Kommuneplan forsiden

11.1.5 Tekniske anlæg i de særlige værdifulde natur-, landbrugs- og graveområder

  • I de særlige værdifulde natur- og landbrugsområder og graveområder for råstofindvinding, jf. ovenstående kort må veje, energiforsyningsanlæg og andre tekniske anlæg kun etableres, hvis etableringen kan ske uden en væsentlig tilsidesættelse af åben land interessen. Større anlæg skal være optaget i kommuneplanen. Ved etablering af tekniske anlæg skal de berørte interesser i videst muligt omfang respekteres.
Bemærkninger til retningslinien

På trods af ønsket om at friholde de særlige områder er der i kommuneplanen reserveret arealer til tekniske anlæg. Hvis der i planperioden opstår ønsker om nye større anlæg der griber ind i åben land interessen, vurderer kommunen, om de er så betydningsfulde for samfundet, at det bør føre til en nedprioritering af åben land interesserne gennem optagelse i kommuneplanen. Mindre anlæg kan etableres indenfor de særlige områder, hvis de kan etableres under hensyn til de pågældende særlige interesser i det åbne land. Det kan fx dreje sig om drifts- og forsyningsanlæg inden for energi- og miljøområdet. Der henvises desuden til retningslinierne i afsnit 14 om Teknisk forsyning.

Lille-Vildmose-set-fra-Kaellingebjerg
Lille Vildmose set fra Kællingebjerg
23-11-2009
Se også