Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 8.005 for udvidelse af boligområde i Sejlflod

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Ændringerne vedrører rammeområde 8.2.Bo5 Sejflod By.

Gældende kommuneplanrammer
Afgrænsing af kommuneplantillæg nr. 8.005

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og et ønske om udvidelse af boligområdet mod nord.

Rammeområdets afgrænsning er ændret, så rammeområde 8.2.Bo5 udvides med ca. 4000 kvm mod nord, og det ændrer navn til 8.2.L1.

Samtidig hermed overføres rammeområdet til Aalborg Kommunes Digitale Kommuneplan. Området har tidligere været en del af Gl. Sejlflod Kommuneplan, og der har blot været linket hertil i den Digitale Kommuneplan.

Planforslagets baggrund

Ændringen omfatter et mindre areal i den nordlige del af Sejlflod. Området udgør en afrunding af Sejlflod mod nord. Det er hensigten, at Sejlflod og Storvorde fortsat skal være to adskilte bysamfund.


Området fremstår i dag som have-/græsareal omkranset af bevoksning.
Kommuneplanen i dag

Området ligger i landzone og vil også fortsat være i landzone.

Området ligger inden for kystnærhedszonen og er placeret ca. 2,5 km fra kysten. Bebyggelse i området vil ikke være synligt fra kysten, da det er beliggende relativt langt fra kysten og samtidig er terrænkoten i området ca. 3,5 m. Den begrænsede bebyggelse i området vil udgøre en naturlig afrunding af byen. Eksisterende infrastruktur udnyttes og bebyggelse i området vil således ikke medføre investering i nye vejanlæg.


De mørke områder viser særligt værdifulde landbrugsområder. Kystnærhedszonen er vist med stiplet linje.

Området er udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde. Særligt værdifulde landbrugsområder skal principielt friholdes for bebyggelse. Da der er tale om et meget lille område, og det er afskåret af vej/sti fra andre større sammenhængende landbrugsområder, vurderes at det ikke vil have betydning for landbrugserhvervet i området.

Området er beliggende på kanten af et område med særlige drikkevandsinteresser. Det er vurderet, at da der er tale om et meget begrænset areal som samtidig afrunder byen, vil det ikke få betydning for områdets grundvandsinteresser.


Området ligger på kanten af et større område der er udlagt til område med særlige drikkevandsinteresser.

Området er udlagt til geologisk interesseområde. I de geologiske interesseområder skal anlæg og lignende indpasses, så det ikke tilslører eller ødelægger de landskabelige træk eller den geologiske dannelse, der er grundlaget for udpegningen (retningslinie 11.3.14). Det er vurderet, at der er tale om en mindre ændring af afgrænsningen af Sejlflod by, og at de landskabelige træk ikke ændres væsentligt.

Området er omfattet af kirkebeskyttelseszone for Storvorde Kirke (retningslinie 5.2.7). Inden for nær- og fjernbeskyttelseszonerne omkring Storvorde Kirke kan der ikke opføres bygninger, tekniske anlæg m.v., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkens betydning som monument i landskabet og (lands-) bymiljøet ikke herved tilsidesættes. Det vurderes, at en udbygning af området ikke vil få indflydelse på Storvorde Kirkes betydning som monument i landskabet, da området dels ligger lavt, og der ikke bygges højere end 8,5 m. Bebyggelse med 2 parcelhuse vil ikke sløre kirkens synlighed eller forstyrre dennes samspil med landskabet.

Miljøvurdering

Alle lokalplaner og kommuneplantillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport).

Aalborg Kommune har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

  • At planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
  • At planen alene indeholder mindre ændringer i eksisterende planer
  • At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 3, stk. 2 og § 4, stk. 2.
  • At området i forvejen er omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.
27-09-2010