Kommuneplan forsiden

4.6.R1 Budumvang

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for kolonihaverne i haveselskabet Budumvang. Det er også et mål at området fungerer som et naturnært frirum for byboere med skaberglæde og med grønne fingre. Der lægges vægt på at aktiviteter i området sker under hensyntagen til den omgivende natur.

Byggemuligheder

Hundeskoven der ligger nord for kolonihaverne skal friholdes for bebyggelse. Der kan dog opføres tekniske anlæg i tilknytning til regnvandsbassinet.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kolonihavebevægelsen rummer en stolt tradition for selvbyggeri og frigjort skaberglæde. Dette særlige karakteristika er med til at skabe mangfoldige og oplevelsesrige bebyggelser i kolonihaveområderne. Det er hensigten at sikre dette "kreative frirum".

Områdets placering på kanten mellem land og by skal indtænkes i udnyttelsen af området, herunder ved beplantning af området.

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent for kolonihaver og tekniske anlæg: Max. 10
Etager: Max. 1
Højde: Max 4 m
Hundeskoven skal friholdes for bebyggelse, dog undtaget mindre tekniske anlæg.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Kolonihave-området skal fremstå med havepræg, med rum for kreativitet og arkitektoniske eksperimenter - dog med respekt for naturkvaliteter.
Hundeskoven skal fremstå som naturområde, under hensyntagen til funktionen af regnvands-bassinet.
Beplantning skal ske under hensyntagen til overgangen mellem land og by.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone