Kommuneplan forsiden

4.6.B1 Stenbjergvej m.fl.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et fortsat velfungerende lokalt boligmiljø med mulighed for enkeltstående butikker.

Anvendelse

Der kan i området indpasses servicevirksomheder og benzinsalg, som ikke medfører gener for omgivelserne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Byggemuligheder

Det grønne område mellem Skallerupvej og Øster Uttrup stien giver en grøn kile ind i boligområderne og sikrer en sammenhæng til det åbne land. Området skal derfor friholdes for bebyggelse.

Fælles opholdsarealer skal så vidt muligt udlægges samlet for det enkelte boligområde og placeres centralt i bebyggelsen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er især karakteriseret af de grønne områder mellem rækkehuse og boligblokke med plads til stisystemer og plads til rekreative aktiviteter.

Ved udnyttelsen af de resterende arealer til boligbyggeri skal der skabes en sammenhæng til de eksisterende stistrukturer og den grønne struktur.

Trafik - Veje og stier

Der er planlagt cykelsti på Øster Uttrup Vej mellem Vejrholm og Skallerupvej.

08-03-2010
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Benzinsalg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav. Max. 35 for tæt-lav. Max. 50 for etage.
Max. 40 for anden anvendelse end boligformål.
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 5% af områdets areal for åben-lav, 10% for tæt-lav og 15% for etage.
Grønt areal friholdes for bebyggelse, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning skal planlægges under hensyntagen til at bevare områdets grønne karakter.

 

Grøn struktur skal sikres, se illustrationsplan
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
By- og landzone