Kommuneplan forsiden

Smedegård

Mål og perspektiver

Fremtidsperspektivet for Smedegaard bydelen handler om at sikre et trygt og velfungerende nærmiljø med henblik på at byen fremstår som et attraktivt bosætningsområde. De grønne områder med rekreative muligheder, samt et godt serviceudbud udgør væsentlige elementer i denne strategi.

Der lægges vægt på at fastholde den eksisterende vej- og stistruktur med en klar adskillelse mellem trafikarterne. 

Lokal service, butikker og andre publikumsorienterede funktioner skal først og fremmest placeres i Planetcentret og ved Tornhøjcentret og Trekanten, der har god sammenhæng til det overordnede vej- og stinet.

Sammenhængen mellem Tornhøjcentret og Trekanten skal styrkes.


Smedegaard er først og fremmest forstad til Aalborg. Beliggenheden på overgangen mellem kridtbakkerne og fjordlandskabet giver flotte kig mod øst.
Byomdannelsesområder

Smedegård var oprindeligt tænkt som en selvstændig funktionel helhed med både boliger, erhverv, butikker, skole mv. Den realiserede by har dog en noget mere monofunktionel karakter - byen fungerer først og fremmest som boligforstad til Aalborg.

De ensartede monotone bebyggelser og de store grønne områder gør det til en udfordring at skabe en egen identitet for de enkelte byområder ligesom det er svært at få skabt ejerskab til de fælles områder. Kvarterløft projektet har haft som et mål at skabe miljøer og enklaver i bydelen med egne identifikationspunkter og oplevelser.

Endvidere har boligsammensætningen forstærket de negative konsekvenser af den monofunktionelle karakter.

Området omkring Stenbjergvej er under udbygning og udgør sammen med et mindre område vest for Rebildparken de sidste uudnyttede områder, inden Smedegård kan betegnes som en fuldt udbygget bydel.

Behovet vil derfor i fremtiden være rettet mod fornyelse af eksisterende boligområder, så bygningerne udgør tidssvarende rammer for bosætning og samtidig åbner mulighed for en øget funktionsintegration. Funktionsintegrationen kan bidrage til at skabe mere liv i bebyggelserne og kan bestå i at mindre butikker, frisører og andre liberale erhverv integreres i boligområderne.

Byomdannelsen af de eksisterende boligområder skal ske under hensyntagen til at bevare et åbent og grønt præg i bydelen.

  • Behovet for fornyelse af eksisterende boligområder skal vurderes nærmere i forlængelse af kvarterløftprojektet.
Byens struktur

Smedegaard ligger på overgangen mellem bakkelandskabet og fjordlandskabet. Det skrånende terræn giver gode forudsætninger for kig over landskabet mod øst, men mulighederne er kun udnyttet i begrænset grad i den eksisterende bebyggelse.

Smedegård er en udpræget ny bydel - i hovedtræk udbygget i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne som en satelitby til Aalborg og med etapevise udstykninger. Bydelen er opbygget omkring Planetcenteret med bl.a. butikker, og servicefunktioner omkring Mellervangskolen og Trekanten. Skole- og fritidsfaciliteter i Tornhøj og de rekreative muligheder ved Hesteskoen er også væsentlige elementer i bydelens servicetilbud.

Den grønne struktur og stisystemet, særligt Astrupstien udgør rygraden i bydelen og binder bydelen sammen med Tornhøj og de omliggende landsbyer.

 

  • Visuel sammenhæng med landskabet mod øst skal prioriteres
  • Funktionel sammenhæng med Tornhøj og omliggende landsbyer skal fastholdes.

Smedegaard har en klar opdeling i kvarterer og afgrænses tydeligt af de overordnede veje Humlebakken, Budumvej, Øster Uttrup Vej og Tranholmvej.
Bebyggelsens karakter

Bybygningen på bar mark blev i sin tid fremhævet som et af de mest moderne og usædvanlige arkitektoniske tiltag i Skandinavien. Her blev der eksperimenteret både med typehus- og elementbyggeri. Byen er interessant som et billede på 1960'ernes byplanlægning med trafikseparation, et omfattende stinet og veludbyggede rekreative fællesfaciliteter.

Den velstrukturerede byplan har sammen med de mange ensartede bygninger imidlertid også betydet at bydelen ikke har byrum med klare identifikationspunkter og egen identitet.

  • Der er behov for mangfoldighed i den fremtidige byudvikling der kan styrke lokalområdernes identitet.
  • Der er behov for en evaluering og nytænkning af bybygningsvisionen

Gårdhavehusene i Kildevejskvarteret.

Smedegaard er en udpræget ny bydel. I Mjel findes dog enkelte spor fra før udbygningen i 1960'erne og 70'erne.
Landskabet / De grønne områder

Landskabet i området karakteriseres som et højtbeliggende storbakket landskab. Den eksisterende bebyggelse i området betyder at terrænets former kun træder tydeligt frem enkelte steder, blandt andet er der et godt kig over området fra Humlebakken mod nordøst.

De grønne kvaliteter knytter sig først og fremmest til de grønne friarealer imellem boligområderne. De grønne områder mellem boligområderne udgør sammenhængende bånd langs de rekreative fællesstier. De grønne områder rummer plads til mange forskellige fælles friluftsaktiviteter, der varierer med årstidernes skiften og beboersammensætninger. Ved byomdannelse skal de grønne områder friholdes for byggeri, så den nuværende grønne struktur bevares.

De grønne elementer på veje, torve og pladser skal bevares og forstærkes. De grønne områder skal gives en mere klar identitet, der afspejler landskabets særlige karakter, som et storbakket landskab med enestående udsigter, og naturindholdet i de grønne områder skal forstærkes.


Det er terrænet i kombination med de allestedsnærværende grønne områder der udgør de væsentligste rekreative muligheder i byen.
Trafikken

Tranholmvej og Øster Uttrup Vej er overordnede trafikveje, der særligt betjener trafik til og fra Østhavnen og erhvervsområdet ved Tranholmvej. De trafikbetjener desuden sammen med Budumvej og Humlebakken de mange boliger i området. Med en yderligere udbygning af Østhavnen og erhvervsområdet vil det kunne skabe problemer i forhold til de boligområder, der ligger op til de to veje og trafikbetjenes herfra.

Området er kendetegnet ved et veludbygget stinet med god sammenhæng mellem boliger og skole, indkøb og fritidsaktiviteter. Sammenhængen med erhvervsområdet mod øst og Østhavnen, samt det rekreative område ved Hesteskoen kan dog blive bedre.

For at forbedre sammenhængen med de rekreative arealer ved Limfjorden er der planlagt en rekreativ sti fra området til Hesteskoen. Der er planlagt cykelstier langs Humlebakken fra Budumvej til Tornhøjvej samt på den del af Øster Uttrup Vej ved Vejrholm, hvor der ikke er cykelsti. I forbindelse med udvidelsen af Østhavnen er der desuden planlagt cykelstier langs Tranholmvej.

  • Trafikken til og fra Østhavnen og Erhvervsområdet mod øst skal overvåges med henblik på at sikre trafikafviklingen til og fra, samt minimere miljøpåvirkningerne af boligområderne tættest på Tranholmvej og Øster Uttrup vej.
  • Der er behov for en udbygning af stistrukturen mod nord til de rekreative områder og mod øst til erhvervsområdet.
Skoler og institutioner / Service / Butikker

Smedegård er delt mellem Mellervangskolen, Herningvejens skole og Tornhøjskolens skoledistrikter. Der findes gode stiforbindelser til skolerne. Der er ingen aktuelle planer om udbygning af skolekapaciteten i bydelen.

Bydelen er velforsynet med daginstitutioner og fritidstilbud til børn og unge. Der er ingen aktuelle planer om udbygning af institutionskapaciteten i bydelen

Bydelen er velforsynet med dagligvarebutikker i Planetcentret og Tornhøjcentret.

Indsatsmuligheder
  • Videreførelse af kvarterløftprojektet.
 
11-12-2006