Kommuneplan forsiden

6.4.H2 Ved Vestervej

Mål

At skabe rammerne for et lokalt erhvervsområde med en bebyggelse, der i udtryk falder naturligt ind i bymiljøet.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er let erhvervsvirksomhed.

Arkitektur - Byrum og landskab

Erhvervsområdet har stor synlighed fra Ny Nibevej.

Bebyggelsens udtryk skal afdæmpes, så det samlede indtryk af Sønderholm fra Ny Nibevej bliver en bymæssig bebyggelse, som i glimt fornemmes gennem en grøn bykant.

Områdets afgrænsning mod det åbne land og Ny Nibevej tilplantes, så der skabes en sammenhængende grøn bykant omkring byen.


Når man kommer fra øst ad Ny Nibevej vil området have en meget synlig beliggenhed
23-11-2009
Anvendelse
Kontorer
Transport o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse samt om- og tilbygning skal i materiale- og farvevalg udformes i harmoni med det omgivende landskab.
Der skal plantes levende hegn i skel mellem de enkelte virksomheder og etableres et beplantningsbælte mod det åbne land og Ny Nibevej.
Udendørs oplag må kun finde sted på tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Områdets virksomheder skal vejbetjenes fra Vestervej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone