs østlige side har skabt mere luft på parkeringspladsen. Parkeringspladsens kapacitet på ca. 25 biler vurderes at være tilstrækkelig.

12-01-2004
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent Max. 40 for skoleområdet.
Etager: Max. 1½.
På øvrige arealer kan der kun opføres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse til fritids-/rekreative formål.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsen opdeler skoleområdet i små intime gårdrum. Det er en kvalitet, som skal fastholdes.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelserne fra boligområdet mod øst skal bevares, se illustrationsplan.
Parkering i lommer langs Stadionvejs østlige side. I øvrigt parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Buslomme på Stadionvejs vestlige side.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone.