Kommuneplan forsiden

4.6.C1 Planetcentret

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende bydelscenter med god tilgængelighed fra det omkringliggende byområde.

Der lægges også vægt på, at bebyggelsens visuelle fremtoning og indretningen af udearealer medvirker til at gøre området til et attraktivt omdrejningspunkt for bydelens liv. Det er også vigtigt, at områdets fremtoning medvirker til at gøre Saltumvej til et oplevelsesrigt grønt vejforløb.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt"

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle"

23-11-2009
Anvendelse
Butikker*
Restaurant
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K. Øvrige max. 50
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 10% af områdets areal.
Dagligvarebutikker skal placeres øst for Astrupstien.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og udearealer skal udformes med respekt for områdets centrale beliggenhed.
Markant beplantning skal bevares.
P-pladser og forarealer skal fremstå grønne.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling samt et fælles design for byudstyr herunder affaldsløsninger.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone