Kommuneplan forsiden

4.6.B4 Skallerupvej m.fl.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende lokalt boligmiljø.

Anvendelse

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Byggemuligheder

Ved fortætning skal der tages hensyn til forsinkelse af overfladevand.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er især karakteriseret af de grønne områder mellem boligblokkene med plads til stisystemer og plads til rekreative aktiviteter. Området ligger højt i terrænet, med god udsigt fra dele af området mod øst. Det bør udnyttes og understøttes ved ændringer af byggeri eller beplantning.

Trafik - Veje og stier

Der er planlagt cykelsti på Øster Uttrup Vej mellem Vejrholm og Skallerupvej.

27-05-2019
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: 
Max. 35 for tæt-lav
Max. 50 for etage
Øvrige se Bilag K
Etager: 
Max. 5 for etage
Max. 2 for tæt-lav og øvrig bebyggelse
Højde: 
Max. 18 m for etage
Max. 8,5 m for tæt-lav og øvrig bebyggelse
Fælles opholdsareal: Min. 15 % af områdets areal
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning skal planlægges under hensyntagen til at bevare områdets grønne karakter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Byzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone