Kommuneplan forsiden

6.4.B1 Skakvej mv.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et boligområde med stor variation i det bygningsmæssige udtryk og vægt på skabelsen af et trygt nærmiljø.

Anvendelse

Hovedanvendelsen er boliger. Der er mulighed for at etablere mindre, miljøvenlige erhvervsvirksomheder. Det forudsætter dog, at genevirkningen for boligmiljøet er minimal.

Byggemuligheder

I dag er der kun huse i 1 og 1½ etage i området. Fremover kan der også bygges i 2 etager. Målet er at forstærke bebyggelsens variation og understrege beliggenheden på bakken.


Ad Skakvej fornemmes terrænstigningen mod sydvest, men terrænformerne understøttes ikke af bebyggelsen
Arkitektur - Byrum og landskab

Det dominerende indtryk er, at det bygningsmæssigt er et meget sammensat område. Mangfoldigheden er et særligt karaktertræk ved området, som Byrådet ønsker at understøtte ved at give stort spillerum i forhold til husenes udformning.

I dag opleves bebyggelsens beliggenhed på bakkeskråningen kun i begrænset omfang. Ad nord-sydgående vejforløb kan terrænstigningen mod syd fornemmes, men den understøttes ikke af bebyggelsen. Bygningshøjder som optrappes fra nordøst mod sydvest kan være med til at give en bedre fornemmelse af landskabets former. Også her er det hensigten at bygge videre på mangfoldigheden og forstærke bebyggelsens variation.

Grønne pladser, stiforløb og konsekvent anvendelse af vejtræer er med til give området en grøn og menneskevenlig karakter. Disse karaktertræk skal der også bygges videre på.


Variation i udformningen af de enkelte huse er et karaktertræk som skal forstærkes.

De små træomkransede pladser tilfører boligmiljøet kvalitet.
Trafik - Veje og stier

Trafikstrukturen er baseret på at både bilister, cyklister og fodgængere skal kunne bruge vejnettet. Derfor må færdselen baseres på de svage trafikanters præmisser.

Der er dog også enkelte stiforbindelser i eget tracé. De har en vigtig rolle i forhold til at skabe større sammenhæng i området og trafiksikre adgangsveje til skolen.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben-lav boliger, max. 35 for tæt-lav boliger og max. 40 for øvrig bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal understrege terrænstigningen mod sydvest.
De grønne karaktertræk skal bevares og understreges.
Trafik - Veje og stier
Forbindelsesstier og stier til skolen skal bevares, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone.