Kommuneplan forsiden

4.6.B6 Pleje- og aktivitets­center Smedegården m.fl.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et fortsat velfungerende lokalt boligmiljø.

Anvendelse

Området rummer blandt andet Pleje- og aktivitetscenter Smedegården, der er et aktivitets- og servicetilbud til ældre og handicappede. I tilknytning hertil kan der etableres kontorer, service, restaurant og lignende. Publikumsorienterede formål der ikke har relation til Smedegårdscentret skal placeres i bydelens centerområder.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 10 beboere og/eller 4 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal bevare sit åbne og grønne præg. Sammenhængen mellem de grønne områder på tværs af Astrupstien skal sikres.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kontorer
Service
Restaurant
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Restaurant, service og kontorer kun i tilknytning til pleje- og aktivitetscentret Smedegården.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 35 for tæt lav og 40 for etage
Etager: Max. 2
Højde: Max. 9,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 10% af områdets areal.
Grønt område må ikke bebygges, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning skal planlægges under hensyntagen til at bevare områdets grønne karakter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone