Kommuneplan forsiden

6.4.R1 Ved Vestervej

Mål

Det grønne område skal anvendes som legeplads og opholdsareal. Det er et fint grønt åndehul i bystrukturen, og området skal også anvendes til rekreative formål fremover.


Et smukt grønt område med mange rekreative værdier.
Arkitektur - Byrum og landskab

Område danner en fin overgang mellem forskellige bebyggelsestyper og landskabsformer. På den ene side ligger det gamle Sønderholm på den anden side parcelhusbyen. På den ene side bevæger man sig i dalstrøget - på den anden side op ad bakkeskråningen. Fra Vestervej er der fine kig gennem trærækkerne til parcelhusene og bakkeskråningen mod sydvest.

Det grønne restareal mellem Vestervejs tidligere og nuværende forløb ligger som åbent græsareal med enkelte træer. Området bør bearbejdes, så det i højere grad opleves som en integreret del af det rekreative område og fx indrettes med en beplantning som understøtter de nye vejforløb.


Området skaber en fin kant mellem to byområder.
Trafik - Veje og stier

En stiforbindelse i områdets sydvestlige hjørne skaber forbindelse mellem parcelhusområdet og de rekreative muligheder.

12-01-2004
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Der kan kun opføres mindre bygninger som er nødvendige for områdets rekreative anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kig til parcelhusene gennem trærækken mod syd og vest skal bevares.
Det grønne trekantareal skal integreres i det rekreative område.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelsen til Skakvej skal fastholdes, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Byzone