Kommuneplan forsiden

Koncept D-storby

Mål

D-storby vedrører områder med blandet bymæssig anvendelse i storbyen. Fx områderne langs Hasserisvej. D-områderne er mindre besøgsorienterede end C-områder.

Det særlige ved stedet og perspektiverne for områdets udvikling opsummeres.

Anvendelse

Funktionsintegration er et mål.

Afgrænset bymidte, aflastningscenter, bydelscenter eller lokalcenter vises på kort, såfremt afgrænsningen ikke dækker hele rammen.

Byggemuligheder

Evt. skema med bebyggelsesprocenter for enkeltejendomme.

Byggemulighederne fastlægges ud fra en vurdering af den bymæssige placering. Arealer med særlig beliggenhed bebygges tættere end øvrige.

Arkitektur - Byrum og landskab

De væsentlige karaktertræk beskrives og illustreres.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"

14-04-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Mindre butikker til salg af egne produkter****
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* (Kun såfremt der findes afgrænsede bymidter, aflastningscenteret, bydelscentre eller lokalcentre indenfor rammen) Bruttoetageareal: Max. xx m² pr. dagligvarebutik og max. xx m² pr. udvalgsvarebutik (evt.: i afgrænset bymidte, bydelscenter el. lokalcenter - se kort)
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.1, 7.1.2 el. 7.1.3 (skal vælges)
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
**** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Tilpasses stedet
Tætby:
Bebyggelsesprocent: se skema.
Etager: 3-5
Gesimshøjde: tilpasset gaden
Husdybde: Ca. 10 m tilpasset nabobygninger
Byggelinier: Facade i gadelinie langs xxvej
Fælles opholdsareal (for boliger): Min. 10 % af områdets areal for åben-lav, 15 % for tæt-lav og 25 % for etage.
Forstad:
Bebyggelsesprocent: 40-50 %
Etager: 2-3
Fælles opholdsareal (for boliger): Min. 10 % af områdets areal for åben-lav, 15 % for tæt-lav og 25 % for etage.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Bestemmelse vedr. væsentlige byarkitektoniske karaktertræk, landmarks, sigtelinjer mv.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning, og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer
Krav vedr. placering og udformning af opholds- og parkeringspladser...
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone