Kommuneplan forsiden

Miljørapport til byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod. I kommuneplanens Hovedstruktur – en Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune er Storvorde udpeget som en oplandsby til Aalborg med vækstpotentiale. Storvorde har i kraft af nærheden til Aalborg, god infrastruktur, varieret serviceudbud samt tilstrækkeligt befolkningsunderlag et særligt potentiale for byvækst, der skal udnyttes og understøtte Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo.

Da byudviklingsplanen vil medføre store ændringer for Storvorde/Sejlflod-området er det vurderet, at kommuneplantillæg nr. 8.009 ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, § 3, stk. 2, der vedrører mindre områder på lokalt plan og/eller mindre ændringer i eksisterende planer. Der skal således udarbejdes en miljørapport. 

Opsamlingskort Endelig (3)

Ikke teknisk resume
Miljørapporten er udarbejdet som en "ikke teknisk redegørelse". Det er derfor vurderet, at det ikke giver mening at skrive et "ikke teknisk resume".

Sammenfattende redegørelse
Der er ikke indsendt bemærkninger eller udtalelser til Miljørapporten i planens offentlighedsfase.

I hele processen omkring udarbejdelsen af forslag til Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod er alle tænkelige udviklingsmuligheder for området gennemgået og vurderet op imod miljørapportens fokusområder. De nye byudviklings- og byomdannelsesområder i Storvorde/Sejlflod, er valgt ud fra en helhedsvurdering af områdets potentialer og særlige interesser.

0-alternativet er ikke valgt, da Aalborg Kommune har stor interesse i at udnytte det store potentiale for byvækst i området for at understøtte Aalborg by som Norddanmarks vækstdynamo, og da de nye byudviklingsmuligheder ikke forventes at påvirke miljøet i negativ retning.

Byudviklingsplanen er udarbejdet på et overordnet visionært niveau, hvor det ikke giver mening at beskrive afbødeforanstaltninger og overvågningsprogrammer. Det vil kunne ske i den efterfølgende konkrete planlægning.

Fold ind/ud Ændringer i forhold til gældende planlægning
Byudviklingsplanen for Storvorde/Sejlflod medfører en række ændringer af det gældende plangrundlag på by-, retningslinie- og rammeniveau. 

Byudviklingsplanen er udarbejdet som et kommuneplantillæg, der indeholder:

Ny Bybeskrivelse:

 • Den nye Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod erstatter den tidligere bybeskrivelse for Storvorde i kommuneplanen.
 • Endvidere er illustrationsplanen tilpasset indholdet i den nye Byudviklingsplan

Ændringer i Kommuneplanrammer:

 • Der er udarbejdet en ny kommuneplanramme 8.1.B3 for et nyt boligområde nordvest for Rødageren.
 • Der er udarbejdet en ny kommuneplanramme 8.1.B2 for et nyt boligområde på bakken vest for Tofthøjvej.
 • Kommuneplanramme 8.1.C1 for centerområdet er udvidet med området ved det tidligere Rådhus.
 • Kommuneplanramme 8.1.O2 er modsat reduceret med området ved det tidligere Rådhus.
 • Kommuneplanramme 8.1.O3 Skole er udvidet, så der er sikret ca. 2 ha til evt. fremtidige institutions- og fritidsaktivitetstilbud.
 • Kommuneplanramme 8.2.L1 for landsbyen Sejlflod er udvidet med et mindre område mellem skrænten og Tofthøjvej.
 • Sejlflod kirke er rammelagt i Kommuneplanramme 8.2.O2 Kirken.
 • I øvrige kommuneplanrammer i Storvorde og Sejlflod er der foretaget mindre justeringer og redaktionelle ændringer.

Ændringer i retningslinier:

 • Retningslinje 2.1.1 ”Egentlig byudvikling og byformål” er ændret, så de tidligere perspektivområder og de allerede udbyggede områder udgår som planlagte byudviklingsområder. Endvidere er de nye boligområder tilføjet som planlagte byudviklingsområder og området vest for Tofthøjskolen og Skrænten udpeget som perspektivområde. Byudviklingsområderne udgår af kortet i retningslinie 11.2.3 Øvrige landområder. 
 • Retningslinie 11.1.2 "Grøn-blå Struktur" og Retningslinie 11.3.8 "Økologiske forbindelser" er ændret, så kilerne og forbindelserne føres vest for nye boligområder og dermed forbinder det skovområderne ved grusgraven vest for Sejlflod med skovområderne vest for Storvorde. 
 • Retningslinie 11.2.4 "Skovrejsningsområde" er ændret, så perspektivområdet til byudvikling syd for Klarupvej udgår af skovrejsningsområde og arealet på toppen af Sejlflod Kridtø udlægges til skovrejsningsområde i stedet.
 • Retningslinje 7.1.3 ”Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre” er ændret, så Storvorde Bymidte er udvidet med området ved det tidligere Rådhus. Endvidere er den nordlige del af bymidten ændret til lokalcenter.
 • I retningslinie 11.4.1 ”Område A, Det nære Kystlandskab” udgår det nye boligområde nord for Rødageren og boligområdet vest for Tofthøjvej, og de samme område tilføjes i stedet til retningslinie 11.4.2 ”Område B, Planlagt kystlandskab”.

Læs nærmere om ændringerne i Redegørelse til byudviklingsplanen for Storvorde/Sejlflod.

 

 
Fold ind/ud Miljørapportens fokusområder
Forud for udarbejdelse af det egentlige forslag til kommuneplantillæg er der foregået et omfattede forarbejde, der er udført sammen med borgere, interesseorganisationer, investorer m.v. via Workshops, Fyraftensmøder m.v.

I forbindelse med forarbejdet er det afklaret, at der skal fokuseres på i kriterier i miljørapporten:

 • Landskab – Storvorde/Sejlflod ligger i randzonen mellem Sejlflod Kridtø og det flade forland mod Limfjorden,
 • Drikkevand – under hele kridtøen ligger et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD),
 • Grundvand – I det flade forland mod Limfjorden og i området ved Lindenborg Å ligger grundvandet 0-1 meter under overfladen.
 • Klimaudfordringer – De lavtliggende områder har en risiko for årlig oversvømmelse på 5% og derover.
 • Kulturmiljøer og Kulturarv - Storvorde Kirke, Sejlflod Kirke, Sejlflod Kridtgrav og det tidligere industrianlæg Gudumlunds fabrikker er vigtige kulturmiljøer og fredede områder.
 • Det gode hverdagsliv – Det er en forudsætning, at byudviklingsplanarbejdet har stor fokus på at skabe gode livsbetingelser for nuværende og nye borgere – uanset, hvor de er i livet.
 • Biologisk mangfoldighed – Planen skal sikre interne grønne strukturer og forbinde dem med det omgivende landskab og natur. Arbejdet skal have både et menneskeligt sigte (sundhed, rekreation og fritid) og et naturmæssigt sigte (sikring af biologisk mangfoldighed).
 
Fold ind/ud Redegørelse for arbejdet med Miljørapportens fokusområder
Storvorde er udpeget som ”Oplandsby med særligt vækstpotentiale”, og det betyder helt konkret, at Byudviklingsplanen skal finde rummelighed til ca. 340 nye boliger i Storvorde-/Sejlflodområdet til den kommende planperiode på 12 år.

Forudsætning

Godt 270 af de forventede boliger er en ren fremskrivning af det tidligere bosætningsmønster i området. Resten er en konsekvens af den forventede afsmittende effekt fra urbanisering generelt og fra de store projekter i det Østlige Aalborg. I det følgende vil der være fokuseret særligt på de valg og fravalg, der er arbejdet med for at tilgodese ovennævnte miljømæssige fokusområder.

Landskab, Drikkevand, Grundvand og Klimaforandringer

Højdekurver
Sejlflod Kridtø (3)

Storvorde ligger på den nord-/østlige side af Sejlflod Kridtø. Sejlflod ligger syd herfor, presset op mod bakkeøens skråning. Både Sejlflod og Storvordes struktur knytter sig til de landskabelige forudsætninger.

I Byudviklingsplanen fastholdes bebyggelsen på morænebakkerne over 5 m højdekurven for at understrege og fremhæve landskabets karakter med fladt forland og by på randen af kridtbakken.

Grundvand
Afstand Til Grundvand (2)
Risikokort
Risikokort (2)

Områderne omkring Limfjordslandet og Lindenborg Å ligger så lavt, at de vil være udfordret af de globale klimaforandringer med stigende grundvandsspejl, øget nedbør, mere vand i vandløbene og stigende havvandsstand, hvilket gør områderne uegnede som byvækstområder.

Målet om at fastholde ny bebyggelse på morænebakkerne og friholde de lavtliggende områder for bebyggelse har derfor et dobbeltsigte, der både tilgodeser landskabs- og klimainteresser.

Drikkevand
Drikkevandsinteresser (3)

Det er klar præmis for Byudviklingsplanen, at Området med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD, vist med blå), der ligger under kridtøen, friholdes for nyudlæg til bebyggelse i den kommende 12 års periode, da der findes alternative byudviklingsområder udenfor OSD.

Kulturmiljøer og kulturarv

Fredninger
Fredninger (5)

I og omkring Storvorde/Sejlflod er flere fredede områder, værdifulde kulturmiljøer m.m.

 • Sejlflod Kalkgrav
 • Storvorde Kirke
 • Sejlflod Kirke
 • Det tidlige industrianlæg Gudumlunds fabrikker
 • Gravhøje

Den gamle kalkgrav er en fredet botanisk lokalitet - især vokseplads for planten stor gyvelkvæler, der lever som snylteplante på roden af stor knopurt, skal beskyttes. Der er ikke offentlig adgang.

Kirkerne i Storvorde og Sejlflod er beskyttet af provst Exner fredninger og naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje. Øst for Sejlflod er udpeget et værdigfuldt kulturmiljø ”Gudumlunds fabrikker” med et kanalsystem, der strækker sig ud gennem de nu afvandede engarealer mod Lille Vildmose.

Det gode hverdagsliv

Byliv
Bymidte NY2 (4)

En vigtig intention i Byudviklingsplanen er at skabe gode livsbetingelser for borgerne i Storvorde/Sejlflod-området. Storvorde er den moderne by der vækster og leverer indkøbsmuligheder, fritidstilbud, offentlige og private servicetilbud mv. til hele Storvorde-/Sejlflod-området. Sejlflod er landsbyen, hvor landsbykarakteren fastholdes i den gamle bydel.

Storvorde bymidte er afgørende for Storvorde-/Sejlflodområdets udvikling i såvel økonomisk forstand som i social og kulturel forstand.

Bymidten spiller en vigtig rolle som samfundsdannende rum, fordi den kan være uformelt samlingssted, hvor mennesker på uforpligtende måde kan mødes, samtale, reflektere og ytre sig. Bymidten er byens/områdets visitkort.

Veje og stier
Veje (1)

Storvorde har et godt udbygget stisystem i eget trace, der gør det muligt at færdes rundt i byen uden at benytte de overordnede veje. Fra nord-/vest kommer Banestien fra Klarup, der fortsætter igennem byen og drejer sydover og fortsætter øst om Sejlflod. Hvor Banestien møder Vandværksvej fortsætter et overordnet stiforløb langs Engvej mod Egense.

Der skal skabes kollektive trafik-forbindelser og stiforbindelser, der sikrer god adgang for borgerne i Storvorde/Sejldflod til det kommende Universitetshospital og til den kommende letbane, der får endestation ved Universitetshospitalet. En god forbindelse med muligt skift til Letbane ved Universitetshospitalet vil give borgerne en fremtidssikret, bæredygtig, smidig og hurtig adgang til de centrale byfunktioner i Aalborg Midtby, hvilket på sigt måske vil kunne afbøde trængselsproblemerne ved udkørslerne fra området til Egensevej.

Biologisk mangfoldighed

NYT Grønt Kort M Tekst (2)

Storvorde/Sejlflod ligger placeret ind i et spændende landskab på kanten mellem det flade forland og de kuperede morænebakker. Mod nord ligger Limfjorden, og mod øst ligger Lindenborg Å, der sikrer afvanding af regnvand fra blandt andet Storvorde/Sejlflod-området. Begge dele har også stor rekreativ værdi.

Internt bindes Storvorde by sammen af et unikt net af grønne elementer, der består af parker, rekreative områder, idrætsanlæg og grønne stisystemer.

Det er specifikt fremhævet i Byudviklingsplanen, områdets grønne og rekreative kvaliteter skal tilgodese såvel klima og natur som sundhed og trivsel. Hermed menes, at selvom naturelementet er stærkt langs Lindenborg Å, skal der også tænkes klima og rekreation ind i konkrete planer og projekter for området. På samme måde skal natur, biodiversitet og klimasikring også tænkes ind de interne grønne elementer i byerne, der typisk har et særligt fokus på rekreation og fritid.

 
Fold ind/ud Alternativer
Miljørapporten skal beskrive og evaluere rimelige alternativer. Alternativerne ligger i alle de fravalg, der er foretaget i processen med baggrund i rapportens fokusområder.

Beskrivelsen af alternativerne til den ønskede byudvikling i Sejlflod/Storvorde-området fremgår løbende under redegørelserne for Miljørapportens fokusområder. Alternativerne fremgår som potentielle udviklingsprojekter, der er fravalgt på grund af negativ påvirkning af én eller flere af miljørapportens fokusområder.
Miljørapportens fokusområder har med andre ord haft stor indflydelse på de valg og fra-valg, der foretaget i forprocessen. Alle vinklerne indenfor fokusområderne er alt overvejende tilgodeset i de valg, der nu er indarbejdet i forslag til kommuneplantillæg for Byudviklingplanen for Storvorde/Sejlflod. Det vurderes derfor, at den sandsynlige konsekvens af Byudviklingsplanen er, at den kun har begrænset indvirkning på miljøet.

O-alternativet
Det er vurderet, at de nyudlæg der er foretaget i forbindelse med kommuneplantillægget for Byudviklingsplanen for Storvorde/Sejlflod ikke påvirker de miljø- og samfundsmæssige interesser i væsentlig grad. På positivsiden vil nyudlæggene give Storvorde/Sejlflod mulighed for at blive fremtidssikret som bæredygtige lokalsamfund med høj grad af offentlig og privat service samt gode fritids- og rekreationsmuligheder.

 
Fold ind/ud Afbødeforanstaltninger og overvågning
Aalborg kommune skal overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af byudviklingsplanens gennemførelse. Planen bevæger sig imidlertid på et så overordnet strategisk, visionært niveau, at det ikke giver mening at beskrive afbødeforanstaltninger og overvågningsprogrammer.

Byudviklingsplanen for Sejlflod/Storvorde er udarbejdet som et kommuneplantillæg – en form for ”mini-kommuneplan” – der angiver fremtidsperspektiverne for hele Sejlflod/Storvorde-området.

Planens indhold bevæger sig derfor på et meget overordnet visionært niveau, hvor det ikke giver mening at beskrive afbødeforanstaltninger og overvågningsprogrammer.

Byudviklingsplanen bliver fulgt op af mange konkrete planer og projekter. I processen med disse planer, vil arbejdet med de ovenfor nævnte fokusområder blive videreført.

 
12-09-2016