Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 8.011 for område vest for Tofthøjvej, Storvorde

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget tilføjer muligheden for flere vejadgange til området, så det bliver muligt fra både Tofthøjvej/Gadekærsvej og Kirkebakken.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan for et område vest for Tofthøjvej i Storvorde. Det tidligere landbrugsområdet skal omdannes til boligområde.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og de fremtidige ønsker til udviklingen i Storvorde.

Kommuneplanen i dag

I dag er der kun peget på vejadgang fra Tofthøjvej/Gadekærsvej til det nye boligområde. Efterfølgende planlægning har dog vist, at det er mere optimalt for trafikafvikling i området med to vejadgange.

Overordnede bindinger

Bilag IV-arter
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Rammeområdet ligger ca. 5,5 km fra nærmeste Natura 2000-område nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov. Som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-området vurderes, at planlægningen hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Rammeområdet ligger inden for udbredelsesområde for en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV. Størstedelen af arealet er nu intensivt dyrket landbrugsjord, og det vurderes derfor, at det ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter. Det vurderes dog, at der vil kunne træffes fouragerende flagermus i området, særligt omkring skoven, som grænser op til rammeområdet mod vest.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 8-1-103.

17-06-2019