Kommuneplan forsiden

11.1.4 Ændret arealanvendelse i de særlige værdifulde natur-, landbrugs- og graveområder i det åbne land

  • Inden for de særlige værdifulde natur- , landbrugs- og graveområder for råstofindvinding, jf. ovenstående kort, må der ikke inddrages arealer til egentlig byudvikling. Der må som hovedregel heller ikke ske ændret arealanvendelse eller opføres bebyggelse, der ikke har direkte tilknytning til områdets hovedinteresse: henholdsvis jordbrug, naturbeskyttelse og friluftsliv eller råstofindvinding.
Bemærkninger til retningslinien

Denne retningslinie skal sikre, at byudvikling foregår uden for de særlige værdifulde områder.

Retningslinien hindrer ikke opførelse af erhvervsmæssige nødvendige driftsbygninger til land- og skovbrug. Bag udpegningen af de særlige værdifulde områder ligger et ønske om at sikre den fastlagte målsætning for området. Derfor indeholder retningslinien for disse områder en hovedregel om ændret anvendelse og bebyggelse i relation til områdets målsætning.

Retningslinien er ikke et forbud mod ny bebyggelse i de særlige værdifulde områder, men angiver, at visse former for arealanvendelse og byggeri kan være uforeneligt med målsætningen for områderne. Det kan være vejanlæg, byvækst og rekreative formål.

Vaade enge Lindenborg aadal
Våde enge Lindenborg Ådal.
Landbrugslandet
Landbrugslandet.
19-10-2015
Se også