Kommuneplan forsiden

4.6.B2 Tranumparken m.fl.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et fortsat velfungerende lokalt boligmiljø.

Anvendelse

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning.


Enkelte boliger fra landsbybebyggelsen Mjel kan findes mellem de nyere parcelhuse.
Byggemuligheder

Det grønne område ved Jerupstien og Astrupstien skal friholdes for bebyggelse, dog undtaget bebyggelse, der er nødvendig for fælles aktiviteter, der naturligt er knyttet til brugen af det grønne område.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Grønt areal friholdes for bebyggelse, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet dige (§4)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning skal planlægges under hensyntagen til at bevare områdets grønne karakter.
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone