Kommuneplan forsiden

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Den gældende boligramme ændres til en landsbyramme, da mulighederne for beboelse, erhverv mv. stemmer bedre overens med det, der normalt ønskes og tillades i en landsby.

Afgrænsningen af landsbyen justeres. Ift. den gældende afgrænsning ses flere ejendomme beliggende umiddelbart udenfor grænsen. Enkelte af disse ejendomme, kirken og anlægget indlemmes i landsbyen.

I den sydlige del af byen skabes mulighed for etablering af et nyt boligområde, der kan rumme op til 7 boliger. Området etableres i tilknytning til et eksisterende parcelhusområde, som er udbygget over en længere årrække.

I den østlige ende af det eksisterende boligområde på Højmarken skabes der endvidere mulighed for en mindre udvidelse af de eksisterende grunde.

Nrkongerslev Rammer Gl Besk
Eksisterende kommuneplanramme.

Nrkongerslev Rammer Ny Besk

Ny kommuneplanramme.
Planforslagets baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet med henblik på at skabe mulighed for at udvikle et nyt mindre boligområde i den sydlige del af Nr. Kongerslev.

Kommuneplanen i dag

Nr. Kongerslev er omfattet af en kommuneplanramme til boligformål fra den tidligere Sejlflod Kommune. Rammens indhold svarer til en typisk landsbyramme i Aalborg-konceptet.

Den lokale debat

Der har været afholdt en fordebat på 4 uger i perioden 24. januar til 21. februar 2020. Der indkom 6 bemærkninger vedrørende etablering af et nyt boligområde. 5 er positive overfor projektet og 1 mener, at det påvirker landskab og natur negativt.
Der peges endvidere på problemer med rodede forladte ejendomme omkring landsbyen, behov for forbedring af offentlig trafik og veje.

Herudover er der gennemført høring af de lodsejere, hvis ejendomme ligger umiddelbart uden for den gældende landsbyafgrænsning for at afklare, hvorvidt de ønsker at komme med ind indenfor landsbyafgrænsningen eller ej. 6 har svaret, hvoraf 2 ønsker at få deres ejendom med indenfor afgrænsningen.

Overordnede bindinger

Natura 2000
Ingen indvirkning. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov, som ligger i en afstand af ca. 1,6 km. Planområdet udlægges i sammenhæng med eksisterende landsbyområde. Det vurderes, at planlægningen af nyt boligområde ikke ville medføre nye former for forstyrrelse ind i Natura 2000-området. Det vurderes, at kommuneplantillægget hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medføre væsentlige påvirkninger ind i Natura 2000-området.

Bilag IV arter
Planområdet ligger inden for udbredelsesområde for en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV. Det intensivt dyrkede areal er ikke egnet som hverken fødesøgnings-, yngle-, eller rasteområde for dyrearterne opført på habitatdirektivets bilag IV. Planlægningen vurderes derfor ikke at have indvirkning på beskyttede dyrearter.

Miljøvurdering

Miljøvurdering af planer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer, kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet.

23-08-2021