Kommuneplan forsiden

11.1.1 Målsætning for det åbne land

  • Ved planlægningen og administrationen i det åbne land skal hensynet til alle interesser søges tilgodeset. Prioriteringen af de forskellige interesser skal ske med udgangspunkt i kommuneplanens mål for det åbne land, jf. målene i afsnit 11 – Det åbne land og afsnit 12 Vandmiljø.
Bemærkninger til retningslinien

Det generelle mål uddybes og suppleres gennem mål for de forskellige elementer i det åbne land. Sigtet med planlægningen er at bevare det åbne land som område til jordbrugsproduktion, råstofindvinding, naturbeskyttelse og friluftsliv.

Byrådet lægger vægt på, at de enkelte retningslinier administreres i overensstemmelse med de målsætninger, der er opstillet for området. Udpegningen på kortet til hovedstrukturen angiver hovedinteressen. Retningslinierne angiver principperne for afvejning og eventuel prioritering.

De forskellige sektorplaner udgør, sammen med andre kilder til viden om arealerne, grundlaget for denne afvejning af arealinteresser.

Overdrev
Overdrev Skovstrup
23-11-2009
Se også