Kommuneplan forsiden

Koncept C-storby

Mål

C-storby vedrører centrale arealer eller aflastningsarealer i byen/bydelen, som har til formål at udgøre samlingspunkter for handel, service og anden byliv. Fx City Syd

Det særlige ved stedet og perspektiverne for centerets udvikling opsummeres.

Anvendelse

Funktionsintegration kan være med til at skabe liv og dynamik og prioriteres derfor særligt højt i centerområder.

Miljøbelastende aktiviteter som fx benzinsalg kan være svære at passe ind i tætbyen, mens det kan være en aktuel anvendelsesmulighed i et fx et bydelscenter med tilknytning til det overordnede vejnet.

Afgrænset bymidte, aflastningscenter, bydelscenter eller lokalcenter vises på kort, såfremt afgrænsningen ikke dækker hele rammen.

Byggemuligheder

Byggemulighederne skal medvirke til at understrege at der her er tale om et bymæssigt centrum. Fx ved at der bygges højere og tættere end i omkringliggende områder.

Evt. skema med bebyggelsesprocenter for enkeltejendomme.

Arkitektur - Byrum og landskab

De væsentlige karaktertræk beskrives og illustreres.

For centerområder er der en særlig forpligtelse til at sikre gode udenomsarealerne til udendørs torveaktiviteter og byliv.

Pga. den centrale placering i bybilledet lægges der også vægt på at bebyggelserne fremstår som spydspidser, hvad angår god nutidig arkitektur.

Konkrete formuleringer:
Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt"

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle"

14-04-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* (Kun såfremt der findes afgrænsede bymidter, aflastningscenteret, bydelscentre eller lokalcentre indenfor rammen) Bruttoetageareal: Max. xx m² pr. dagligvarebutik og max. xx m² pr. udvalgsvarebutik (evt.: i afgrænset bymidte, bydelscenter el. lokalcenter - se kort)
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.1, 7.1.2 el. 7.1.3 (skal vælges)
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Tilpasses stedet
Tætby:
Bebyggelsesprocent:  se skema.
Etager: 3-5
Gesimshøjde: tilpasset gaden
Husdybde: Ca. 10 m tilpasset nabobygninger
Byggelinier: Facade i gadelinie langs xxvej
Fælles opholdsareal (for boliger): Min. 10 % af områdets areal for åben-lav, 15 % for tæt-lav og 25 % for etage.
Forstad:
Bebyggelsesprocent: (som udgangspunkt) Max. 60 %
Etager: 2-3
Fælles opholdsareal (for boliger): Min. 10 % af områdets areal for åben-lav, 15 % for tæt-lav og 25 % for etage.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Bestemmelse vedr. væsentlige byarkitektoniske karaktertræk, landmarks, sigtelinjer mv.
En lokalplan skal fastlægge retningslinjer for skiltning, udendørs udstilling og fælles design for byudstyr - herunder affaldsløsning.
Krav til arkitektonisk kvalitet af bygninger.
Bestemmelse vedr. udformning og placering af parkering og fælles opholdsarealer, torvepladser mv.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone