Kommuneplan forsiden

Bilag A (ny) - Anvendelseskategorier

Introduktion

I kommuneplanens rammebestemmelser og i lokalplaner fastlægges bl.a. anvendelsen af de enkelte områder. Til det formål bruges nedenstående skema, som giver en oversigt over hvilke anvendelseskategorier, der arbejdes med, og hvilke typer af boliger, virksomheder og anlæg, der hører til hver enkelt anvendelseskategori.

For Butikker, Enkeltstående butikker, Butikker til særlig pladskrævende varegrupper, Mindre butikker til salg af egne produkter og Butikker ved Trafikanlæg og lignende gælder særlige regler for placering, etagearealer, indretning mv., se afsnit 7.

I skemaet er også vist, hvordan de forskellige typer af virksomheder og anlæg indplaceres i miljøklasser, alt efter hvor miljøbelastende de typisk er. Der arbejdes med 7 miljøklasser, som beskrives nærmere nedenfor.

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende.

 • Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger.
 • Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
 • Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
 • Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.
 • Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder.
 • Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
 • Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder).

Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særlig risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende.

Der opereres med følgende minimumsafstandskrav:

 • Klasse 1  0 meter (i forhold til boliger)
 • Klasse 2  20 meter (i forhold til boliger)
 • Klasse 3  50 meter (i forhold til boliger)
 • Klasse 4  100 meter (i forhold til boliger)
 • Klasse 5  150 meter (i forhold til boliger)
 • Klasse 6  300 meter (i forhold til boliger)
 • Klasse 7  500 meter (i forhold til boliger)

De nævnte minimumsafstande er vejledende og har dels til formål at sikre, at der ikke planlægges for miljøbelastende formål for tæt på miljøfølsom anvendelse – eller omvendt. Ud over at angivelsen af miljøklasser for et område således sender et signal om hvilke hensyn, der skal tages i en planlægnings-situation, så er det også samtidig et signal til virksomheder, der ønsker at etablere sig i området. Afhængig af størrelse og udformning dækker de enkelte virksomhedstyper ofte over flere miljøklasser. Den enkelte virksomhed har derfor selv et ansvar for at sikre sig, at den er i overensstemmelse med de angivne miljøklasser – både på kort og lang sigt. I modsat fald må virksomheden påregne at blive stillet over for strengere miljøkrav, end hvad der ellers vil blive stillet til lignende virksomheder, der er lokaliseret korrekt i forhold til deres miljøklasse.

Minimumsafstandene kan fraviges, men kun på grundlag af en konkret vurdering af den enkelte virksomheds miljøbelastning på både kort og lang sigt.

Skema med typiske anvendelser samt virksomheder og anlæg indplaceret i miljøklasser

Anvendelse Eksempler på typer  Miljøklasse Bemærkninger
'Butikker'    

Dagligvarebutik, lavprisvarehus, supermarked
Kiosk
Udvalgsvarebutik

1-4
1-3
1-4
Butikker i bymidter, aflastningsområdet, bydels- eller lokalcentre. 
Butikker til lokalområdets forsyning Dagligvarebutik, supermarked
Kiosk
Udvalgsvarebutik
1-4
1-3
1-4
Butikker udenfor bymidter, aflastningscentret, bydels- eller lokalcentre.
Butikker Mindre butik til salg af egne produkter:
Salg af producerede fødevarer o.l.
Showrooms
1-3
Butik ved trafikanlæg o.l. (tankstationer, togstationer, lufthavne, turistattraktioner, forlystelser m.m.) 1-3
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper Biler, campingvogne, lystbåde, møbler, planter, havebrugsvarer, grus, sten- og betonvarer tømmer, byggematerialer o.l. 1-4  Møbler o.l. kun i særlige tilfælde.
I forbindelse med tømmer,  byggematerialer o.l. kan evt. etableres byggemarked.
Tankstation Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og vaskeanlæg, men ikke  værksted) 3 Såfremt der til benzinsalg også er værksted, skal anvendelsen 'Let industri og håndværk' også medtages.
Campingplads og vandrerhjem Campingplads
Vandrerhjem
2-5
1-3
 
Daginstitutioner Børneinstitution
Daginstitutioner
Aktivitetscentre
1-3
1-3
1-3
Institution for børn, unge, voksne eller ældre, der anvendes i dagtimerne.
Døgninstitutioner Døgncenter, forsorg
Plejehjem/ældrecentre
Beskyttede boliger/botilbud
Hospice
1-2
1-2
1-2
1-2
Institution for børn, unge, voksne eller ældre, der er døgnbemandet - typisk boliglignende karakter.
Forsyningsanlæg

Kraftværker
Varmevæker

3-6
1-4
 
Helikopterlandingsplads Helikopterlandingsplads 6-7  
Kontor- og serviceerhverv  Advokat, revisor o.l.
Arkitekt, ingeniør o.l.
Rådgivningsvirksomhed
Ejendomsmægler o.l.
Forsikring
Kiropraktor
Læge
Marketing
Medievirksomhed
Pengeinstitut
Postkontor
Postordrevirksomhed
Rejse-/turist-/billetbureau o.l.
Reklamevirksomhed
Små vaskerier/renserier
Solcenter
Tandlæge o.l.
Dyreklinik
Dyrehospital o.l.
Hundekennel
Hundepension m.v.
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
2-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-4
1-4
1-4
Mindre liberale erhverv, der uden særlig tilladelse altid tillades i boligområder, registreres ikke som "Kontor-og serviceerhverv".
Ikke renseri i boligejendomme, med mindre det udelukkende anvender kulbrinter som rensevæske
Dyrehospital o.l. kun, hvis det er nævnt særskilt i rammerne.
Kulturelle institutioner Bibliotek
Kulturformidling o.l.
Medborgerhus
Museum
Musiklokale
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
Institutioner og bebyggelse, hvis primære hensigt er at tjene kulturformål.
Let industri og håndværk Autoværksted
Bådeværft (træbåde)
Elinstallatør
Elektroteknik
Fødevarefremstilling
Glarmester
Lakering/overfladebehandling
Maskinværksted
Postordrevirksomhed
Smedje, VVS
Snedker
Softwareproduktion
Stenhugger
Tekstil- og tøjproduktion
Undervognsbehandling
Vaskeri, renseri, farveri
Vulkanisering
Akkumulator- og kabelproduktion
Betonblanding/-støbning
Bygningselementer
Catering
Drikkevarefremstilling
E-handel o.l.
Elektroteknik
Fødevarefremstilling
Galvanisering, forzinkning o.l.
Garveri Glas-, porcelæn- og lervareproduktion
Gummiproduktion
Kabelskrot
Kartoffelmelsfabrik o.l.
Lakering/overfladebehandling
Maskinfabrik
Møbelfabrikation o.l.
Ophugning/nedknusning
Plast-/skumplastfremstilling
Protein- og enzymfremstilling
Rengørings-/hygiejnemidler
Softwareproduktion
Tagpapfremstilling
Tekniske installationer
Tekstil- og tøjproduktion
Træimprægnering
Vaskeri, renseri, farveri
Vulkanisering
3-5
3-5
2-3
2-3
3-4
2-3
4-5
2-6
2-6
2-6
3-5
2-6
3-5
2-4
4-5
3-4
3-4
4-5
4-6
4-5
2-5
4-5
2-4
2-4
3-6
4-6
4-6
5-6
4-5
3-6
4-5
4-6
2-5
4-5
4-5
4-5
3-6
4-5
2-6
4-5
2-6
3-5
4-5
3-5
3-5
Autoværksteder, autolakering og undervognsbehandling er aktiviteter omfattet af autobranche- bekendtgørelsen. Autolakering og undervognsbehandling må ikke etableres i eller nærmere end 100 m fra forureningsfølsomme områder
Lufthavn Lufthavne og landingsbaner samt tilknyttede bygninger og anlæg 6-7  
Lystbådehavn Lystbådehavn (incl. bygninger og anlæg) 1-7  
Offentlig administration Offentlig administration (stat, amt, kommune) 1-3  
Parkeringsanlæg Parkeringshus
Større P-pladser
1-4
1-4 
Anvendelseskategorien dækker ikke over mindre parkeringspladser og vejsideparkering
Publikumsorienterede serviceerhverv Apotek
Bar
Bedemand
Biograf
Cafe, restaurant o.l.
Casino/spillehal
Diskotek
Fastfood o.l.
Fitness
Frisør o.l.
Galleri/udstilling
Køreskole/teorilokale
Rejse-, turist-, billetbureau o.l.
Teater
Terapi
1-3
1-4
1-4
1-3
1-4
1-3
1-4
1-4
1-4
1-3
1-3
1-2
1-3
1-3
1-4
Anvendelser der henvender sig til et bredt publikum, og som typisk har facade i gadeniveau.

??? mindre hotel, pensionat og herberg
Religiøse institutioner og gravpladser Kirke
Menighedshus
Kirkegård
1-3
1-3
1-3
 
Rensningsanlæg Rensningsanlæg 1-7  
Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse Sommerhus
Fritidsboligbebyggelse
Ferieby/-center
1-2
1-2
2-5
 
Sports- og idrætsanlæg Sports- og indrætsanlæg
Sportshal
Stadion
Tennisbaner
Ridehal
Udendørs sportsanlæg
1-7 Bemærk: Golfbaneanlæg har egen kategori
Støjende fritidsanlæg Badeanlæg
Forlystelser
Motorbaner
Skydebaner
1-7
1-7
1-7
1-7
 
