Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 8.006 for solfangeranlæg i Mou

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri af solfangeranlæg vest for Gl. Høstemarkvej. Desuden udlægges det eksisterende område ved Mou Kraftvarmeværk til teknisk anlæg.

Gamle rammer
Nye rammer
Planforslagets baggrund

Kommunen ønsker at muliggøre, at der kan etableres et solvarmeanlæg ved Mou Kraftvarmeværk. Solfangeranlægget placeres på et ca. 2,4 ha stort areal vest for Gl. Høstemarkvej og der etableres en kørefast servicevej langs solfangerne. Ved siden af kraftvarmeværket etableres en tank til kølervæske.

Kommuneplanen i dag
På kortet er afgrænsningen af kystnærhedszonen vist som en sort stiplet streg. Som det ses er hele Mou by placeret indenfor kystnærhedszonen og dermed også begge nye rammeområder. I rammeområde 8.5.T1 ligger et eksisterende kraftvarmværk. Placeringen af rammeområde 8.5.T2 hænger sammen med at solfangeranlægget skal kobles sammen med det eksisterende kraftvarmeværk og dermed være med til at nedbringe varmeværkets CO2-udledning. For at mindske varmetabet mellem anlægget og akkumulatortanken skal solfangeranlægget placeres i nærheden af varmeværket.
Der vil ikke være visuel indvirkning på kysten som følge af placering af solfangeranlæg i op til 2,5 m over terræn. Begge rammeområder er placeret bag eksisterende by og væk fra kysten
Rammeområde 8.5.T2 hvor der skal placeres solfangeranlæg ligger inden for område der er udpeget til grøn kile.
Byrådets mål med Grøn-blå struktur er at:
  •  fremme sammenhængen og tilgængeligheden for natur- og friluftsliv
  • den skal indgå som et grundlag for planlægningen og administrationen af det åbne land. 
  • den skal danne grundlaget for, at den biologiske mangfoldighed i kommunen øges.
Området vil fortsat være grøn kile og det vurderes at placeringen af et solfangeranlæg ikke vil få væsentlig indvirkning, da der etableres græs og læhegn i området. Området vil fortsat fremstå som et grønt element i området.

 

Rammeområde 8.5.T2 er udlagt til skovrejsningsområde. Det er et overordnet mål at kommunens andel af skov skal fordobles til 12% af kommunens samlede areal i løbet af en trægeneration (2070). Arealet kan ikke skovtilplantes, når der etableres solfangeranlæg, derfor udtages 8.5.T2 af skovrejsningstemaet. Det vurderes dog at arealet fortsat vil fremstå som et grønt element, selvom det ikke bliver tilplantet med skov, men kun læbælter.
I forbindelse med den kommende revision af kommuneplanens retningslinjer vil der ske en revision af skovrejsningstemaet. For kommunen som helhed vil der som minimum bliver udpeget et størrelsesmæssigt tilsvarende område til skovrejsning, som det der findes i dag (inden dette område på 2-3 ha tages ud). Kommunen har i dag udpeget ca. 10 % af det åbne land til skovrejsningsområde.

 

Begge rammeområder ligger helt eller delvis i områder udpeget til økologisk forbindelse (skovforbindelse). Der sker ikke ændringer i anvendelsen af området hvor 8.5.T1 er placeret (fortsat kraftvarmeværk). En del af rammeområde 8.5.T2 ændres fra at være landbrugsjord til fremover at blive udlagt til græsningsareal med solfangeranlæg. Der vil blive plantet læbælte til afskærmning  af området. Samlet set vurderes, at området ikke bliver væsentligt negativt påvirket i forhold til biologisk mangfoldighed.
Med rød streg er vist et registreret beskyttet sten- eller jorddige. Solfangeranlæg skal placeres så det ikke påvirker diget.
Der er udpeget fjernbeskyttelseszone omkring kirken i Mou. Det vurderes at placeringen af et solfangeranlæg ikke vil påvirke kirken eller dens opgivelser, da solfangeranlægget kun bliver placeret i op til 2,5 m højde.

Området er desuden udpeget til støjkonsekvenszone i forbindelse med motorbane, men da der ikke udlægges områder til ny støjfølsom anvendelse er der ikke en interessekonflikt her.

Den lokale debat

Da det berørte areal ikke er omfattet af kommuneplanens rammer i dag og beliggende i landzone er der gennemført en fordebat, inden der er udarbejdet lokalplan og kommuneplantillæg for området. Fordebatten forløb fra den 29. august 2012 til den 26. september 2012. Se debatoplægget her.

Der er ikke indkommet bemærkninger til fordebatten.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 8-5-101.

Projektet med opstilling af solfangeranlæg er VVM-screenet jævnfør VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a vedr. "Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand". Projektet er vurderet til ikke at være VVM-pligtigt. Se VVM-screening her.

08-04-2013
Andre planer