Kommuneplan forsiden

11.1.8 Ændret arealanvendelse i øvrige landområder

  • I øvrige landområder kan der ske en ændret arealanvendelse til fremme af friluftslivets udfoldelsesmuligheder eller jordbrugets produktionsinteresser under den forudsætning, at ændringen ikke fjerner grundlaget for opretholdelse af særligt værdifulde landskaber og særlige kulturtræk.
Bemærkninger til retningslinien

I vurderingen efter denne retningslinje kan desuden med fordel inddrages en landskabskaraktervurdering. Der er udarbejdet en grovmasket landskabskarakterkortlægning i forbindelse med arbejdet med Grøn-blå Struktur. Det er tanken at denne skal udvikles i årene fremover. Udviklingen kan ske løbende i takt med de konkrete sager. I vurderingerne kan indgå beskrivelser af terrænforhold, kulturhistorie, geologi, biologi, bebyggelsens nær- og fjernvirkninger mm.

Materialet indgår i bedømmelsen af, om en ændret arealanvendelse fjerner grundlaget for opretholdelse af et alsidigt dyre- og planteliv eller for bevaring af særlige værdifulde landskaber og særlige kulturtræk.

I de øvrige landområder må udvidelser af husdyrbrug ikke forringe tilstanden af landskab, beskyttede naturtyper og de særlige kulturtræk, der findes i områderne. Den konkrete vurdering af konsekvenserne af en udvidelse foretages i sagsbehandlingen efter husdyrloven.

Halkaer Moelle
Halkær Mølle
08-05-2017
Se også