Sundhedsinstitutioner  Sygehus o.l.
Læge-/sundhedshus
3-4
1-3
Sygehus o.l. kun, hvis det er nævnt særskilt i rammerne.
Transportkorridor Jernbaneanlæg
Højspændingsledninger
Naturgasledninger
3-6   
Tekniske anlæg Antenneanlæg
Beskyttelsesrum
Pumpestationer o.l
Transformere
1-3
1-3
1-3
1-3
Det forudsættes, at anlæggene kan indpasses på en harmonisk måde.  * Store tekniske anlæg skal afgrænses særskilt i rammerne eller placeres i industriområder. * Mindre tekniske anlæg (maks. 30 m² og en højde på maks. 3 m) kan altid etableres.
Bemærk: Forsyningsanlæg Vindmølleanlæg, deponeringsanlæg, rensningsanlæg, solenergianlæg, regnvands- og klimaanlæg, biogasanlæg, Landskabstekniske anlæg, Trafikanlæg, Vejanlæg, parkeringsanlæg, og stianlæg har egne kategorier.
Transport- og logistikvirksomheder Biludlejning
Busterminal, remise o.l.
Flytteforretning
Fragtmand, budcentral
Hyrevogne
Redningsstation
Vognmand
Aftapning, pakning, oplag
Catering
E-handel o.l.
Engroshandel
Lagervirksomhed
Postordrevirksomhed
Affaldssortering
Containerplads
Entreprenør o.l.
Fyldplads
Garageanlæg
Kompostering
Kontrolleret losseplads
Omlastestation
Oplag
Plads til kørende materiel
Trælast (uden byggemarked o.l.)
2-4
4-6
3-6
3-7
3-4
2-7
3-7
3-6
2-5
2-4
2-6
2-6
2-6
4-5
4-5
4-5
5-7
3-5
4-6
6-7
5-6
5-6
4-5
3-5
Virksomheder, hvis udviklingsmuligheder ofte er afhængig af god tilgængelighed til det overordnede vejnet.
Tung industri Akkumulator- og kabelproduktion
Asfaltfremstilling
Betonblanding/-støbning
Biogasanlæg
Bygningselementer
Drikkevarefremstilling
Elektroteknik
Farve, lak, lim, cellulose
Foderstoffer, kornforarbejdning
Forbrænding (affald)
Fødevarefremstilling
Galvanisering, forzinkning o.l.
Garveri
Glas-, porcelæn- og lervareproduktion
Gummiproduktion
Kabelskrot
Kartoffelmelsfabrik o.l.
Kemisk og genetisk produktion
Lakering, overfladebehandling
Lægemiddelfremstilling
Maskinfabrik
Metalfremstilling/-forarbejd./-støbning
Møbelfabrikation o.l.
Olie- og benzindepot
Ophugning, nedknusning
Papir- og papfremstilling
Plast- og skumplastfremstilling
Protein- og enzymfremstilling
Rengøringsmidler/hygiejnemidler
Savværk
Skibsværft
Slagteri
Softwareproduktion
Tagpapfremstilling
Teglværk
Tekniske installationer
Tekstil- og tøjproduktion
Træimprægnering
Vaskeri, renseri, farveri
Vulkanisering

5-6
6-7
4-6
6-7
4-7
5-6
3-5
6-7
4-6
4-7
3-6
4-6
5-6
5-6
4-6
5-6
5-6
6-7
4-7
6-7
3-6
5-6
5-6
6-7
5-6
4-7
4-6
3-6
5-6
5-6
5-6
5-6
2-6
5-6
5-6
2-6
3-6
5-6
4-6
3-6 

 
Uddannelsesinstitutioner Forskning, udvikling
Gymnasium
Videregående uddannelse
Kursus, konference
Skole
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
Store funktioner skal være særskilt afgrænset i rammerne
Vejanlæg Markante veje, broer og tunneller 1-7  
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav Asfaltfremstilling
Bekæmpelsesmidler og kunstgødning
Biogasanlæg
Bygningselementer
Cementfabrik
Farve, lak, lim, cellulose
Fiskemel, benmel, blodplasma
Foderstoffer og kornforarbejdning
Forbrænding (affald)
Gas- og benzindepot
Grus-, kalk- og mørtelværker
Kabelskrot
Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg
Kemisk og genetisk produktion
Lægemiddelfremstilling
Maskinfabrik
Metalfremstilling/-forarbejd./-støbning
Olie- og benzindepot
Olie- og fedtraffinering
Ophugning/nedknusning
Papir- og papfremstilling
Skibsværft
Stålvalseværk
Talg- og fedtsmelteri
Teglværk
Tekniske installationer
6-7
6-7
6-7
4-7
   7
6-7
   7
6-7
4-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
5-7
6-7
6-7
   7
6-7
6-7
2-7
Anvendelsesbetegnelsen relaterer sig til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.