Kommuneplan forsiden

Redegørelse 8.010 for udvidelse af boligområde i Kongerslev

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget ændrer kommuneplanramme 8.4.Bo2 fra kommuneplanen fra Sejlflod Kommune 1996 - 2008 til kommuneplanramme 8.4.B1 Gartnervænget m.m.

Kommuneplanrammen er ajourført og opdateret i forhold til Aalborg Kommunes digitale kommuneplan, og kommuneplanrammen er udvidet med ca. 8.000 m2 og omfatter matr. nre. 11ce, 11cu, 11eæ og 11af Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev. Matr. nre. 11ce, 11eæ og 11af Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev ligger i landzone. Matr. nr. 11cu Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev ligger i byzone.

Som følge af denne rammeudvidelse justeres retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder. Derudover ajourføres bebyggelsesprocenten fra 25% til 30% i overensstemmelse med det gældende bygningsreglement.

 8-010_rammer _før 8-010_rammer _efter (1)
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer
8-010_ovrigt Landomrade Forr (2) 8-010_ovrigt Landomrade Efter (2)
Gældende retningslinje for øvrige landområder
Revideret retningslinje for øvrige landområder
Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med en revision af kommuneplanramme 8.4.Bo2 fra kommuneplanen for Sejlflod Kommune 1996 - 2008. Baggrunden for denne mindre revision er, at der er et ønske om at bygge boliger på matr. nr. 11eæ og 11af Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev, som er et areal på ca. 6.000 m2 i landzone. Området er mod syd, vest og øst afgrænset af boliger og mod nord af en vej og det åbne land.

For at sikre en helhed og sammenhæng i planlægningen skal der, for at give mulighed for boliger i området, udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor også naboarealerne matr. nr. 11ce og 11cu Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev vurderes i en sammenhæng. Disse arealer er på godt 2.000 m2.

Der indrages derfor ialt ca. 8.000 m2 i kommuneplanrammen 8.4.B1 Gartnervænget m.m. til boligformål.

Kommuneplantillægget skal sikre, at det bliver muligt at bygge nogle enkelte boliger i området.

I efteråret 2017 er der udarbejdet en "Udviklingsstrategi for Kongerslev" i et samarbejde mellem borgerne i Kongerslev, Landdistriktsgruppen i Aalborg Kommune og Landskabsarkitekterne By+Land. Det er byens borgere, der i fællessskab har været med til at udvikle ideer og forslag til, hvordan Kongerslev skal udvikles i fremtiden. Den konkrete henvendelse er ikke i modstrid med dette.

Kommuneplanen i dag

Rummelighed
I forhold til rummeligheden af boliger, som kommuenplanen giver mulighed for, så er der tale om en mindre udvidelse, som kan give mulighed for at bygge yderligere 2-5 boliger.

Geologisk interesseområde
Området/hele Kongerslev ligger inden for et geologisk interesseområde jf. retningslinje 11.3.14. Inden for disse områder skal byggeri o.l. indpasses, så det ikke slører eller ødelægger de landskabelige træk eller den geologiske dannelse. Der er tale om et meget stort udpeget område under hele byer. Arealet der inddrages til boligudvikling ligger i kanten af Kongerslev med boliger syd, øst og vest for og er afgrænset af en grusvej mod nord. Det er vuderingen, at ændringen ikke slører de landskabelige træk eller den geologiske dannelse. 

Større uforstyret landskab
Kongerslev by ligger i et område, der er udpeget som større uforstyrret landskab jf. retningslinje 11.3.15. Der er tale om et meget stort område, hvor flere bysamfund ligger inden for. Arealet, som Kongerslev udviddes med til boliger, ligger i kanten af byen med boliger syd, øst og vest for. Det er vurderingen, at ændringen ikke har nogen landskabelig miljømæssig konsekvens.

Øvrige landområder
Arealet der indrages er jf. retningslinje 11.2.3 udpeget som øvrig landområde. Arealet er et mindre område, der ikke anvendes til landbrugsdrift, da det er afgrænset af vej mod nord og by/boliger mod øst, syd og vest. Store dele af arealet har været stærkt kultiveret som landbrugsmark og græsplæne indtil midten af 2000 èrne. Herefter er vedligehold af arealets funktion som plæne opgivet, og der har udviklet sig et moderat naturindhold. Det er derfor vurderet, at ændringen ikke giver anledning til en påvirkning af landbrugsdriften i området.

Den lokale debat

Forud for dette kommuneplantillæg har der i perioden fra den 30. maj til den 27. juni 2018 været afholdt en fordebat med henblik på at undersøge muligheden for en udvidelse af boligområdet i Kongerslev mod nord.

I offentlighedsfasen modtog kommunen 4 bemærkninger. Bemærkningerne er behandlet af By- og Landskabsudvalget den 15. august 2019, og er alle vurderet i forbindelse med dette kommuneplantillæg.

I periode fra 27. september til den 25. oktober 2019 har planforslaget været fremlagt i offentlig høring. Der er ikke modtaget nogle indsigelser mod planen.

Overordnede bindinger

Geneafstande for lugt
I henhold til planloven er der foretaget beregninger med henblik på at vurdere lugtgenerne fra omkringliggende landbrug.  Beregningerne viser, at geneafstanden for lugtemissionen ikke overskrider den fysiske afstand til projektområdet. Planlovens bestemmelser er dermed overholdt i forhold til lugtgeneafstanden fra omkringliggende husdyrbrug.

Bilag IV-arter
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Der er knap 1 km til det nærmeste Natura 2000 Habitatområde (nr.18 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov). I kraft af afstanden i kombination med den forholdsvis lille udvidelse af boligrammen og muligheden for boliger, vurderes det, at ændringen ikke har nogen betydning for Natura 2000 området.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Store dele af området har været stærkt kultiveret som landbrugsmark og græsplæne indtil midten af 2000 èrne. Herefter er vedligehold af arealets funktion som plæne opgivet, og der har udviklet sig et moderat naturindhold. Herudover rummer området en ældre skovbevoksning. Pga. af den ringe alder af naturindholdet på de lysåbne arealer, i kombination med betydelig afstand til de nærmeste potentielle spredningskilder, vurderes levestedsbetingelserne ikke at være tilstede for særlige plantearter.

Træbevoksningen (inkl. bevoksningsranden) og i mindre grad de ubebyggede lysåbne arealer, indgår med stor sandsynlighed som ledelinje og forurageringsområde for flagermus - især syd- og dværgflagermus der er opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. Dog udgør området i sig selv ikke et kerneområde for bestanden af flagermus. Herudover vurderes området ikke at opfylde levestedsbetingelserne for bilag IV-arter.

Miljøvurdering

Alle lokalplaner og kommuneplantillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter §8, stk. 2 nr. 2, Planer og programmer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport).

Kommunen har derfor foretaget en screening af planen, i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3, og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen kan ses her.

 

25-11-2019