Kommuneplan forsiden

11.1.6 Rekreative anlæg i de særlige værdifulde natur-, landbrugs- og graveområder

  • Inden for særlige værdifulde natur- og landbrugsområder og graveområder for råstofindvinding, jf. ovenstående kort må der med undtagelse af det rekreative stinet ikke udlægges arealer til større ferie- og fritidsanlæg, medmindre det sker på arealer, hvor hensynet til den særlige interesse ikke tilsidesættes, jf. afsnit 10 Turisme og fritid.
Bemærkninger til retningslinien

Retningslinien skal beskytte de særlige interesser i det åbne land mod ændret arealanvendelse til ferie- og fritidsformål af regional betydning, der ikke kan forenes med hovedhensynet.

Det betyder, at anlæg som fx golfbaner mv. jf. afsnit 10 Turisme og fritid, ikke kan placeres i de særlige værdifulde områder, medmindre det sker på arealer, hvor hensynet til den særlige interesse ikke tilsidesættes.

Undtagelsen fra retningslinien er det offentlige tilgængelige rekreative stinet, som kan indpasses i områderne. Det omfatter både cykel-, ride- og vandrestier og ruter med tilhørende støttepunkter i form af primitive overnatningspladser, formidling, landskabsskiltning og lignende.

For disse anlæg gælder, at der skal ske en konkret vurdering af de forskellige områders sårbarhed i forhold til flora, fauna, geologi, landskabsæstetik osv. Dette kan medføre, at stier, fugletårne mv. skal placeres uden for de mest sårbare kerneområder.

Koellesvaermer
Køllesværmer
23-11-2009
Se også