Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 8.007 for teknisk anlæg i Mou

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget  er en konsekvens af en konkret planlægning for et nyt område til teknisk anlæg ved Ny Høstemarkvej syd for Mou.

Området er placeret i tilknytning til den eksisterende by og væk fra kysten.

Området ønskes udlagt for at give mulighed for at opføre et halmfyringsanlæg, som via en transmissionsledning skal levere varme til Mou Kraftvarmeværk. Dermed får Mou Kraftvarmeværk mulighed for at supplere eksisterende varmekilder (solfangeranlæg og naturgas).

Det har betydet, at kommuneplanrammen 8.5.T2 Solvarme- og halmfyringsanlæg udvides med ca. 1,3 ha mod sydøst, se illustration.

 8-007_rammer _før  8-007_rammer _efter
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Der er indført bestemmelse om, at bebyggelsesprocenten max må være 30 % ligesom ved Mou Kraftvarmeværk, og højde på byggeri er max 12 m - dog kan skorstene være op til 40 m.

Ellers er der lavet mindre redaktionelle ændringer i rammen.

Retningslinje 11.4.1 og 11.4.2 Kystnærhedszonen
Området på ca. 1,3 ha overgår fra område A (kystnært område) til område B (planlagt område). Se bemærkninger under "Kommuneplanen i dag".

Retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder
Rammeændringen betyder, at der fjernes et tilsvarende
areal fra landbrugsområde (11.2.3 Øvrige landområder). Kommunen vurderer  ikke, at ændringen har væsentlig betydning for landbrugsdriften.

Retningslinje 11.1.2 Grøn/blå struktur
Området på ca. 1,3 ha udgår som grøn kile og dermed udgår det også som en del af grøn/blå struktur.

Retningslinie 11.2.4 Skovrejsning
Området på ca. 1,3 ha til halmfyringsanlæg er taget ud af retningslinjen som skovrejsningsområde. Se bemærkninger under "Kommuneplanen i dag".


 

Planforslagets baggrund

Kommunen ønsker at muliggøre, at der kan etableres et halmfyringsanlæg syd for Mou, som via en transmissionsledning skal levere varme til Mou Kraftvarmeværk. Halmfyringsanlægget placeres på et ca. 1,3 ha stort areal vest for Ny Høstemarkvej, som også bliver adgangsvej til anlægget.

Kommuneplanen i dag
Planred _Kyst (1)
Retningslinjerne 11.4.1 - 11.4.3 omhandler kystnærhedszonen. På kortet er afgrænsningen af kystnærhedszonen vist som en sort stiplet streg. Som det ses er hele Mou by er placeret indenfor kystnærhedszonen og dermed også udvidelsen af rammeområde 8.5.T2. I rammeområde 8.5.T1 ligger et eksisterende kraftvarmværk. Placeringen af rammeområde 8.5.T2 hænger sammen med at halmfyringsanlæg (samt det eksisterende solfangeranlæg) skal kobles sammen med det eksisterende kraftvarmeværk. For at mindske varmetabet mellem anlægget og akkumulatortanken skal halmfyringsanlægget placeres i nærheden af varmeværket.
Der vil ikke være visuel indvirkning på kysten som følge af placering af halmfyringsanlæg, da det placeres bag den eksisterende by samt pga. terrænforholdene og eksisterende beplantning.
Planred _kile
Rammeområde 8.5.T2 hvor der skal placeres halmfyringsanlæg ligger inden for et område, der er udpeget til grøn kile i retningslinje 11.1.2 (grøn-blå struktur).

Indenfor den grønne kile skal sammenhæng og tilgængelighed for dyre- og planteliv samt for friluftslivet understøttes og forbedres.

Da området er placeret op til byen og i tæt forbindelse med Mou Kraftvarmeværk vægtes hensynet til varmeproduktion i dette tilfælde højest. Samtidig er området placeret i kanten af den grønne kile, hvorfor det ikke får væsentlig betydning for muligheden for en grøn kile. Den grønne kile reduceres dermed med ca. 1,3 ha (området er vist med rød streg på kort).

 

Planred _skov
Det er et overordnet mål at kommunens andel af skov skal fordobles til 12% af kommunens samlede areal i løbet af en trægeneration (2070).

Rammeområde 8.5.T2 er udlagt til skovrejsningsområde jf. retningslinje 11.2.4, men arealet kan ikke skovtilplantes, når der etableres halmfyringsanlæg, derfor udtages 8.5.T2 af skovrejsningstemaet. 

I forbindelse med fremtidig revision af skovrejsningstemaet vil der for kommunen som helhed som minimum bliver udpeget et størrelsesmæssigt tilsvarende område til skovrejsning, som det der findes i dag (inden dette område på ca. 1,3 ha tages ud). Kommunen har i dag udpeget ca. 10 % af det åbne land til skovrejsningsområde.

Blot til information er der i forbindelse med revision af kommuneplanen for Nibe (revision 10.012 - forslag godkendt i byrådet 17.08.15) udlagt ca. 50 ha ekstra skovrejsningsområde, hvilket betyder at kommunens samlede andel af skovrejsningsområde ikke bliver mindre.

 

Planred _øko

Rammeområdet ligger i et område udpeget til økologisk forbindelse (skovforbindelse) jf. retningslinje 11.3.8. Rammeområde 8.5.T2 udvides og overgår fra landbrugsjord til teknisk formål.

Der vil blive plantet læbælte til afskærmning  af området. Samlet set vurderes, at området ikke bliver væsentligt negativt påvirket i forhold til biologisk mangfoldighed.

Ligeledes vurderes, at den aktuelle funktionalitet af den økologiske forbindelse i området ikke påvirkes negativt som følge af den i kommuneplantillægget tiltænkte arealanvendelse. Det vurderes også at den økologiske forbindelses potentielle økologiske funktionalitet - som kan realiseres ved konvertering af landbrugsjorden til natur eller skovrejsning, ikke forringes væsentligt, da kommuneplanområdet ligger i kanten af den økologiske forbindelse og derfor ikke er til hinder for en evt. fremtidig realisering af et skovrejsnings- eller naturprojekt indenfor den resterende økologiske forbindelse.
Planred _kirkelinje
Der er udpeget fjernbeskyttelseszone omkring kirken i Mou jf. retningslinje 5.2.7. På baggrund af besigtigelse i området er det konstateret, at placeringen af et halmfyringsanlæg på det pågældende sted ikke vil få indvirkning på kirkens betydning som monoment i landskabet/byen. Kirken er ikke højt beliggende og er pga. bygninger og beplantning ikke synlig i fjernbeskyttelseszonen længst mod sydvest.

Området er desuden udpeget til støjkonsekvenszone i forbindelse med motorbane, men da der ikke udlægges områder til ny støjfølsom anvendelse er der ikke en interessekonflikt her.

Den lokale debat

Da det berørte areal ikke er omfattet af kommuneplanens rammer i dag og beliggende i landzone er der gennemført en fordebat, inden der er udarbejdet lokalplan og kommuneplantillæg for området. Fordebatten forløb fra den 3. juni til den 1. juli 2015. Se debatoplægget her.

Der er ikke indkommet bemærkninger til fordebatten.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 8-5-102.

Projektet med opstilling af solfangeranlæg er VVM-screenet jævnfør VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a vedr. "Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand". Projektet er vurderet til ikke at være VVM-pligtigt. Se VVM-screening her.

25-04-2016