Kommuneplan forsiden

11.1.9 Støjbelastede arealer i det åbne land

  • Støjbelastede arealer i det åbne land må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse.
Bemærkninger til retningslinien

Støjbelastede arealer i det åbne land er typisk omkring jernbaner, veje, lufthavne, skydebaner og motorsportsbaner.

For jernbaner er der udarbejdet en anvisning til brug ved planlægning af ny bebyggelse langs jernbaner og ved indgreb over for støj fra jernbaner »Støj og vibrationer fra jernbaner, Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997« med tillæg. Der skal i konkrete tilfælde tages udgangspunkt i disse retningslinier.

Aalborg Lufthavn er udlagt som lufthavn af regional betydning. Flyvestation Aalborg udgør med hensyn til behandling af støjforhold en del af Aalborg lufthavn.

Nr. Uttrup Øvelsesplads er udlagt som militært øvelsesområde. Den militære skydebane og en håndgranatbane i Nr. Uttrup indgår som en del af området.

For flyvepladser kan arealer beliggende i en afstand af op til 3.000 meter fra banerne - afhængig af de konkrete forhold - være berørt af væsentlig støj.

Forsvaret råder over skydebanen i Nr. Uttrup. Herudover findes en del civile skydebaner til brug for riffel-, pistol- og flugtskydning.

I forbindelse med etablering af støjfølsomme aktiviteter i nærheden af skydebaner og motorsportsbaner skal disse arealanvendelser vurderes støjmæssigt på baggrund af gældende vejledninger. Eksisterende skydebaners og motorsportsbaners beliggenhed fremgår af ovenstående kort.

Arealer beliggende i en afstand af op til 1.500 meter fra skyde- og motorsportsbaner kan - afhængig af de konkrete forhold - være berørt af støj, der ligger over de vejledende grænseværdier for visse støjfølsomme aktiviteter. Støjrisikoområderne omkring skyde- og motorsportsbaner er indtegnet på ovenstående kort.

23-11-2009
Se også